Lagtinget - Møte tirsdag den 28. april 2009 kl. 18.35

Dato: 28.04.2009

Dokumenter: (Besl. O. nr. 73 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 58 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 23 (2008–2009))

Sak nr. 2 [18:35:55]

Odelstingets vedtak til lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)

Presidenten: Ved en inkurie ble en skrivefeil i vedtaket til § 15 tredje ledd i innstillingen ikke rettet opp før Odelstingets behandling. Samme feil stod i den opprinnelige beslutningen. Beslutningen lød:

«Kommunen kan ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 4 ...»

Paragrafhenvisningen er feil, det riktige er § 5.

Beslutningen er trykket beriktiget.

Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget. Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.