Lagtinget - Møte tirsdag den 28. april 2009 kl. 18.35

Dato: 28.04.2009

Dokumenter: (Besl. O. nr. 74 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 61 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 32 (2008–2009))

Sak nr. 3 [18:37:12]

Odelstingets vedtak til lov om endringar i valgloven og kommuneloven (tidlegrøyster, valobservasjon mv.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget. Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.