Valgloven og kommuneloven

Ot.prp. nr. 32 (2008-2009), Innst. O. nr. 61 (2008-2009), beslutning. O. nr. 74 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 31.03.2009 Innst. O. nr. 61 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Endringene i valgloven innebærer blant annet at det innføres en ordning med tidlig stemmegivning i perioden fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret, for velgere som ikke har anledning til å forhåndsstemme i den ordinære perioden. Det åpnes for at kommunene kan fastette at valglokalene på valgdagen skal holdes åpne til kl. 21.00. Videre innføres det et gebyr ved overtredelse av forbudet etter valgloven § 9-9 mot å offentliggjøre valgresultatet før valglokalene er stengt. Det innføres også en hjemmel for valgobservasjon. Det er innført nye bestemmelser om mindretallsrettigheter. Dersom minst 1/3 av kommunstyret krever det, kan det avholdes todagersvalg. 1/3 av kommunestyret kan videre vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. I kommuneloven innføres en prinsippbestemmelse om rådgivende lokale folkeavstemninger og en hjemmel for innsamling av data om slike avstemninger.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.2009

   Behandlet i Odelstinget: 23.04.2009

   Behandlet i Lagtinget: 28.04.2009