Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om lov om endringar i valgloven og kommuneloven (tidlegrøyster, valobservasjon mv.)

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 61 (2008–2009)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 32 (2008–2009)
  • Dato: 31.03.2009
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 32
Til Odelstinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 31. mars 2009

Lodve Solholm Ivar Skulstad
leder ordfører