Odelstinget - Møte mandag 14. desember 1998 kl. 21.20

Dato: 14.12.1998

Dokumenter: (Innst. O. nr. 19 (1998-99), jf. Ot.prp. nr. 74 (1997-98))

Sak nr. 6

Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om oppheving av lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri

Presidenten: : Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 146)

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstillet til Odelstinget å gjøre slikt vedtak til

lov

om oppheving av lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri.

I.

Lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri oppheves.

II.

Denne lov trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet bifaltes enstemmig.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli sendt Lagtinget.