Odelstinget - Møte tirsdag den 12. juni kl. 00.35 (Dagsorden for mandag 11. juni)

Dato: 11.06.2001

Dokumenter: (Innst. O. nr. 132 (2000-2001), jf. Ot.prp. nr. 98 (2000-2001))

Sak nr. 2

Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Talere

Votering i sak nr. 2

Siv Jensen (Frp) (ordfører for saken): Jeg skal bare redegjøre kort. Dette er en sak som i all hovedsak er enstemmig fra finanskomiteens side.

Finanskomiteen har funnet grunn til å påpeke i innstillingen at dette er en proposisjon man har ventet svært lenge på. Dette gav i tillegg komiteen svært dårlig tid til å behandle den før sommeren, men vi valgte å gjøre det fordi det var et sterkt behov for å få modernisert denne lovgivningen.

Jeg vil også bare kort påpeke at komiteen ved en rekke andre anledninger har vært opptatt av å legge forholdene til rette for at norske forvaltningsmiljøer skal få en mulighet til å videreutvikle seg og forsterke den internasjonale konkurranseevnen. Vi har i innstillingen påpekt at departementet nå gjennom denne behandlingen får tilstrekkelig forskriftshjemmel til å foreta de nødvendige endringene, og ber om at dette blir gjort så raskt som mulig. Det ber jeg finansministeren merke seg, slik at Hope-utvalgets tilrådinger om samling av kapitalforvaltningsmiljø i finanskonsern, og ikke minst de anbefalinger finanskomiteen har kommet med tidligere, blir fulgt opp.

Av hensyn til forståelsen av departementets forslag til § 4-5 i verdipapirfondloven er det nødvendig å knytte noen kommentarer til forberedelsen av bestemmelsen, som finanskomiteen for øvrig har gitt sin tilslutning til:

På side 75, høyre spalte, og på side 68, venstre spalte, i proposisjonen er det angitt at tredje og fjerde ledd i nåværende § 4-4 skal videreføres som tredje og fjerde ledd i § 4-5. Dette er ikke helt presist, ettersom tredje og fjerde ledd i § 4-4 ble opphevet ved den nye børsloven som trådte i kraft tidligere i år. Disse to leddene finnes altså ikke i dag. Opphevelsen skjedde etter det som ser ut til å være en inkurie ved forberedelsen av børsloven, og jeg viser her til punkt 5.1 i Ot.prp. nr. 73 for 1999-2000. De to aktuelle leddene er likevel inntatt i forslaget til ordlyd i § 4-5 i verdipapirfondloven, slik at de igjen blir gjeldende rett.

Når det gjelder forslag til § 4-6 annet ledd i verdipapirfondloven, vil jeg nevne at dette innebærer at det som var annet ledd i § 4-4 før børsloven trådte i kraft, igjen blir gjeldende rett.

Jeg går ut fra at departementet ved første anledning går gjennom disse punktene for å sikre at forholdet mellom børsloven og verdipapirfondloven blir konsistent.

For øvrig tar jeg opp komiteens innstilling.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.

(Votering, se side 801)

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstillet til odelstinget å gjøre slikt vedtak til

lov

om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om

verdipapirfond mv.

I

I lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond gjøres følgende endringer:

I kapittel 1 skal § 1-1 lyde:

§ 1-1 Virkeområde

Denne lov får anvendelse på verdipapirfond og forvaltningen av verdipapirfond. Loven får også anvendelse på utenlandske verdipapirfond som markedsføres i Norge, samt utenlandske forvaltningsselskapers adgang til etablering og tjenesteyting i Norge.

§ 1-2 skal lyde:

§ 1-2 Definisjoner

I denne lov forstås med:

 • 1.verdipapirfond: selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet og som for det vesentlige består av finansielle instrumenter

 • 2.forvaltningsselskap: selskap som driver verdipapirfondsforvaltning

 • 3.verdipapirfondsforvaltning: forvaltning av et verdipapirfond herunder salg og innløsning av andeler i fondet og kjøp og salg av finansielle instrumenter for fondet

 • 4.depotmottaker: foretak under offentlig tilsyn som oppbevarer verdiene som inngår i et verdipapirfond eller som er kontofører for verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen, jf. lov 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral § 3-1, og mottar innbetalinger og forestår utbetalinger for fondets regning

 • 5.andelseier: enhver som eier part i et verdipapirfond

 • 6.betydelig eierandel: eierandel som representerer minst 10 prosent av aksjekapitalen eller stemmene i et forvaltningsselskap, eller som på annen måte gjør det mulig å utøve betydelig innflytelse over forvaltningen av selskapet. Like med vedkommende aksjeeiers egne aksjer regnes i denne sammenheng aksjer som eies av aksjeeiers nærstående.

Som noens nærstående menes:

 • 1.ektefelle eller en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,

 • 2.mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til en person som nevnt i nr. 1 som vedkommende bor sammen med,

 • 3.selskap innen samme konsern som vedkommende,

 • 4.selskap hvor vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr. 1, 2 eller 5 har slik innflytelse som nevnt i aksjeloven eller allmennaksjeloven 1-3 annet ledd eller selskapsloven 1-2 annet ledd og

 • 5.noen som det må antas at vedkommende har forpliktende samarbeid med når det gjelder å gjøre bruk av rettighetene som eier av et finansielt instrument.

Nåværende § 1-2 oppheves.

Ny § 1-3 skal lyde:

§ 1-3 Forvaltning av verdipapirfond

Verdipapirfond skal forvaltes av et forvaltningsselskap i samsvar med reglene i denne lov.

Nåværende § 1-3 oppheves.

Ny § 1-4 skal lyde:

§ 1-4 Enerett for forvaltningsselskaper til å opprette og forvalte verdipapirfond

Verdipapirfond kan ikke opprettes eller forvaltes av andre enn forvaltningsselskap som har tillatelse tilå drive verdipapirfondsforvaltning etter 2-1, 2-12 eller 2-13. Foregående punktum medfører ingen innskrenkning i aksjeselskapers, allmennaksjeselskapers og andre selskapers adgang til emisjon av egne aksjer og andeler.

Nåværende § 1-4 blir ny § 1-5 som skal lyde:

§ 1-5 Forskriftshjemmel

Departementet kan ved forskrift fastsette at loven helt eller delvis skal gjelde forvaltning av fond som tar sikte på å anskaffe andre formuesgjenstander enn finansielle instrumenter.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om virksomhet som er undergitt denne lov.

I kapittel 2 skal ny § 2-1 lyde:

§ 2-1 Tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning

Verdipapirfondsforvaltning kan bare drives av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap med tillatelse fra departementet.

Departementet kan stille vilkår for tillatelsen. Dersom hensynet til andelseierne eller allmenne interesser tilsier det, kan tilsynsmyndigheten i særlige tilfelle stille nye vilkår eller endre gjeldende vilkår for forvaltningsselskapets tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning.

Nåværende § 2-1 oppheves.

Ny § 2-2 skal lyde:

§ 2-2 Vilkår for å få tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning

Følgende krav må være oppfylt før tillatelse kan gis:

 • 1.Den som faktisk leder virksomheten skal ha relevant erfaring fra markeder for finansielle instrumenter. I tillegg skal daglig leder og eventuelt annen person som faktisk leder virksomheten ha ført en hederlig vandel og under sitt virke i handelen med finansielle instrumenter ha opptrådt i samsvar med god forretningsskikk.

 • 2.Selskapet skal ha forretningskontor og hovedkontor i Norge.

Tilsynsmyndigheten kan gi nærmere regler for godkjennelse av ledelsen i et forvaltningsselskap.

Søknad om tillatelse etter 2-1 kan avslås dersom et medlem av selskapets styre ikke oppfyller nødvendige krav til hederlig vandel og erfaring. Søknad om tillatelse etter 2-1 kan også avslås dersom aksjeeier med betydelig eierandel i selskapet ikke anses egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av selskapet.

Departementet kan i forskrift gi regler om krav til styremedlemmenes uavhengighet, vandel og erfaring.

Nåværende § 2-2 blir ny § 2-7.

Ny § 2-3 skal lyde:

§ 2-3 Ansvarlig kapital

Forvaltningsselskap skal ha en ansvarlig kapital som er forsvarlig i forhold til virksomhetens art og omfang. Forvaltningsselskap skal ved oppstart og til enhver tid ha en ansvarlig kapital på et beløp i norske kroner som minst svarer til 125 000 euro.

Departementet kan gi nærmere regler for hva som skal anses som ansvarlig kapital, samt stille ytterligere krav om ansvarlig kapital.

Nåværende § 2-3 oppheves.

Ny § 2-4 skal lyde:

§ 2-4. Erverv av betydelig eierandel

Erverv av betydelig eierandel i forvaltningsselskap for verdipapirfond kan bare gjennomføres etter at melding om dette er sendt tilsynsmyndigheten.

Melding skal også sendes til tilsynsmyndigheten ved økning av betydelig eierandel som vil medføre at vedkommendes andel av aksjekapitalen eller stemmene når opp til eller overstiger 1/5, 1/3, 1/2, 2/3 eller 9/10 av aksjekapitalen eller en tilsvarende andel av stemmene i selskapet.

Kredittilsynet skal innen tre måneder fra den dag melding som nevnt i første og annet ledd er mottatt, nekte slikt erverv dersom vedkommende aksjeeier ikke anses egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av forvaltningsselskapet.

Tilsynsmyndigheten kan sette frister for gjennomføring av erverv etter første og annet ledd.

Ved avhendelse av eierandel som medfører at eierandelens størrelse kommer under grensene som nevnt i første og annet ledd, skal det gis melding til tilsynsmyndigheten.

Tilsynsmyndigheten kan gi nærmere regler om forvaltningsselskapenes plikt til å gi melding om selskapets aksjeeiere som nevnt i denne paragraf.

Ny § 2-5 skal lyde:

§ 2-5 Organisering av forvaltningsselskap

Forvaltningsselskapet er forretningsfører for verdipapirfondet og treffer i denne egenskap alle disposisjoner over fondet som forvaltningen av det medfører.

Lovgivningen om aksjeselskaper eller allmennaksjeselskaper får anvendelse på forvaltningsselskap hvis ikke annet følger av denne lov.

Nåværende § 2-5 oppheves.

§ 2-6 får tittelen:

Styre og daglig leder

Annet ledd skal lyde:

Andelseierne i de verdipapirfond som selskapet forvalter, velger minst en tredjedel av styrets medlemmer. Valgene skjer på valgmøter som innkalles og gjennomføres etter regler som fastsettes i forvaltningsselskapets vedtekter. På valgmøtene gir hver andel en stemme. En andelseier kan stemme ved fullmektig. Vedtektene kan fastsette regler som avgrenser det antall stemmer som en møtedeltaker kan avgi.

Nytt sjette ledd skal lyde:

Et forvaltningsselskap skal ha en daglig leder.

Nåværende § 2-2 blir ny § 2-7 som får tittelen:

Samtykke til å overta forvaltningen av verdipapirfond - virksomhetsbegrensning - vedtekter og virksomhet i annen EØS-stat.

Første ledd tredje punktum skal lyde:

Det kreves skriftlig samtykke av tilsynsmyndigheten for at et verdipapirfond skal kunne omfatte midler som nevnt i skatteloven § 16-11.

Annet ledd annet punktum oppheves. Nåværende tredje punktum blir nytt annet punktum som skal lyde:

Departementet kan i forskrift gjøre unntak fra denne lov §§ 4-6, 4-8 og 4-9 for verdipapirfond som faller inn under overgangsregler til skatteloven §§ 14- 40 til 14-48 om avregning av negativ saldo, jf. lov 20. juli 1991 nr. 54.

Tredje ledd nytt tredje og fjerde punktum skal lyde:

Departementet kan gi forskrift om forvaltningsselskapers adgang til å drive virksomhet som har tilknytning til verdipapirfondsforvaltning. Departementet kan videre gi forskrift om forvaltningsselskapers bruk av oppdragstakere, herunder regler om ansvar, tilsyn, taushetsplikt og informasjon til andelseierne.

Nåværende femte og sjette ledd oppheves. Nåværende syvende ledd blir nytt femte ledd.

Ny § 2-8 skal lyde:

§ 2-8 Pålegg om retting

Tilsynsmyndigheten kan gi forvaltningsselskap for verdipapirfond pålegg om retting dersom selskapet ikke har overholdt sine plikter i henhold til bestemmelse gitt i eller i medhold av lov, eller har handlet i strid med konsesjonsvilkår. Det samme gjelder dersom institusjonens organer ikke har overholdt selskapets eller fondenes vedtekter, eller egne interne retningslinjer fastsatt etter bestemmelser gitt i eller i medhold av lov. Pålegg kan også gis for å hindre framtidig handlemåte som vil være i strid med første og annet punktum.

Tilsynsmyndigheten kan gi forvaltningsselskap for verdipapirfond pålegg om retting dersom selskapets ledelse eller styre ikke løpende oppfyller kravene til hederlig vandel og erfaring som fastsatt i eller i medhold av 2-2 første ledd nr. 1 og fjerde ledd.

Dersom en aksjeeier ikke har gitt melding til tilsynsmyndigheten etter 2-4 første og annet ledd eller har ervervet aksjer i strid med disse bestemmelsene, kan tilsynsmyndigheten gi pålegg om at stemmerettighetene til aksjene ikke kan utøves.

Nåværende § 2-8 oppheves.

Ny § 2-9 skal lyde:

§ 2-9 Tilbakekall og bortfall av tillatelse

Tillatelse etter 2-1 første ledd faller bort dersom forvaltningsselskapet kommer under konkurs- eller offentlig akkordforhandling.

Tilsynsmyndigheten kan kalle tilbake tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning dersom forvaltningsselskapet:

 • 1.ikke gjør bruk av tillatelsen innen tolv måneder, gir uttrykkelig avkall på tillatelsen eller har opphørt å drive verdipapirfondsforvaltning i mer enn seks måneder,

 • 2.har fått tillatelsen ved hjelp av uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter,

 • 3.ikke lenger oppfyller de vilkår som ble stilt for tillatelsen,

 • 4.foretar alvorlige eller systematiske overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov,

 • 5.gjør seg skyldig i mislige forhold som gir grunn til å frykte at en fortsettelse av virksomheten kan skade allmenne interesser, eller

 • 6.ikke etterkommer pålegg gitt i medhold av 2-8.

Når tillatelse etter 2-1 bortfaller eller blir kalt tilbake, skal verdipapirfond som selskapet forvalter avvikles eller overføres til annet forvaltningsselskap etter regler fastsatt av departementet.

Nåværende § 2-9 blir ny § 2-10 som får tittelen:

Krav til tillits- og tjenestemenn i forvaltningsselskap

Tredje ledd nytt annet punktum skal lyde:

Taushetsplikten omfatter også enhver som utfører arbeid, oppdrag eller tillitsverv for forvaltningsselskapet, selv om vedkommende ikke er ansatt i selskapet.

Nåværende § 2-10 blir § 2-11 som får tittelen:

Andelseiernes rett til å få drøftet spørsmål på valgmøtet

Ny § 2-12 skal lyde:

§ 2-12 Adgangen for UCITS-foretak til å drive verdipapirfondsforvaltning i Norge

2-1 er ikke til hinder for at utenlandske forvaltningsselskap, som omfattes av EØS-reglene som svarer til rådsdirektiv 85/611/EØF med senere endringer (UCITS-direktivet), driver verdipapirfondsforvaltning i Norge direkte fra forretningsstedet i annen EØS-stat eller gjennom etablering av filial. Foretaket må ha rett til å drive verdipapirfondsforvaltning i hjemlandet og være underlagt betryggende tilsyn der.

Innen to måneder etter at tilsynsmyndigheten har mottatt melding fra myndighetene i annen EØS-stat om etablering av filial etter første ledd, skal tilsynsmyndigheten forberede tilsynet med forvaltningsselskapet og opplyse forvaltningsselskapet om de vilkår, herunder reglene for god forretningsskikk, som gjelder for utøvelsen av slik virksomhet i Norge. Filialen kan etableres og påbegynne sin virksomhet så snart forvaltningsselskapet har mottatt de nevnte opplysninger, eller senest to måneder etter at tilsynsmyndigheten har mottatt meldingen fra hjemstaten.

Så snart tilsynsmyndigheten har mottatt melding fra myndighetene i annen EØS-stat om utøvelsen av grenseoverskridende virksomhet etter første ledd, skal tilsynsmyndigheten opplyse forvaltningsselskapet om de vilkår, herunder reglene for god forretningsskikk, som gjelder for utøvelsen av slik virksomhet i Norge. Forvaltningsselskapet kan starte verdipapirfondsforvaltning fra det tidspunkt tilsynsmyndigheten har mottatt meldingen fra hjemstaten.

Ved endring av opplysninger i meldinger tilsynsmyndigheten mottar etter annet ledd, skal forvaltningsselskapet skriftlig underrette tilsynsmyndigheten om endringen minst én måned før endringen foretas. For meldinger etter tredje ledd skal underrettelse om endringer oversendes tilsynsmyndigheten før endringene foretas.

For foretak som driver verdipapirfondsforvaltning i medhold av denne paragraf gjelder bestemmelsene i denne lov med unntak av 2-1 til 2-11 og 2- 13.

Reglene i denne paragraf gjør ingen innskrenkninger i adgangen for utenlandske forvaltningsselskaper til å markedsføre verdipapirfondsandeler i Norge etter reglene i 6-11 flg.

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om slike foretaks virksomhetsutøvelse og etablering av filial i Norge.

Ny § 2-13 skal lyde:

§ 2-13 Andre utenlandske forvaltningsselskapers adgang til å drive verdipapirfondsforvaltning i Norge

Tilsynsmyndigheten kan gi utenlandsk forvaltningsselskap, som ikke omfattes av EØS-reglene som svarer til rådsdirektiv 85/611/EØF med senere endringer (UCITS-direktivet), tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning i Norge direkte fra forretningsstedet i utlandet eller gjennom etablering av filial. Foretaket må ha rett til å drive verdipapirfondsforvaltning i hjemlandet og være underlagt betryggende tilsyn der.

Foretak som driver verdipapirfondsforvaltning direkte fra forretningsstedet i hjemlandet skal ha en stedlig representant her i riket med tilstrekkelige fullmakter til å ivareta interessene til investorer i Norge.

Før foretak som nevnt i første ledd starter verdipapirfondsforvaltning i Norge, skal det være etablert et tilfredsstillende samarbeid om tilsyn mellom tilsynsmyndigheten i foretakets hjemland og tilsynsmyndigheten i Norge.

For foretak som driver verdipapirfondsforvaltning i medhold av første ledd gjelder bestemmelsene i denne lov med unntak av 2-1 første ledd, 2-2 første ledd nr. 1, 2-5 annet ledd, 2-6, 2-8 annet ledd, 2-10 første ledd og 2-11. En filial skal ha forretningskontor i Norge, jf. 2-2 første ledd nr. 2.

Reglene i denne bestemmelse gjør ingen innskrenkninger i adgangen for utenlandske forvaltningsselskaper til å markedsføre verdipapirfondsandeler i Norge etter reglene i 6-11 flg.

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om slike foretaks virksomhetsutøvelse og etablering av filial i Norge.

I kapittel 3 får § 3-1 tittelen:

Andelseiernes rådighet og ansvar

§ 3-2 får tittelen:

Rett til å bruke betegnelsen verdipapirfond

§ 3-3 får tittelen:

Vedtektenes innhold

Første ledd nr. 4 skal lyde:

 • 4. retningslinjer for plassering av verdipapirfonds midler, herunder hvorvidt midler kan plasseres i utenlandske verdipapirer, opsjoner eller terminer, og om og i så fall hvordan fondets midler i henhold til samtykke kan fravike lovens alminnelige plasseringsbestemmelser,

Første ledd ny nr. 9 skal lyde:

 • 9. om forvaltningsselskapet skal ha godtgjørelse fra andelseierne, og i så fall hvordan denne godtgjørelsen skal beregnes og fordeles mellom andelseierne,

Første ledd nåværende nr. 9 til 13 blir nye nr. 10 til 14, der nr. 13 og 14 skal lyde:

 • 13. reglene for andelseiernes valg av styremedlemmer i forvaltningsselskapet, jf. 2-6 annet og tredje ledd,

 • 14. regler for eventuell utdeling av midler fra fondet til frivillige organisasjoner, jf. 4-10 første ledd nr. 4, herunder opplysninger om hvem som skal tilgodeses ved utdelingen, hvor stor andel av fondets midler som skal deles ut til andre enn andelseiere, hvordan størrelsen på utdelingen skal beregnes, samt hvilken betydning slik utdeling vil ha for beregningen av den løpende innløsningsverdi på andelene,

Første ledd nye nr. 15 til 19 skal lyde:

 • 15.om fondet kan låne ut finansielle instrumenter, jf. 4-12,

 • 16.formkrav som skal følges ved innløsning av andeler i fondet, herunder overfor hvem innløsningskrav kan framsettes med rettslig bindende virkning, jf. 6-9 annet ledd,

 • 17.innenfor hvilket tidspunkt på dagen innløsningskrav må ha kommet inn til forvaltningsselskapet for å få samme dags innløsningskurs,

 • 18.om fondet skal motta kapitalinnskudd fra allmennheten eller om det er begrensninger med hensyn til hvem som kan tegne andeler i fondet og i så fall nærmere bestemmelser om begrensningen og

 • 19.eventuell tidsbegrensning av adgangen til å utstede eller innløse andeler.

§ 3-4 får tittelen:

Fastsetting av vedtektene

Første ledd første punktum skal lyde:

Verdipapirfondets vedtekter fastsettes av styret i det forvaltningsselskap som skal forvalte fondet.

Annet ledd første punktum skal lyde:

Beslutning om endringer i verdipapirfondets vedtekter er bare gyldig dersom et flertall av de styremedlemmer som er valgt av andelseierne har stemt for den.

Nåværende første til fjerde punktum blir nye annet til femte punktum.

§ 3-5 får tittelen:

Anvendelse av aksjelovgivningen mv.

I kapittel 4 skal ny § 4-1 lyde:

§ 4-1 Organisering av virksomheten

Forvaltningsselskapet skal innrette sin virksomhet slik at selskapet:

 • 1.har gode administrasjons- og regnskapsrutiner, kontroll- og sikkerhetsordninger, herunder stillingsinstruks som særskilt regulerer ansvarsfordelingen mellom daglig leder og andre ledere av virksomheten,

 • 2.har tilfredsstillende interne kontrollmetoder, som bl.a. omfatter regler for personlige transaksjoner som foretas av selskapets ansatte, samt regler for ivaretakelse av de regler som følger av lov, forskrift og vedtekter for fondene.

Forvaltningsselskapet skal ha interne instrukser for de ansattes adgang til å være medlem av styre, bedriftsforsamling eller representantskap eller ha slik innflytelse som nevnt i aksjeloven eller allmennaksjeloven 1-3 annet ledd i selskapet. Slike instrukser skal også omfatte styremedlemmer som har slik innflytelse som nevnt i aksjeloven eller allmennaksjeloven 1-3 annet ledd.

Selskapet skal ha interne instrukser for taushetsplikt etter 2-10, herunder utveksling av informasjon mellom ulike deler av virksomheten.

Styret og daglig leder skal utarbeide interne retningslinjer og instrukser i samsvar med første til tredje ledd.

Departementet kan i forskrift fastsette utfyllende regler om organisering av forvaltningsselskapets virksomhet, herunder forvaltningsselskapenes interne retningslinjer og instrukser.

Nåværende § 4-1 oppheves.

Ny § 4-2 skal lyde:

§ 4-2 God forretningsskikk

Forvaltningsselskap for verdipapirfond skal utøve sin virksomhet i samsvar med de vilkår som er satt for tillatelsen, øvrige bestemmelser som gjelder utøvelsen av dets virksomhet, herunder forvaltningsselskapets og fondenes vedtekter, samt god forretningsskikk.

Forvaltningsselskapet skal herunder påse at fondenes og andelseiernes interesser og markedets integritet ivaretas på beste måte ved at det:

 • 1.opptrer ryddig og korrekt i utøvelsen av sin virksomhet,

 • 2.utviser den nødvendige kompetanse, omhu og interesse i sin opptreden,

 • 3.har og effektivt benytter de ressurser og de framgangsmåter som er nødvendig for å kunne utøve virksomheten på en god måte,

 • 4.bestreber seg på å unngå interessekonflikter ved bl.a. å sørge for at andelseiers og fondenes interesser går foran forvaltningsselskapets, samt at enkelte fond eller andelseiere ikke usaklig tilgodeses på bekostning av andre fond eller andelseiere.

Denne paragraf gjelder tilsvarende for selskapets ansatte og tillitsvalgte og for personer og selskap som har slik innflytelse over forvaltningsselskapet som nevnt i aksjeloven og allmennaksjeloven 1-3 annet ledd eller selskapsloven 1-2 annet ledd.

Nåværende § 4-2 blir ny § 4-3 som får tittelen:

Plikt til å angi navn ved rettshandel for verdipapirfond

Nåværende § 4-3 blir ny § 4-4 som får tittelen:

Utøvelse av rettigheter knyttet til finansielle instrumenter

Første ledd skal lyde:

Forvaltningsselskapet utøver de rettigheter som knytter seg til de finansielle instrumenter som selskapet forvalter.

Ny § 4-5 skal lyde:

4-5 Investeringsområde

Kapitalinnskudd i verdipapirfond kan bare plasseres i følgende finansielle instrumenter:

 • 1.omsettelige verdipapirer som nevnt i lov om verdipapirhandel 1-2 tredje ledd

 • 2.verdipapirfondsandeler

 • 3.pengemarkedsinstrumenter

 • 4.opsjons- og terminkontrakter knyttet til omsettelige verdipapirer

 • 5.valutatermin- og valutaopsjonskontrakter til sikring av valutaeksponering i fondets øvrige plasseringer

 • 6.andre finansielle instrumenter etter forskrift fastsatt av departementet

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om adgangen til å plassere i finansielle instrumenter som nevnt i første ledd nr. 4 og 5.

Verdipapirfondets midler kan plasseres i andeler i verdipapirfond som er forvaltet av et annet forvaltningsselskap. Tilsynsmyndigheten kan i særlige tilfelle gi tillatelse til at midler plasseres i andeler i verdipapirfond forvaltet av samme forvaltningsselskap.

Et verdipapirfond kan i tillegg plassere midler som innskudd i bank.

Nåværende § 4-4 blir ny § 4-6 som får tittelen:

Krav til likvid plassering av verdipapirfondets midler

Innledningen til første ledd skal lyde:

Kapitalinnskudd i verdipapirfond kan bare plasseres i finansielle instrumenter som:

Første ledd bokstav a til d blir nye nr. 1 til 4.

Første ledd nr. 4 skal lyde:

 • 4. er nyutstedte dersom utstedelsesvilkårene inneholder bindende tilsagn om at det vil bli søkt om opptak til offisiell notering på børs eller marked som nevnt i punkt 1, 2 og 3. Opptak til offisiell notering må ha funnet sted senest innen ett år fra tegningsfristens utløp.

Annet ledd skal lyde:

Inntil 10 prosent av et verdipapirfonds eiendeler kan likevel plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i første ledd.

Tredje ledd skal lyde:

Tilsynsmyndigheten kan gi samtykke til etablering av verdipapirfond som fraviker bestemmelsene i denne paragraf.

Nåværende tredje og fjerde ledd blir § 4-5 nye tredje og fjerde ledd.

Nåværende § 4-5 blir ny § 4-7 som skal lyde:

4-7 Priser ved kjøp og salg for verdipapirfondets regning

Dersom det ikke foreligger særlige forhold, skal det for verdipapirfondets regning ikke kjøpes finansielle instrumenter til priser over markedsverdi eller selges til priser under en slik verdi.

Nåværende § 4-6 blir ny § 4-8 som får tittelen:

Risikospredning

Første ledd og innledningen til annet ledd skal lyde:

Forvaltningsselskapet skal se til at verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter har en sammensetning som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap.

Et verdipapirfonds plasseringer i finansielle instrumenter utstedt av samme selskap kan, med de begrensninger som følger av 4-9, utgjøre inntil:

Femte ledd første og annet punktum skal lyde:

Bestemmelsene i annet, tredje og fjerde ledd gjelder ikke tegning i emisjoner i henhold til fortrinnsrett for finansielle instrumenter som verdipapirfondet eier. Fører slik tegning til at finansielle instrumenter utstedt av samme selskap overstiger de grenser som er fastsatt i annet ledd, skal forvaltningsselskapet bringe plasseringene i samsvar med grensene senest innen et år etter innbetaling er foretatt i henhold til tegningen.

Sjette ledd første punktum skal lyde:

Et verdipapirfond kan ikke eie finansielle instrumenter eller ha rett til å bli eier av finansielle instrumenter utover det som følger av bestemmelsene i denne paragraf.

Nytt syvende ledd skal lyde:

Tilsynsmyndigheten kan gi samtykke til etablering av verdipapirfond som fraviker bestemmelsene i denne paragraf.

Nåværende § 4-7 blir ny § 4-9 som får tittelen:

Risikoberegning

Nåværende § 4-7 tredje ledd oppheves.

Nåværende fjerde ledd blir nytt tredje ledd.

Tredje ledd første punktum skal lyde:

Et verdipapirfond kan ikke eie finansielle instrumenter eller ha rett til å bli eier av finansielle instrumenter utover det som følger av bestemmelsene i denne paragraf.

Nytt fjerde ledd skal lyde:

Tilsynsmyndigheten kan gi samtykke til etablering av verdipapirfond som fraviker bestemmelsene i denne paragraf.

Nåværende § 4-8 blir ny § 4-10 som får tittelen:

Utbetaling av verdipapirfondets midler

Første ledd nr. 1 skal lyde:

 • 1. kjøp av finansielle instrumenter for fondet

Nåværende § 4-9 blir ny § 4-11 som får tittelen:

Opptak av lån for regning av et verdipapirfond

Annet ledd bokstav a og b blir nye nr. 1 og 2.

Ny § 4-12 skal lyde:

4-12 Utlån av finansielle instrumenter

Departementet kan gi forskrifter om verdipapirfonds adgang til å låne ut finansielle instrumenter. Utlån av finansielle instrumenter kan bare skje gjennom medvirkning av verdipapirforetak eller oppgjørssentral

Nåværende § 4-10 blir ny § 4-13 som får tittelen:

Overføring av forvaltningen og avvikling av verdipapirfond

Annet ledd annet punktum skal lyde:

Departementet kan i forskrift fastsette hvordan avviklingen skal skje.

I kapittel 5 får § 5-1 tittelen:

Plikt til å ha depotmottaker

Første ledd første punktum skal lyde:

Alle finansielle instrumenter, likvider og andre aktiva som inngår i et verdipapirfond, skal oppbevares eller føres på konti i Verdipapirsentralen av én depotmottaker.

§ 5-2 får tittelen:

Avtale om depot

§ 5-3 får tittelen:

Instruks om salg, kjøp, nytegning og utbetaling

Første ledd første punktum skal lyde:

Depotmottakeren skal følge forvaltningsselskapets instruksjoner om salg, kjøp og nytegning av finansielle instrumenter og om utbetalinger fra fondet.

I kapittel 6 får § 6-1 tittelen:

Lik rett i fondet - andelsverdien

Første ledd annet til fjerde punktum skal lyde:

Vedtektene kan likevel avgrense stemmeretten (jf. 2-6 annet ledd). Det kan fastsettes i fondets vedtekter at forvaltningsselskapet skal ha godtgjørelse som ikke fordeles likt på hver andel. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om godtgjørelse som nevnt i tredje punktum.

§ 6-2 får tittelen:

Andelsbrev

§ 6-3 får tittelen:

Informasjon om andelsbeholdning, avkastning mv.

Første ledd første punktum skal lyde:

Dersom det etter vedtektene ikke utstedes andelsbrev, skal andelseierne få skriftlig bekreftelse for at deres andelsrett i fondet er registrert.

Første ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Andelseier og fovaltningsselskap kan skriftlig avtale at andelseier ikke skal motta slik bekreftelse.

Nytt annet ledd skal lyde:

Andelseierne skal periodevis få skriftlig informasjon om sin beholdning av andeler i fondet og verdien av denne, verdiutviklingen på én andel i perioden og inneværende år samt avkastningen for andelseier i perioden og inneværende år. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om slik rapportering, herunder fastsette krav til hvor hyppig slik rapportering skal skje.

§ 6-4 får tittelen:

Fortegnelse over andelseiere - forvalterregistrering

§ 6-5 får tittelen:

Virkning av innføring av fortegnelsen over andelseiere

§ 6-6 får tittelen:

Sameie av andel

Ny § 6-7 skal lyde:

§ 6-7 Utstedelse av andeler

Verdipapirfond skal være åpent for utstedelse av andeler på alle dager børser som er relevant for fondet er åpne for handel. Tilsynsmyndigheten kan gi samtykke til etablering av fond som er åpent for utstedelse av andeler i en begrenset tidsperiode.

Nåværende § 6-7 blir ny § 6-8 som får tittelen:

Salg av nyutstedte andeler

Nåværende § 6-8 blir ny § 6-9 som får tittelen:

Innløsning av andeler

Annet ledd skal lyde:

Innløsningen skal skje etter andelens verdi ifølge første beregning, jf. 6-1, etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet eller annet foretak som nevnt i 6-8 som er utpekt som mottaker i forvaltningsselskapets vedtekter og med fradrag som omhandlet i 3-3 nr. 7. Krav om innløsning kan ikke trekkes tilbake med mindre forvaltningsselskapet samtykker i det. Innløsningskrav som er fremsatt overfor forvaltningsselskapet eller annet foretak som nevnt i første punktum etter at retten til innløsning er suspendert, kan likevel trekkes tilbake.

Femte ledd og nye sjette til åttende ledd skal lyde:

Under stenging av børs eller tilsvarende ekstraordinære forhold, samt i unntakstilfelle når omstendighetene tilsier det og det er berettiget ut fra hensynet til andelseiernes interesser kan forvaltningsselskapet med tilsynsmyndighetens samtykke utsette verdiberegningen og utbetalingen av innløsningskrav (suspendere innløsningskravet), herunder kan tilsynsmyndigheten gi samtykke til delvis suspensjon av innløsningskravet.

Dersom andelseiernes eller allmennhetens interesser tilsier det, kan tilsynsmyndigheten pålegge forvaltningsselskapet å suspendere innløsningsretten helt eller delvis.

Suspensjon av innløsningsretten omfatter alle innløsningskrav som er innkommet til forvaltningsselskapet suspensjonsdagen eller senere, samt alle innløsningskrav som er innkommet til forvaltningsselskapet før suspensjonsdagen, men som ikke er verdiberegnet, jf. annet ledd.

Tilsynsmyndigheten kan gi samtykke til etablering av fond som er åpent for innløsning av andeler i en begrenset tidsperiode, og kan sette vilkår for etablering av slike fond.

Nåværende § 6-9 blir ny § 6-10 som får tittelen:

Forbud mot utstedelse og innløsning av andeler i visse tilfeller

Bestemmelsen skal lyde:

Andeler i fondet må ikke utstedes eller innløses etter at:

 • 1. forvaltningsselskapet har gjort vedtak om avvikling, jf. 4-13 annet ledd,

 • 2. tilsynsmyndigheten har tatt tilbake samtykke til forvaltningsselskapene til å drive verdipapirfondsforvaltning, jf. 2-9 annet ledd,

 • 3. forvaltningsselskapet er kommet under konkurs- eller offentlig akkordforhandling, jf. 2-9 første ledd.

Ny § 6-11 skal lyde:

6-11 Adgang til å markedsføre verdipapirfond

Verdipapirfond og tilsvarende utenlandsk innretning (utenlandsk verdipapirfond) kan bare markedsføres i Norge i henhold til bestemmelsene i og i medhold av 6-11 til 6-15.

Som markedsføring regnes å invitere eller oppfordre til å erverve rettigheter i et verdipapirfond. Bare invitasjon eller oppfordring som er bestemt for eller særlig egnet til å ha virkning her i riket er å anse som markedsføring etter første ledd.

Ny § 6-12 skal lyde:

6-12 Markedsføring av norske verdipapirfond

Verdipapirfond organisert etter denne lov kan markedsføres i Norge.

Ny § 6-13 skal lyde:

6-13 Markedsføring av utenlandske verdipapirfond

Utenlandsk verdipapirfond kan markedsføres i Norge etter tillatelse gitt av tilsynsmyndigheten. Slik tillatelse kan gis dersom:

 • 1.forvalteren av verdipapirfondet har oversendt slike opplysninger til tilsynsmyndigheten som departementet fastsetter i forskrift eller som tilsynsmyndigheten krever,

 • 2.det er etablert et tilfredsstillende samarbeid om tilsyn mellom tilsynsmyndighetene i hjemlandet og Norge,

 • 3.verdipapirfondet og forvaltningen av det er underlagt betryggende tilsyn i hjemlandet,

 • 4.verdipapirfondet og forvaltningen av det oppfyller de krav som gjelder for å drive virksomheten i hjemlandet og at disse kravene gir investorer i Norge beskyttelse minst på linje med den beskyttelse de har ved investering i norsk verdipapirfond,

 • 5.forvalteren av verdipapirfondet gjør det som er nødvendig for her i riket å kunne foreta utbetalinger til deltakerne, innløse andeler og gi den informasjon som foretaket skal utarbeide i henhold til reglene i hjemlandet, og at

 • 6.salg i Norge av andeler i verdipapirfondet skjer gjennom forvaltningsselskap med tillatelse etter 2-1, 2-12 eller 2-13, kredittinstitusjon med rett til å drive finansieringsvirksomhet i Norge, forsikringsselskap med rett til å drive forsikringsvirksomhet i Norge eller verdipapirforetak med rett til å yte investeringstjenester i Norge.

Tilsynsmyndigheten kan sette vilkår for tillatelse etter første ledd for å sikre beskyttelsen av investorer i Norge. Det kan bl.a. settes vilkår om plikt til å gi opplysninger til investorer og myndigheter og om hvordan salg av andeler i Norge skal skje.

Tilsynsmyndigheten kan kalle tilbake tillatelse etter første ledd dersom

 • 1.kravene i 6-13 første ledd nr. 4, 5 eller 6 ikke lenger er oppfylt,

 • 2.vilkår som er satt i medhold av første ledd er brutt,

 • 3.regler fastsatt i medhold av 6-15 ikke er overholdt, eller

 • 4.krav i 7-4 om språk ikke er overholdt.

Ny § 6-14 skal lyde:

6-14 Markedsføring av UCITS-fond

Utenlandsk verdipapirfond hjemmehørende i en stat som er part i EØS-avtalen kan markedsføres i Norge én måned etter at forvalteren av verdipapirfondet har gitt tilsynsmyndigheten melding om planene om å markedsføre fondet i Norge og følgende betingelser er oppfylt:

 • 1.verdipapirfondet omfattes av EØS-regler som svarer til rådsdirektiv 85/611/EØF med senere endringer (UCITS-direktivet),

 • 2.forvalteren av verdipapirfondet har tillatelse i hjemlandet til å drive verdipapirfondsforvaltning,

 • 3.forvalteren har oversendt slike opplysninger som departementet fastsetter i forskrift,

 • 4.forvalteren av verdipapirfondet gjør det som er nødvendig for her i riket å kunne foreta utbetalinger til deltakerne, innløse andeler og gi den informasjon som foretaket skal utarbeide i henhold til reglene i hjemlandet,

 • 5.salg i Norge av andeler i verdipapirfondet skjer direkte fra hovedkontoret til forvalteren av verdipapirfondet, gjennom et representasjonskontor i Norge eller gjennom forvaltningsselskap med tillatelse etter 2-1, 2-12 eller 2-13, kredittinstitusjon med rett til å drive finansieringsvirksomhet i Norge, forsikringsselskap med rett til å drive forsikringsvirksomhet i Norge eller verdipapirforetak med rett til å yte investeringstjenester i Norge,

 • 6.krav i 7-4 om språk blir overholdt, og at

 • 7.regler fastsatt i medhold av 6-15 blir overholdt.

Verdipapirfondet kan likevel ikke markedsføres i Norge dersom tilsynsmyndigheten i skriftlig begrunnet enkeltvedtak, som treffes før utløpet av fristen på én måned, fastslår at de planlagte retningslinjer for omsetning av andeler ikke er i samsvar med bestemmelsene i første ledd.

Ny § 6-15 skal lyde:

6-15 Forskrift om markedsføring av verdipapirfond

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om markedsføring av verdipapirfond i Norge. Det kan bl.a. fastsettes regler om informasjon til deltakere og myndigheter og om hvordan salg av andeler i Norge skal skje.

I kapittel 7 får § 7-1 tittelen:

Årsregnskap, årsberetning og delårsrapporter

Første ledd bokstav a og b blir nye nr. 1 og 2 der nr. 2 skal lyde:

 • 2. rapport om verdipapirfondet minst hver sjette måned og senest innen én måned etter utløpet av rapportperiodene. Tilsynsmyndigheten kan bestemme at rapport skal utarbeides minst én gang i kvartalet.

Annet ledd nytt nr. 8 skal lyde:

 • 8.opplysninger om oppnådd avkastning i rapporteringsperioden, samt om oppnådd avkastning minst hvert av de siste 5 år,

Annet ledd nytt nr. 9 skal lyde:

 • 9.opplysninger om forvaltningsgodtgjørelsen,

Nåværende nr. 8 blir nytt nr. 10.

Tredje ledd første punktum skal lyde:

Årsregnskapet, årsberetningen og rapportene skal sendes samtlige andelseiere og være allment tilgjengelig hos forvaltningsselskapet, depotmottaker og foretak som nevnt i § 6-8.

Nye fjerde og femte ledd skal lyde:

Andelseier og forvaltningsselskap kan skriftlig avtale at andelseier ikke skal motta dokumenter som nevnt i første ledd nr. 1 og 2.

Departementet kan gi forskrifter om supplerende innhold og hyppigere rapportering for rapporter som nevnt i første ledd nr. 2.

§ 7-2 får tittelen:

Prospekt

Annet ledd nye nr. 6 til 7 skal lyde:

 • 6.Opplysninger som etter 7-3 skal gis i prospekt

 • 7.Opplysninger om forvaltningsgodtgjørelsen

Nytt fjerde ledd skal lyde:

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om prospekt og at prospektet skal inneholde flere opplysninger enn nevnt i annet ledd, bl.a. særskilte krav om redegjørelse for avkastning og risiko i forhold til plasseringsstrategien for fondet.

Nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd.

Ny § 7-3 skal lyde:

7-3 Opplysningskrav for fond med særskilt plasseringsstrategi og lukkede fond mv.

Verdipapirfond som har samtykke til å fravike lovens alminnelige plasseringsbestemmelser etter 4-6 tredje ledd, 4-8 syvende ledd eller 4-9 fjerde ledd eller som kan plassere kapitalinnskudd i finansielle instrumenter omfattet av forskrift fastsatt i medhold av 4-5 første ledd nr. 6, skal i fondets vedtekter og prospekt betegnes som verdipapirfond med særskilt plasseringsstrategi. Prospektet skal presisere de avvik som er gjort fra lovens alminnelige plasseringsbestemmelser.

Verdipapirfond som har samtykke til å utstede andeler i en begrenset tidsperiode etter 6-7 annet punktum skal i fondets vedtekter og prospekt betegnes som verdipapirfond med lukket inngang. Verdipapirfond som har samtykke til å innløse andeler i en begrenset tidsperiode etter 6-9 åttende ledd skal i fondets vedtekter og prospekt betegnes som verdipapirfond med lukket utgang. Verdipapirfond som har samtykke både etter 6-7 annet punktum og etter 6- 9 åttende ledd skal i fondets vedtekter og prospekt betegnes som lukket verdipapirfond. I prospektet skal det redegjøres særskilt for ordningen med begrenset tegnings- og/eller innløsningsperiode. Det skal minst opplyses om tegnings- og/eller innløsningsperioden, hva som er formålet med ordningen og hva ordningen innebærer for andelseierne.

Verdipapirfond som i samsvar med 3-3 første ledd nr. 18 har vedtektsfastsatte begrensninger med hensyn til hvem som kan tegne andeler i fondet skal i fondets vedtekter og prospekt betegnes som verdipapirfond med begrenset krets av innskytere. I prospektet skal det redegjøres særskilt for begrensningen. Det skal minst opplyses hva som er formålet med begrensningen og hvem som kan tegne andeler i fondet.

Ny § 7-4 skal lyde:

7-4 Språk

Opplysninger og informasjon som skal gis til investorer eller myndigheter etter bestemmelser i eller i medhold av denne lov skal gis på norsk med mindre departementet i forskrift eller tilsynsmyndigheten ved enkeltvedtak bestemmer noe annet.

I kapittel 8 får § 8-1 tittelen:

Erstatning

§ 8-2 får tittelen:

Tilsyn

Første ledd skal lyde:

Departementet gir bestemmelser om tilsyn med at verdipapirfondsforvaltning foregår i samsvar med denne lov og med vedtektene for de enkelte fond.

Nye tredje og fjerde ledd skal lyde:

Dersom det oppstår risiko for at forvaltningsselskap for verdipapirfond ikke vil kunne oppfylle de fastsatte kapitalkrav, eller det inntreffer andre forhold som kan innebære stor risiko knyttet til driften av foretaket, skal foretaket straks gi melding til tilsynsmyndigheten om dette.

Forvaltningsselskap for verdipapirfond skal dessuten opplyse tilsynsmyndigheten om skifte av ledere og styremedlemmer som nevnt i 2-2 første ledd nr. 1 og 2 og tredje ledd.

§ 8-3 skal lyde:

§ 8-3 Straff

Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes den som forsettlig eller uaktsomt:

 • 1. overtrer 1-3, 1-4 første punktum, 2-1 første ledd, 2-7 første eller tredje ledd, 2-8 tredje ledd, 2-10 tredje ledd, 4-5 og 4-6, 4-8 første til syvende ledd, 4-9 første til fjerde ledd, 4-10, 4-11 første ledd, 4-12, 5-1 første ledd, 7-2 eller 8-2 annet, tredje eller fjerde ledd eller regler eller tillatelser gitt i medhold av nevnte bestemmelser.

 • 2.grovt eller gjentatte ganger overtrer 4-2 første, annet eller tredje ledd.

Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer 2-8 første eller annet ledd.

Medvirkning straffes på samme måte.

Påtale finner bare sted når allmenne hensyn krever det.

§ 9-1 skal lyde:

Ikrafttredelse

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

§ 9-2 får tittelen:

Overgangsbestemmelser

§ 9-2 første ledd annet punktum skal lyde:

Tilsynsmyndigheten kan ta tilbake samtykke dersom det foreligger slike forhold som omhandlet i § 2- 9 annet ledd, jf. tredje ledd.

Nåværende § 9-3 oppheves.

II

I lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel gjøres følgende endringer:

§ 2a-2 fjerde ledd siste punktum skal lyde:

Forbudet gjelder ikke erverv av aksjer eller grunnfondsbevis utstedt av foretaket eller rettigheter til slike aksjer eller grunnfondsbevis som er utstedt av foretaket eller erverv av andeler i verdipapirfond som forvaltes av arbeidsgiverforetaket.

§ 2a-3 første ledd oppheves.

Nåværende andre til femte ledd blir nye første til fjerde ledd.

§ 2a-6 første ledd annet punktum oppheves.

§ 2a-6 annet ledd tredje punktum skal lyde:

For nærstående av ansatte eller tillitsvalgte i andre foretak enn verdipapirforetak gjelder forbudet i § 2a- 3 første ledd handel for egen regning gjennom verdipapirforetak som står oppført på arbeidsgiverforetakets lister som nevnt i § 2a-7 tredje ledd.

§ 2a-7 tredje ledd skal lyde:

Foretakene skal føre lister over verdipapirforetak som omfattes av § 2a-3 første ledd.

III

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Forskjellige deler av loven kan tre i kraft til forskjellig tid. Kongen kan gi overgangsbestemmelser.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet bifaltes enstemmig.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli sendt Lagtinget.