Odelstinget - Møte tirsdag den 12. november 2002 kl. 11

Dato: 12.11.2002

Dokumenter: (Innst. O. nr. 14 (2002-2003), jf. Ot.prp. nr. 110 (2001-2002))

Sak nr. 3

Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om endring i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper

Talere

Votering i sak nr. 3

Hans Kristian Hogsnes (H) (ordfører for saken): Det er en enstemmig kommunalkomite som støtter den foreslåtte justeringen i lov om interkommunale selskaper som gjør det klart at revisorloven ikke gjelder for revisjon av regnskapene til interkommunale selskap. Det var en utilsiktet konsekvens av endringen i regnskapsloven 16. juni 2000 som skapte behovet for å reversere dette.

En enstemmig komite støtter også at interkommunale selskap skal ha valgfrihet ved valg av revisor. Dette kan være en registrert eller statsautorisert revisor, revisjonen til en av de deltagende kommuner eller fylkeskommuner eller en distriktsrevisjon. Det er ikke meningen med dette forslaget å endre den praksis som har utviklet seg med at interkommunale selskap som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven, blir revidert i samsvar med revisorloven kapittel 5 om revisors oppgaver ved revisjon av årsregnskap og standarder for god revisjonsskikk. I odelstingsproposisjonen legger Kommunal- og regionaldepartementet til grunn at denne praksis utgjør en del av god kommunal revisjonsskikk. For interkommunale selskap som utarbeider årsregnskaper etter kommunale regnskapsprinsipper, blir standardene for god revisjonsskikk brukt, med de unntakene som er fastsatt for kommunal revisjon.

Kommunal- og regionaldepartementet har varslet et lovforslag om systemer for kommunal internkontroll og egenkontroll, der det vil bli foreslått å åpne for konkurranseutsetting. Det er verdt å nevne at kommunalkomiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre i en merknad ønsker disse systemendringene velkommen.

En samlet komite har for øvrig ingen merknader og anbefaler Odelstinget å vedta den foreslåtte lovendring.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.

(Votering, se side 74)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstillet til Odelstinget å gjøre slikt vedtak til

lov

om endring i lov 29. januar 1999 nr. 6

om interkommunale selskaper

I

I lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper skal § 28 nytt andre punktum lyde:

Revisorloven gjelder ikke.

II

Loven trer i kraft straks.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet bifaltes enstemmig.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli sendt Lagtinget.