Odelstinget - Møte tirsdag den 2. desember 2003 kl. 14.55

Dato: 02.12.2003

Dokumenter: (Innst. O. nr. 27 (2003-2004), jf. Ot.prp. nr. 19 (2003-2004))

Sak nr. 2

Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 166)

Presidenten ser at den reglementsmessige tid for formiddagens møte er nesten over. Presidenten foreslår da at møtet blir hevet, og at nytt møte settes kl. 18. – Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstillet til Odelstinget å gjøre slikt vedtak til

lov

om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

I

I lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr gjøres følgende endring:

§ 14 første ledd første punktum skal lyde:

For begjæring om tvangsfullbyrdelse betales 1,5 ganger rettsgebyret, selv om begjæringen senere blir trukket tilbake eller avvist.

II

Loven trer i kraft 1. januar 2004.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet bifaltes enstemmig.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli sendt Lagtinget.