Odelstinget - Møte tysdag den 11. mai 2004 kl. 12.15

Dato: 11.05.2004

Dokumenter: (Innst. O. nr. 70 (2003-2004), jf. Ot.prp. nr. 40 (2003-2004))

Sak nr. 1

Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringar i einskilde lover som følgje av etableringa av Medietilsynet

Talere

Votering i sak nr. 1

Ola T. Lånke (KrF) [12:16:10] (ordfører for saken):Som understreket i merknadene dreier denne saken seg om en ren oppfølging av tidligere stortingsbehandling i forbindelse med den såkalte tilsynsmeldingen for et års tid siden. Disse lovendringene vedtas for at Medietilsynet skal kunne være operativt fra og med 1. januar 2005. Dette alene gir ikke grunn til noen kommentar fra min side.

Når jeg likevel som saksordfører tar ordet, er det for å bringe klarhet i et annet forhold, som for så vidt henger sammen med dette. I statsbudsjettet for inneværende år for Kulturdepartementet varsles det nemlig framleggelse av forslag til nødvendige lovendringer som kan sikre den uavhengigheten som i dag gjelder for tilsynet for eierskap i mediene, samt også en nærmere presisering av hvilke eventuelle oppgaver som skal legges til det nye medietilsynet, altså at det kommer nye lovendringer som på en måte skal få dette på plass også lovmessig.

Nå er den proposisjonen som vi behandler i dag, veldig kort, og jeg kan ikke se at dette er omtalt i proposisjonen. Jeg må derfor spørre om det er slik at det kommer en proposisjon til med flere nødvendige lovendringer, slik at Medietilsynet blir rett forvaltningsorgan fra og med neste år, en lovendring som også er nødvendig for at det skal være et tilsyn i denne sammenhengen. Jeg spør bare, for det er som sagt en veldig kort proposisjon, og jeg synes det er greit å få klarhet i om det er nødvendig med flere lovendringer for at Medietilsynet i det hele tatt kan være fullt operativt, ikke bare som forvaltningsorgan, men også som medietilsyn, fra 1. januar neste år.

Statsråd Valgerd Svarstad Haugland [12:18:41]: Det er ikkje no nødvendig med ytterlegare lovendringar for at Medietilsynet skal vera operativt frå 1. januar 2005, slik som det ligg til rette for i proposisjonen. Så får vi koma tilbake til om det trengst nye lovendringar på sikt, men det er viktig å understreka uavhengigheita, som òg representanten Lånke trekte fram, og ho skal sjølvsagt sikrast.

Presidenten: Fleire har ikkje bede om ordet til sak nr. 1.

(Votering, sjå side 457)

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde rådd Odelstinget til å gjere slikt vedtak til

lov

om endringar i einskilde lover som følgje av etableringa av Medietilsynet

I

I Almindelig borgerlig straffelov 22. mai 1902 nr. 10 skal «Statens filmtilsyn» endrast til «Medietilsynet» i § 204 fjerde ledd og § 382 fjerde ledd.

II

I lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram skal «Statens filmtilsyn» endrast til «Medietilsynet» i § 2 tredje ledd, § 4 første, andre og tredje ledd, § 5 tredje ledd, § 6 første ledd, § 7 første, andre og tredje ledd og § 12.

III

I lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting blir det gjort følgjande endringar:

«Statens medieforvaltning» skal endrast til «Medietilsynet» i § 2-1 fjerde ledd første punktum og sjette ledd, § 4-3 første ledd, § 4-5 første ledd, § 4-6 første og andre ledd, § 10-2, § 10-3 første og andre ledd og § 10-4 første og andre ledd.

«Statens medieforvaltnings» skal endrast til «Medietilsynets» i § 2-1 fjerde ledd andre punktum.

IV

I lov 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting blir det gjort følgjande endringar:

«Eierskapstilsynet» skal endrast til «Medietilsynet» i § 5, § 6 første punktum, § 7, § 8 femte ledd, § 9 første og femte ledd, § 10, § 11 første og andre ledd, § 12 første og fjerde ledd, § 13 og § 14.

«Eierskapstilsynets» skal endrast til «Medietilsynets» i § 6 andre punktum.

V

Lova trer i kraft frå den tid Kongen fastset.

Votering:Tilrådinga frå komiteen blei samrøystes vedteken.

Presidenten: Det blir votert over overskrifta til lova og lova i det heile.

Votering:Overskrifta til lova og lova i det heile blei samrøystes vedteken.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli sendt Lagtinget.