Odelstinget - Møte mandag den 13. juni 2005 kl. 19.48

Dato: 13.06.2005

Dokumenter: (Innst. O. nr. 119 (2004-2005), jf. Ot.prp. nr. 86 (2004-2005))

Sak nr. 2

Innstilling fra justiskomiteen om lov om endring i passloven (elektronisk lagring av biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto i pass m.m.)

Talere

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Etter ynske frå justiskomiteen vil presidenten foreslå at taletida vert avgrensa til 5 minutt til kvar gruppe.

Vidare vil presidenten foreslå at det ikkje vert gitt høve til replikkar etter dei enkelte innlegga, og at dei som måtte teikne seg på talarlista utover den fordelte taletida, får ei taletid på inntil 3 minutt.

– Det er vedteke.

Linda Cathrine Hofstad (H) [20:27:48]: (ordfører for saken) I Ot.prp. nr. 86 fremmer Regjeringen forslag til lovendringer for å implementere EU-forordningen av 13. desember 2004 om krav om biometri i EU/Schengen-borgeres pass som gjelder bruk av ansiktsfoto.

Det er lagt opp til at norske reisende skal få tilbud om utstedelse av pass med biometrisk informasjon fra 1. oktober i år. Dette gjøres for å imøtekomme USAs krav om biometrisk informasjon i alle pass utstedt etter 26. oktober 2005. Stortinget har tidligere i kveld samtykket til godkjenning av rådsforordningen.

Teknologien har kommet langt. Ved innføring av biometri i pass og andre reisedokumenter er det viktig at det foreligger en harmonisert sikkerhetsstandard ved bruk av biometriske standarder for pass og reisedokumenter for å hindre forfalskning og misbruk. Bruk av biometriske identifikatorer vil være et viktig bidrag for å forebygge og forhindre terrorhandlinger og annen alvorlig grenseoverskridende kriminalitet fordi det vil forhindre forfalskning og bruk av uriktig pass ved grensekontroller.

Samtidig stiller også bruken av biometri store krav til ivaretakelse av personvern. I proposisjonen foreslås det en rett for den enkelte til innsyn i informasjon om seg selv som er lagret elektronisk i passet, en plikt til å slette biometrisk personverninformasjon innhentet og lagret elektronisk utenfor passet så snart passet er overlevert eller oversendt passinnehaver, samt at biometrisk personinformasjon innhentet til bruk ved passkontroll skal slettes så snart kontrollen er avsluttet ved verifisering av pass og passinnehaver.

Etter komiteens syn ivaretar Regjeringens forslag personvernhensynet på en tilfredsstillende måte. Komiteen har også merket seg at departementet på det nåværende tidspunkt ikke foreslår lovhjemmel for elektronisk lagring av fingeravtrykk i passet, og man er enig med departementet i at man må få en nærmere utredning av personvernspørsmål omkring dette. Det reiser vanskelige spørsmål, men vi står overfor store utfordringer når det gjelder grenseoverskridende kriminalitet. Dette forslaget om biometriske pass vil nok gjøre det veldig mye vanskeligere å forfalske pass. Men når det gjelder fingeravtrykk, er komiteen, og særlig Høyre i dette tilfellet, veldig tilfreds med at departementet skal se videre på den saken.

Inga Marte Thorkildsen (SV) [20:31:41]: Fra høsten av vil nordmenn kunne få pass med biometriske data lagret i små databrikker. Dette skjer på samme tid som tilsvarende systemer innføres i USA og hele Schengen-området.

Hensikten med å inkludere biometriske data er todelt: Forfalskning skal gjøres vanskeligere, og kontroll ved grensepasseringer skal gjøres enklere, sikrere og mer effektiv. Dette er gode formål, og det er viktig at det systemet som skal innføres, får den tiltenkte effekten. Med dagens utvikling med stadig mer reising er det bra om dette kan skje mer effektivt og slik at passene blir sikrere i bruk for brukere med hederlige hensikter. Dette må skje slik at hensynet til effektiv grensepassering oppfylles uten at det går ut over den enkeltes sikkerhet.

Det kommer ikke til å være uproblematisk å skulle ha et system som skal være effektivt lesbart ved grenser i en rekke ulike land. Dette problemet kommer ikke til å bli mindre når man tenker seg at også land utenfor USA og Schengen-området innfører tilsvarende systemer. ICAO, den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, har vedtatt standardene som skal legges til grunn for passteknologien. Denne organisasjonen har medlemsstater fra alle kontinenter, og ingen kan tro at en innføring av identisk teknologi for avlesing av pass vil være mulig overalt. Når dataene skal lagres på en slik måte at de skal kunne avleses ved ulike grensepasseringer, kan dette innebære lavere sikkerhet og at problemet med uautorisert avlesing fra uvedkommende kan oppstå. Dersom personer med eget avleserutstyr kan identifisere deg uten at du selv er klar over det, står man raskt overfor en situasjon der passene har blitt mindre trygge for brukerne.

Et viktig tema, som også saksordføreren tar opp i forbindelse med denne saken, er innhenting, oppbevaring og sletting av persondata. Samtidig som data på kontrollstedet kun skal brukes til å verifisere at passinnehaveren er den vedkommende utgir seg for, vil det snart også åpnes for en mulighet til å sjekke disse dataene opp mot den enorme basen med biometriske data som i disse dager produseres av Schengen-landene. Når det åpnes for denne muligheten, vil det i større grad bli et politisk spørsmål hvem som står i denne basen som uønskede personer. Jeg viser derfor til SVs forslag om at Stortinget ber Regjeringa komme tilbake med en avklaring rundt lagring og sletting av slike data, en avklaring som vi mener er spesielt viktig.

Jeg tar opp det forslaget som SV har i innstillinga.

Presidenten: Representanten Inga Marte Thorkildsen har teke opp det forslaget ho refererte til.

Statsråd Odd Einar Dørum [20:34:06]: Regjeringen framlegger herved forslag til Stortinget om endring av passloven for å gi bruken av biometri en rettslig forankring.

Lovforslaget tar sikte på å implementere EU-forordningen av 13. desember 2004 om krav om biometri i EU/Schengen-borgernes pass, hva gjelder ansiktsfoto. Utenriksdepartementet framlegger parallelt St.prp. nr. 54 for 2004-2005 om samtykke til godkjennelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket Rådsforordning (EF) nr. 2252/2004.

Lovforslaget legger derimot ikke opp til å implementere lagring av fingeravtrykk i pass i denne omgang, selv om EU-forordningen også legger opp til dette, med implementeringsfrist tidlig i 2008. Jeg har valgt å gjøre dette for å muliggjøre en grundigere utredning av viktige personvernsspørsmål før saken legges fram for Stortinget på nytt.

Jeg framlegger lovforslaget for Stortinget nå for å gi norske reisende et tilbud om utstedelse av pass med biometrisk informasjon fra 1. oktober i år. Dette gjøres for å imøtekomme USAs krav om biometrisk informasjon i alle pass utstedt etter 26. oktober 2005. Reisende med pass utstedt før denne dato vil fortsatt kunne reise visumfritt til USA i hele passets gyldighetstid, forutsatt at passet har maskinlesbar tekst. Maskinlesbare pass er blitt utstedt i Norge siden 1999.

Jeg har vært spesielt opptatt av at personvernet skal ivaretas ved innføringen av biometri i pass, da dette reiser nye utfordringer ved håndteringen av personopplysninger ved identifisering av enkeltpersoner. Jeg har derfor foreslått en regel om rett for den enkelte til innsyn i de biometriske data som er lagret i passet, samt en rett til å kreve disse rettet eller slettet. Videre foreslås det at biometriske data innhentet for utstedelse av pass, eller ved senere passkontroll, skal slettes straks formålet er oppnådd.

Jeg vil til slutt understreke at innføring av biometri også vil innebære positive sider for personvernet, ved at denne type pass i større grad vil beskytte borgere mot tyveri og misbruk av deres identitet.

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 2.

(Votering, sjå side 1050)

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten har Inga Marte Thorkildsen satt fram et forslag på vegne av Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en avklaring av hvordan man vil forholde seg til lagring og sletting av biometriske data.»

Dette forslaget blir i samsvar med forretningsordenens § 30 fjerde ledd å sende Stortinget.

Komiteen hadde innstillet til Odelstinget å gjøre slikt vedtak til

lov

om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (elektronisk lagring av biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto i pass m.m.)

I

I lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

Rett til pass

Norsk statsborger har etter søknad rett til pass etter regler gitt i eller i medhold av denne lov.

Med unntak av § 8 gjelder loven ikke diplomatpass, spesialpass og tjenestepass utstedt etter regler gitt i medhold av lov om utenrikstjenesten § 1.

Kongen kan bestemme at § 6 annet ledd (innhenting og lagring av biometrisk personinformasjon i passet) og § 6 a (innsyn i og sletting av biometrisk personinformasjon innhentet for personalisering av passet og etterfølgende identitetskontroll) også skal omfatte diplomatpass, spesialpass og tjenestepass utstedt etter regler gitt i medhold av lov 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten, samt utlendingspass i medhold av lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her, jf. § 19.

§ 6 skal lyde:

Passets innhold, gyldighetstid og oppbevaring

Pass skal bare inneholde opplysninger om en enkelt person. Departementet kan likevel gi forskrifter om utstedelse av pass til organisert gruppe av reisende med felles reiseleder (fellespass).

Til bruk for senere verifisering eller kontroll av passinnehaverens identitet, kan det innhentes og lagres i passet biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto. Informasjonen lagres elektronisk eller på annen måte i passet slik at hensynet til informasjonens ekthet, integritet og konfidensialitet blir ivaretatt.

Passet er gyldig ti år etter utstedelsesdagen. Departementet kan gi forskrifter om begrenset eller forlenget gyldighetstid. Passet gjelder for alle stater. Gyldighetsområdet kan likevel begrenses for fellespass og i særlige tilfeller hvor vilkårene for passhindring er til stede.

Passinnehaveren må ikke endre passets utseende. Det skal oppbevares på en betryggende måte. Dersom det kommer bort, skal passinnehaveren straks gi melding til passmyndigheten.

Ny § 6 a skal lyde:

§ 6a. Rett til innsyn i og retting av biometrisk informasjon om seg selv og sletting av biometrisk informasjon innhentet for utstedelse av pass og til gjennomføring av passkontroll (verifikasjon) mv.

Vedkommende som passet er utstedt til har rett til innsyn i personopplysningene som er innført i passet, herunder den biometriske informasjonen, og kan kreve uriktig informasjon rettet eller slettet.

Biometrisk personinformasjon som er innhentet til bruk ved personalisering av passet, skal slettes så snart passet er oversendt eller utlevert til passinnehaver.

Biometrisk personinformasjon (ansiktsfoto) kan innhentes elektronisk av alle som passerer grensekontroll eller annet kontrollsted for kontroll av reisedokumenter.

Biometrisk personinformasjon innhentet i henhold til tredje ledd skal slettes så snart som mulig etter at vedkommendes identitet er verifisert mot gyldig reisedokument, eller når vedkommendes identitet er fastslått på annen måte.

II

Endringene trer i kraft straks.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet bifaltes enstemmig.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli sendt Lagtinget.