Stortinget - Møte onsdag den 19. oktober 1994

Dato: 19.10.1994

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 1

Oscar D. Hillgaar (uavh): Jeg har et spørsmål til utenriksministeren:

Innenfor rammen av Barents-samarbeidet søker Norge å formidle kunnskaper og grunnleggende demokratiske holdninger blant annet til russiske folkevalgte, herunder særlig at meninger vi misliker og forakter, må frem. Fortsatt negativ holdning til å tillate besøk av partileder Sjirinovskij sender signaler til russiske politikere om det norske demokratis innhold.

Hvordan vil Utenriksdepartementet sikre at den norske demokratimodellen forblir troverdig i det fortsatte arbeidet?

Utenriksminister Bjørn Tore Godal: Grunnlaget for visumavslaget var ikke Sjirinovskijs meninger, men de trusler og krenkende uttalelser han gjentatte ganger har kommet med under besøk i utlandet. Jeg kan ikke være enig i at disse truslene alminneliggjøres som meninger. Jeg minner om at Sjirinovskijs partifeller, som formodentlig også er hans meningsfeller, har fått og vil få visum til Norge. Vi har oppfattet Sjirinovskijs opptreden i utlandet som helt eksepsjonell og har markert vår holdning ved et eksepsjonelt visumavslag. Andre land har reagert nøyaktig som oss. Jeg kan ikke tro at visumavslaget skulle kunne danne grunnlag for misforståelser på russisk side. Derfor forutser jeg ikke noe troverdighetsproblem i vår fortsatte støtte til den demokratiske reformprosessen i Russland blant annet innen rammen av Barentssamarbeidet.

Oscar D. Hillgaar (uavh): I et svarbrev til representanten Wetterstad har utenriksministeren allerede gitt uttrykk for en del av de synspunktene han kom med nå, og at det er Sjirinovskijs eksepsjonelle meninger som har ført til dette avslaget.

Men under den regionale konferansen om demokrati og samarbeid i Kirkenes 20.-22. september i år, hvor jeg og representanten Brørby Larsen var de to eneste parlamentarikere fra norsk side som gjorde seg den umake å være til stede, ble faktisk det norske avslaget kommentert ganske livlig fra russisk side. Den troverdigheten som man eventuelt fortsatt tror man har, er muligens til stede mellom de gamle makthaverne, som meget vel forstår hensikten med å holde unna meninger som man ikke liker.

Jeg må si at denne saken ikke er så lettvint som utenriksministeren har gitt inntrykk av, og det sender signaler inn i det russiske parlamentarikermiljø som er uheldige.

Jeg vil da spørre utenriksministeren om han vil opprettholde sitt avslag hvis det kommer en ny visumsøknad fra Sjirinovskij.

Utenriksminister Bjørn Tore Godal: Det er ikke Sjirinovskijs meninger vi her diskuterer. Jeg vil minne representanten om at Sjirinovskij har truet med å få likvidert en tysk diplomat, han har truet med total ødeleggelse av Tyskland, han har fremsatt krenkende uttalelser om jøder, tyrkere, arabere og en rekke europeiske land. Og det er upresist og uforståelig skjønnmalende å kalle dette for ytringer eller meninger. Jeg fastholder at det dreier seg om trusler og krenkende uttalelser som ingen andre i Russland kommer med. Og det er intet i våre kontakter med russiske parlamentarikere og politikere som tyder på at dette har negative bivirkninger for Norge.

En eventuell ny visumsøknad fra Sjirinovskij vil selvsagt bli behandlet på eget grunnlag når den måtte foreligge.

Presidenten: Da vil vi ta for oss spørsmålene 17-20 til kulturministeren.