Stortinget - Møte onsdag den 19. oktober 1994

Dato: 19.10.1994

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 2

Kari Meløy (SV): Jeg har et spørsmål til landbruksministeren:

Parallelt med at et næringskombinasjonsprosjekt iverksettes av sentrale myndigheter i samisk kjerneområde, blir en familie som i flere generasjoner har holdt et fåtall tamrein, pålagt å slakte reinen som sammen med husdyrhold og utmarksnæringer har gitt familien i Kautokeino et livsgrunnlag.

Vil Landbruksdepartementet omgjøre vedtaket om tvangsslaktingen og på den måten støtte samisk kombinasjonsnæring med lange tradisjoner?

Statsråd Gunhild Øyangen: Jeg kan bekrefte at områdestyret i Vest-Finnmark, med reindriftsstyrets senere stadfestelse, har fattet vedtak om at det reinhold som utøves av en familie i Kautokeino, skal avvikles. Dette vedtaket er påklaget til Landbruksdepartementet og er nå til behandling.

Alle relevante rettslige og faktiske omstendigheter må så langt som mulig være klarlagt før vedtak kan fattes.

Jeg er kjent med at sametingsrådet ønsker å vurdere saken, og at dette vil skje i førstkommende møte 1. og 2. november. Jeg finner det derfor riktig å avvente sluttbehandlingen av saken til sametingsrådet har uttalt seg. Nødvendige dokumenter er fra departementet oversendt Sametinget.

Inntil saken er avsluttet, vil ikke noen form for gjennomføring av vedtaket finne sted. De berørte vil bli meddelt dette.

Kari Meløy (SV): Jeg takker statsråden for svaret. I realiteten er det en utsettelse av avgjørelsen. Jeg vil knytte noen kommentarer til det.

I Finnmark har næringskombinasjon alltid hatt en stor plass. Det innså Kommunal- og arbeidsdepartementet da man for tre år siden startet et større næringskombinasjonsprosjekt i samiske områder. På denne bakgrunn er det underlig at næringskombinasjoner som har eksistert i årevis, skal bort. Det må være viktig at de kombinasjoner som folk i virkeligheten har, blir tatt vare på, og at man ikke nødvendigvis må « konstruere » nye kombinasjoner.

Årsaken til denne konflikten er etter min mening en stivbeint tolking av lover og regler. Det er nok også kampen om vidda som viser sitt ansikt, den kampen som jeg mener 1990-tallet vil bli preget av. De store vil ha de små bort, for ikke å snakke om at de bitte små skal bort og de såkalte rasjonelle enhetene fremelskes.

Jeg har et par tilleggsspørsmål. Statsråden sa at sametingsrådet skal behandle saken 1. og 2. november. Hvor lang tid vil det gå før departementet bestemmer seg? Og er departementet positiv til denne typen kombinasjoner?

Presidenten: Presidenten vil understreke at hun har full forståelse for at departementet ikke vil gå inn i en sak som er til ankebehandling i departementet.

Statsråd Gunhild Øyangen: Takk for det, president! Det var nettopp det jeg skulle si, at jeg ikke finner det riktig å gå inn i detaljer i en sak som ligger til behandling. Jeg vil nå avvente sametingsrådets behandling og uttalelse i saken, og jeg regner med at også det vil legge til grunn og vurdere de samiske tradisjoner og kulturelle sider av saken som er nevnt.

Etter at sametingsrådet har uttalt seg, vil vi selvfølgelig behandle saken i departementet så raskt som mulig.