Stortinget - Møte torsdag den 29. oktober 1998 kl. 10

Dato: 29.10.1998

Dokumenter: (Innst. S. nr. 12 (1998-99))

Sak nr. 4

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar-30. juni 1998 samt Planleggings- og samordningsdepartementets protokoll for tidsrommet 1. juli-31. desember 1997

Talere

Votering i sak nr. 4

Odd Holten (KrF): Som saksordfører for Samferdselsdepartementets saker er det for meg nødvendig å henlede oppmerksomheten på komiteens merknad hvor det heter:

«Komiteen vil komme tilbake til enkelte saker under Samferdselsdepartementet ved behandling av andre dokumenter fra Riksrevisjonen.»

Dette er ut fra det behov som synes å være avdekket ved en rekke samferdselsprosjekter hvor det viser seg at de anslag som ble fremlagt for Stortinget i de enkelte saker, ikke har vært dekkende verken teknisk eller økonomisk. Overskridelsene har vært og er betydelige på svært mange anlegg, ja av et slikt omfang at prosjektene muligens ikke hadde blitt påbegynt dersom de faktiske forhold hadde vært kjent for Stortinget da vedtakene ble fattet. En slik form for saksbehandling er sterkt kritikkverdig og medfører bl.a. at andre samferdselsprosjekter, som f.eks. E6 og E18 gjennom Østfold, blir utsatt i tid, til tross for den store belastning på disse veiene – ikke minst hva ulykker angår. Blir ikke prosjekteringen og anbudsprosedyrene bedre innenfor samferdselssektoren, bør Stortinget vurdere om det er andre måter å innhente et bedre grunnlagsmateriale på i framtiden for å sikre at vi får riktige beslutningsgrunnlag.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet i sak nr. 4.

(Votering, se side 337)

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstillet:

I.

Statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar – 30. juni 1998 vedkommende:

Statsministerens kontor

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finans- og tolldepartementet

Fiskeridepartementet

Forsvarsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kulturdepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Sosial- og helsedepartementet

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet – saker vedrørende utvik-

ling- og menneskerettigheter

- vedlegges protokollen.

II.

Statsrådets protokoll for tidsrommet 1. juli – 31. desember 1997 vedkommende: Planleggings- og samordningsdepartementet – vedlegges protokollen.

Votering: Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.