Stortinget - Møte onsdag den 16. desember 1998 kl. 10

Dato: 16.12.1998

Formalia

Valg av settepresidenter

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges to settepresidenter for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Presidenten ber om forslag på settepresidenter.

Thorbjørn Jagland (A): Jeg foreslår Oddbjørg Ausdal Starrfelt og Asmund Kristoffersen.

Presidenten: Oddbjørg Ausdal Starrfelt og Asmund Kristoffersen er foreslått som settepresidenter. Andre forslag foreligger ikke, og Asmund Kristoffersen og Oddbjørg Ausdal Starrfelt anses enstemmig valgt som settepresidenter for dagens møte.

Representanten Steinar Bastesen vil fremsette et privat forslag.

Steinar Bastesen (TF): Jeg vil gjerne få framsette et forslag om kartlegging av vannrør av eternitt og eventuell kreftfare ved bruk av slike rør.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.