Stortinget - Møte torsdag den 4. februar 1999 kl. 10

Dato: 04.02.1999
President: Kirsti Kolle Grøndahl

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1

    Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 21. januar 1999)

  • Sak nr. 2

    Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Tore Nordtun på vegne av Arbeiderpartiet om midlertidig å gjeninnføre fraktutjevningsordningen og forslag frå stortingsrepresentantane Lars Gunnar Lie, Jørgen Holte og Terje Johansen om midlertidig å gjeninnføre ordninga med frakttilskot over statsbudsjettet frå 1. februar 1999 og fram til og med 30. juni 1999 ( (Innst. S. nr. 81 (1998-99), jf. forslag oversendt fra Stortingets møte 26. januar 1999 og Dokument nr. 8:27 (1998-99)))

  • Voteringer

  • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.40.