Stortinget - Møte onsdag den 10. mars 1999 kl. 10

Dato: 10.03.1999

Voteringer

Etter at det var ringt til votering i 5 minutter, uttalte

Presidenten: Før vi går til votering, vil presidenten gjøre oppmerksom på at den reglementsmessige tid for formiddagens møte nå er over. Presidenten foreslår at vi fortsetter møtet inntil voteringene i de sakene som er oppført på dagens kart, er gjennomført – og anser det for bifalt.

Det vil da bli votert over sakene nr. 2 – 5.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.