Stortinget - Møte onsdag den 10. mars 1999 kl. 10

Dato: 10.03.1999
President: Hans J. Røsjorde

Dagsorden

 • Formalia

 • Muntlig spørretime

 • Sak nr. 2

  Interpellasjon fra representanten Svein Ludvigsen til utenriksministeren:
  «Den humanitære situasjonen i det nordlige Russland gjør at Norge har en pinefull nabonød på andre siden av grensen. Denne situasjonen ble dessverre ikke tatt opp i redegjørelsen 21. januar 1999 om norsk humanitær bistand.
  Humanitære og andre organisasjoner så vel som enkeltpersoner i Norge har vist et omfattende engasjement for å lindre nøden blant fattige, syke og andre som lir under matmangel, strenge klimatiske forhold og økonomiske nedgangstider i Nordvest-Russland. Departementets manglende fokus på Barentsregionen oppleves som en skuffelse, og krever en klargjøring om Regjeringens holdning til den humanitære situasjonen i Norges nærområde.
  Hva vil Regjeringen gjøre som strakstiltak og på sikt sammen med de mange frivillige som allerede har engasjert seg for å lindre nøden i den russiske delen av Barentsregionen?»

 • Sak nr. 3

  Interpellasjon fra representanten Karita Bekkemellem Orheim til justisministeren:
  «I prosjektrapporten: «Seksuelle overgrep mot kvinner og barn», Texmo og Aarvik, Kvinneuniversitetet Nord, 1998, påpekes det at det må skje endringer i politiets og påtalemyndighetenes håndtering av overgrepssaker, og at det må utvikles et tettere samarbeid mellom ulike fagmiljøer når en står overfor saker som gjelder overgrepsofre. I rapporten anbefales Justisdepartementet å nedsette et utvalg for blant annet å jobbe med utredernes forslag om å opprette en regional enhet for etterforskning og påtale av saker som gjelder seksuelle overgrep og familievold.
  Hvordan stiller statsråden seg til rapporten og dens forslag og anbefalinger?»

 • Sak nr. 4

  Interpellasjon fra representanten Inger Lise Husøy til justisministeren:
  «Liberaliseringa av restaurantbransjen i Oslo har endt opp i tilnærmet lovløse tilstander, og ulovlig drift er for mange blitt en driftsform. Det er hyppige eierskifter og mange konkurser. Kriminaliteten er omfattende: Det er hvitvasking av penger, heleri, handel med narkotika og smuglersprit, -sigaretter og -kjøtt, svart arbeid, svart omsetning, ulovlig spillevirksomhet, skatte- og avgiftsunndragelser og voldsbruk. Gatevolden i Oslo skjer for en stor del i tilknytning til skjenkesteder. Det er grunn til å tro at mange voldshandlinger er resultat av oppgjør innenfor kriminelle miljøer og organisert kriminalitet. Slike tilstander ødelegger for den seriøse delen av bransjen, og både gjester og ansatte er utrygge. Serveringsloven og alkoholloven er viktige, men sikrer ikke tilstrekkelig opprydning.
  Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i restaurantbransjen?»

 • Sak nr. 5

  Interpellasjon fra representanten Dag Danielsen til justisministeren:
  «Oversikten over kriminalitetsutviklingen fra Oslo politikammer for 1998 viser at antallet ran har økt med 20 pst. fra 1997 (710) til 1998 (852).
  Media har videre satt fokus på den skremmende voldsutviklingen som har funnet sted i Oslo de senere årene. Det er eksempelvis skjedd en beklagelig økning i bruk av trusler med kniv og skytevåpen, samt bruk av kniv/skarp gjenstand og slagvåpen. Oslo sliter med en rekke særegne problemer i norsk målestokk som til dels skyldes byens status som storby og hovedstad.
  Hvilke strakstiltak vil statsråden iverksette for å bekjempe voldsutviklingen og ransbølgen i Oslo?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 15.25.