Stortinget - Møte mandag den 14. juni 1999 kl. 10

Dato: 14.06.1999

Dokumenter: (Innst. S. nr. 221 (1998-99), jf. St.meld. nr. 37 (1998-99), Del I, II og III)

Sak nr. 2

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om tillegg til St.meld. nr. 46 (1997-98) om olje- og gassvirksomheten; oljemarkedspolitikk og rammebetingelser

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten har Øyvind Korsberg satt fram et forslag på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å legge til grunn at SDØE i utgangspunktet ikke skal delta i 16. konsesjonsrunde.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 78 mot 33 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.44.26)Komiteen hadde innstillet:

St.meld. nr. 37 (1998-99) – Om olje- og gassvirksomheten, Del I, II og III – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.