Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om tillegg til St.meld. nr. 46 (1997-98) om olje- og gassvirksomheten; oljemarkedspolitikk og rammebetingelser.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 221 (1998-99)
  • Kildedok: St.meld. nr. 37 (1998-99), Del I, II og III.
  • Dato: 10.06.1999
  • Utgiver: Energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 12

Til Stortinget.

Denne innstillingen omhandler Del I, II og III i St.meld. nr. 37 (1998-99). Det vil si Del IV - om Investeringsutvalgets rapport, og Del V – om kostnadsoverskridelsene for prosjektene i Åsgardkjeden, inngår ikke i innstillingen.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 10. juni 1999.

Jens Stoltenberg,

leder.

Aud Blattmann,

ordfører og sekretær.