Stortinget - Møte tirsdag den 8. februar 2000 kl. 10

Dato: 08.02.2000

Dokumenter: (Innst. S. nr. 97 (1999-2000), jf. St.prp. nr. 31 (1999-2000))

Sak nr. 2

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens avgjerd nr. 172/1999 av 26. november 1999 om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i den andre fasen av EU-handlingsprogrammet Leonardo da Vinci for yrkesretta opplæring (2000-2006)

Talere

Votering i sak nr. 2

Helene Falch Fladmark (V) (ordfører for saken): Som saksordfører vil jeg bare kort redegjøre for sakens innhold og komiteens innstilling i denne saken.

Dette dreier seg om Norges fortsatte deltagelse i EUs handlingsprogram for yrkesrettet opplæring. Den andre fasen av programmet Leonardo da Vinci er en videreføring og fornyelse av handlingsprogrammet for yrkes- og profesjonsutdanning som gikk fra 1995 til 1999. Den norske deltakelsen i det forrige programmet har vært god, og utbyttet av den norske deltakelsen i form av prosjektmidler har vært på nivå med kontingenten.

Norge har deltatt i utdanningssamarbeid med EU siden 1991. I et stadig mer internasjonalt næringsliv er det svært viktig at alle typer utdanning utvikler den internasjonale dimensjonen. Slik sett har Leonardo-programmet vært viktig for å bidra til at dette skjer også innenfor utdanninger som tradisjonelt ikke har vært så internasjonalt orientert.

Selv om den norske deltakelsen i det foregående programmet har vært god, er det viktig å stimulere til at enda flere blir involvert. Dette gjelder selvfølgelig elever og lærlinger som er i en læresituasjon, men også bedrifter og utdanningsinstitusjoner som kan bidra i de tverrnasjonale forsøksprosjektene for å utvikle nyskaping, og i nettverkene for å utveksle erfaring og god praksis.

Med disse få ord vil jeg anbefale Stortinget å fatte det nødvendige vedtaket for at Norge skal kunne delta i Leonardo-programmet for 2000-2006.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.

(Votering, se side 1953)

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget gir samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 172/1999 av 26. november 1999 om endring av protokoll 31 i EØS-avtalen om EFTA-statenes deltakelse i den andre fasen av EU-handlingsprogrammet Leonardo da Vinci for yrkesrettet opplæring (2000-2006).

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.