Stortinget - Møte onsdag den 1. mars 2000 kl. 10

Dato: 01.03.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 21

Jan Petter Rasmussen (A): Jeg vil få lov å stille følgende spørsmål til samferdselsministeren:

«Jernbanetrafikken gjennom Drangsdalen på Sørlandsbanen er svært risikofylt. Som en følge av dette må blant annet togene gå med svært redusert fart.

Hvilke planer har statsråden for å få realisert det nye tunnelprosjektet i Drangsdalen?»

Statsråd Dag Jostein Fjærvoll: Drangsdalen er et rasutsatt parti på Sørlandsbanen. Det foreligger godkjent hovedplan fra 1995 vedrørende omlegging av linjen i tunnel for å løse dette sikkerhetsproblemet. Jernbaneverket foretar nå en kvalitetssikring av foreliggende plan og kostnader. Dette arbeidet er ikke avsluttet.

Som påpekt, er det riktig at togene må gå med redusert fart forbi de rasutsatte partier i Drangsdalen, slik at togene kan stoppe dersom det har gått et ras. Dette medvirker til å holde oppe sikkerheten ved togframføringen. Jeg kan opplyse om at Jernbaneverket i forbindelse med Jernbanetilsynets godkjennelse av krengetogtrafikken på strekningen vil få laget en særskilt risikoanalyse for Drangsdalen. Arbeidet med denne risikoanalysen er ikke avsluttet.

Drangsdalen er ett av flere rasutsatte partier på det norske jernbanenettet, og jeg vil i forbindelse med fremleggelsen av Nasjonal transportplan 2002-2011 komme tilbake til på hvilke strekninger det vil være aktuelt å prioritere rassikringstiltak samt omfanget av disse rassikringstiltakene.

Jan Petter Rasmussen (A): Jeg takker statsråden for svaret, som jeg kunne ha ønsket hadde vært mer framtidsrettet og mer offensivt enn det var.

Situasjonen i Drangsdalen er nå den at togene kjører 20 km i timen ned, 40 km opp. Det gjelder sågar de nye Signatur-togene.

Men det som er hovedpoenget, er sikkerheten. Vi vet at jernbanelinjen går 80-85 meter oppe i lia, med E39 på nedsiden, og man kan tenke seg hvilke dimensjoner en ulykke der eventuelt vil kunne få. Dette med vurdering av risikosituasjonen, kvalitetssikring osv. er vel og bra, men det som er utgangspunktet, er at dette har en jobbet med veldig lenge. Det er flere perioder siden Stortingets daværende samferdselskomite var på besøk i området.

Så mitt spørsmål til statsråden er egentlig: Vil han sørge for at dette kommer inn i Nasjonal transportplan ved den første behandlingen vi får nå i vår i Stortinget? Det er nemlig høyst påkrevd av sikkerhetsmessige grunner.

Statsråd Dag Jostein Fjærvoll: Som representanten understreker, er dette ingen ny situasjon. Den har eksistert i lang, lang tid – skal vi si alltid, helt siden det ble trafikk i området. Nå har vi tenkt å ta dette for oss i forbindelse med NTP, Nasjonal transportplan. Dette vil da bli forelagt Stortinget på vanlig måte. Jeg vil dermed forvente at Stortinget også foretar nødvendige prioriteringer i den sammenheng. Det vil for denne strekningen, som for en del andre strekninger, bli nødvendig å klargjøre både prioritering, kostnader og en tidsplan for gjennomføring.

I mellomtiden tar vi nødvendige sikkerhetstiltak, slik at ulykker ikke skal skje. Det betyr at vi må tilpasse farten etter forholdene, og så får vi følge Jernbanetilsynets pålegg når de måtte komme.