Stortinget - Møte onsdag den 1. mars 2000 kl. 10

Dato: 01.03.2000

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i denne sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Lodve Solholm til kommunal- og regionalministeren, vil bli besvart av kulturministeren som rette vedkommende. Spørsmålet utsettes imidlertid til neste spørretime, da kulturministeren er bortreist.

Spørsmål 2, fra representanten Leif Lund til kommunal- og regionalministeren, vil bli besvart av kirke-, utdannings- og forskningsministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra kirke-, utdannings- og forskningsministeren vil dette spørsmålet bli flyttet og be- svart før spørsmål 14, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 4, fra representanten Dag Danielsen til utenriksministeren, vil bli besvart av utviklings- og menneskerettighetsministeren på vegne av utenriksministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra utviklings- og menneskerettighetsministeren vil spørsmålet bli flyttet og besvart etter spørsmål 13.

Spørsmål 5, fra representanten Hallgeir H. Langeland til utenriksministeren, vil bli besvart av forsvarsministeren på vegne av utenriksministeren, som er bortreist.

Spørsmålene 6 og 7, fra henholdsvis representantene Fridtjof Frank Gundersen og Ingvald Godal til utenriksministeren, utsettes til neste spørretime, da utenriksministeren er bortreist.

Spørsmål 17, fra representanten Olav Gunnar Ballo til kirke-, utdannings- og forskningsministeren, vil bli besvart av helseministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra helseministeren vil dette spørsmålet bli flyttet og besvart før spørsmål 26, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 23, fra representanten John I. Alvheim til sosialministeren, vil bli besvart av helseministeren som rette vedkommende.

Presidenten: På grunn av det høye antall spørsmål som skal besvares, finner presidenten å måtte meddele at han med hjemmel i forretningsordenens § 53 nr. 3 siste ledd har bestemt at det kun vil bli gitt anledning til ett tilleggsspørsmål etter at hovedspørsmålet er besvart. Dette anses nødvendig for at dagens kart kan bli ferdigbehandlet innenfor den reglementsmessige tid for formiddagens møte.

Spørsmål 1

Spørsmål 3

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 2

Spørsmål 4

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 17

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 30

Spørsmål 31

Spørsmål 32

Spørsmål 33

Spørsmål 34

Spørsmål 35

Spørsmål 36

Spørsmål 37

Spørsmål 38

Spørsmål 39

Spørsmål 40