Stortinget - Møte torsdag den 9. mars 2000 kl. 10

Dato: 09.03.2000

Dokumenter: (Innst. S. nr. 122 (1999-2000), jf. St.meld. nr. 29 (1998-1999), unntatt kap. 8 om Kraftkontrakter med industrien; og forslag oversendt fra Stortinget 13. oktober 1999)

Sak nr. 1

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om energipolitikken

Sakene 1 og 2. ble behandlet i samme debatt. Se referat sak nr. 2.

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten om sak nr. 1 er det framsatt i alt 17 forslag. Det er:

  • forslag nr. 1, fra Øyvind Vaksdal på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

  • forslagene nr. 2 – 4, fra Bror Ynge Rahm på vegne av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre

  • forslag nr. 5, fra Bror Ynge Rahm på vegne av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre

  • forslagene nr. 7 – 9, fra Øyvind Vaksdal på vegne av Fremskrittspartiet

  • forslagene nr. 10 – 15, fra Hallgeir H. Langeland på vegne av Sosialistisk Venstreparti

  • forslag nr. 16, fra Olav Akselsen på vegne av Arbeiderpartiet og Høyre

  • forslag nr. 17, fra Einar Steensnæs på vegne av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre

Forslagene nr. 1 – 15 er inntatt i innstillingen, mens nr. 16 og 17 er omdelt i salen.

Presidenten vil nå åpne for eventuelle stemmeforklaringer før vi går løs på voteringen.

Carl I. Hagen (Frp): Fordi vi ikke har redegjort for vår stemmegivning fastlagt på gruppemøtet tidligere i ettermiddag, vil jeg få lov til å gi en stemmeforklaring nå i samsvar med det stortingsgruppen bestemte på sitt møte i går og i ettermiddag.

Fremskrittspartiet vil selvsagt stemme for forslag nr. 1, som vi er medforslagsstillere til. Vi vil stemme for forslag nr. 3, fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti og Venstre, men mot deres øvrige to forslag. Vi vil stemme imot forslag nr. 5, fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre. Vi vil stemme for våre egne forslag nr. 7, 8 og 9. Forslag nr. 6 er ikke fremsatt. Vi vil stemme imot forslagene nr. 10, 11, 12, 13, 14 og 15, fra Sosialistisk Venstreparti. Under henvisning til våre innlegg, særlig mitt eget innlegg når det gjelder lovavdelingens synspunkter, vil vi stemme mot I og II i innstillingen. Vi vil stemme for de øvrige romertall i innstillingen.

Etter vår langvarige praksis for øvrig, å stemme for det vi er for og mot det vi er mot, og også stemme for forslag som man kanskje kunne mene var unødvendige og overflødige, tar vi den stilling at når forslaget er fremlagt, er det forslagets innhold som blir avgjørende for vår stemmegivning. Vi vil derfor stemme for forslag nr. 16, fra Arbeiderpartiet og Høyre, fordi det inneholder en tidsfrist og en anmodning om å fremme forslag om å endre forurensningsloven for å få gjennom intensjonen om å få bygge gasskraftverk, som det er henvist til i forslaget.

Når det gjelder forslag nr. 17, har vi definert CO2 til ikke å være omfattet av forurensningsloven. Vi har altså ikke noe som helst ønske om at forurensningsloven skal svekkes som miljøpolitisk virkemiddel, og vil følgelig stemme for forslag nr. 17.

Einar Steensnæs (KrF): Jeg kan ikke love å komme med en like interessant stemmeforklaring, men opplysende likevel for partiene Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.

Vi stemmer for forslagene nr. 2, 3, 4 og 5 og for forslag nr. 17. Vi stemmer for IV, V, VI og VII, og mot alle andre forslag.

Kristin Halvorsen (SV): Det framgår rimelig greit av innstillingen hvordan SV vil stemme.

Vi vil imidlertid gjerne gjøre forslagene nr. 11 – 15 om til oversendelsesforslag.

Jeg rår SVs gruppe til å stemme mot komiteens tilråding I, II og III, og stemme mot forslag nr. 16, fra Arbeiderpartiet og Høyre, men for forslag nr. 17.

Presidenten: Presidenten har da oppfattet at forslagene nr. 11 – 15 er omgjort til oversendelsesforslag.

– Flere har ikke bedt om ordet til stemmeforklaring, og vi kan da starte med voteringen.

Voteringen vil bli lagt opp som følger: Det voteres først over forslagene fra Sosialistisk Venstreparti, deretter over forslagene fra Fremskrittspartiet, så over forslaget fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, videre over forslagene fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre, og så over forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Når vi har kommet så langt i voteringen, gjenstår forslaget fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, forslaget fra Arbeiderpartiet og Høyre samt innstillingens forslag til vedtak.

I den videre votering vil det først bli votert over innstillingens I, så over II og dernest over forslag nr. 16, fra Arbeiderpartiet og Høyre. Så voteres det over innstillingens III, deretter samlet over IV, V, VI og VII, og til sist over forslag nr. 17.

Dersom det ikke framkommer noen innvendinger mot dette, vil det bli gått fram på den foreslåtte måten. – Det er ikke skjedd.

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti tas opp til votering. Her vil presidenten gjøre oppmerksom på at forslagene nr. 11-15 er omgjort til oversendelsesforslag, slik at disse reformuleres til «Det henstilles til Regjeringen» osv.

Forslag nr. 11 lyder i endret form:

«Det henstilles til Regjeringen å vurdere muligheten for et energibruksdirektorat som en del av arbeidet som nå utredes med tanke på effektivisering og reorganisering av enøkarbeidet. Et slikt direktorat bør også være ansvarlig for bygging av vannbårne varmenett.»

Forslag nr. 12 lyder i endret form:

«Det henstilles til Regjeringen å legge til rette muligheter for å finansiere enøktiltak inkl. bruk av varmepumper, i private husholdninger og offentlige bygg over nettleien basert på et prinsipp der investeringen til tiltakene finansieres fra et fond, og hvor kunden betaler tilbake investeringen over en periode på 4-6 år, gjennom strømregningen.»

Forslag nr. 13 lyder i endret form:

«Det henstilles til Regjeringen å utrede muligheten for å introdusere teknologi som gjør toveis kommunikasjon mellom kraftprodusent og forbruker mulig, som en del av arbeidet med utredningen av et toprissystem.»

Forslag nr. 14 lyder i endret form:

«Det henstilles til Regjeringen å utarbeide en helhetlig strategi for bruk av vannbåren varme til oppvarming.»

Forslag nr. 15 lyder i endret form:

«Det henstilles til Regjeringen å fremme forslag om et internasjonalt senter for nye og fornybare energiformer.»

Presidenten foreslår at disse forslagene oversendes Regjeringen uten realitetsvotering. – Det anses bifalt.

Forslag nr. 10, fra Sosialistisk Venstreparti, tas opp til votering. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen instruere konsesjonsgiver om å sette krav til at energiutnyttelsen ved eventuelle gasskraftverk som bygges på fastland skal ha minst like god energiutnyttelse som de mest energieffektive gasskraftverk i EØS-området.»

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble mot 8 stemmer ikke bifalt.

Presidenten: Presidenten minner om at forslag nr. 6, fra Fremskrittspartiet, som er trykt i innstillingen, ikke er tatt opp.

Forslagene nr. 7, 8 og 9, fra Fremskrittspartiet, tas opp til votering.

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å nedsette et bredt sammensatt og uavhengig utvalg som skal se nærmere på mulige endringer innen dagens nettstruktur og tariffering, med det siktemål å redusere energitapet i kraftnettet, samt øke konkurransen. Stortinget forutsetter at Regjeringen fremmer egen sak for Stortinget innen utgangen av år 2000.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med Nasjonalbudsjettet for 2001 fremme de nødvendige forslag til endringer i kraftskattesystemet slik at man oppnår internasjonal harmonisering av skatter og avgifter.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge forholdene til rette for produksjon av elektrisitet i Norge basert på gass fra kontinentalsokkelen.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 128 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.23.35)

Presidenten: Forslag nr. 5, fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, tas opp til votering. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen innføre fritak for investeringsavgift for kraftverk bygget på CO2-fri teknologi. Regjeringen bes videre legge fram forslag om hvordan en ordning med avgiftsfritak for elektrisitet og merverdi for slike kraftverk kan gjennomføres for en periode på 5 år.»

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre ble med 112 mot 40 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.24.01)

Presidenten: Forslagene nr. 2, 3 og 4, fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre, tas opp til votering. Her må vi splitte opp voteringen, siden Fremskrittspartiet ønsker å stemme for forslag nr. 3.

Det voteres først over forslagene nr. 2 og 4.

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utarbeide et program for støtte til utvikling av CO2-fri gasskraftteknologi. Programmet må inneholde støtte til investeringer og forskning og baseres på et samarbeid med industrien.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge fram en proposisjon om et nasjonalt kvotesystem i tråd med de retningslinjer Stortinget har vedtatt, med sikte på at dette systemet kan være operativt fra årsskiftet 2001/2002.»

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre ble med 104 mot 48 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.24.48)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 3. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utrede de administrative og økonomiske konsekvensene for staten av å ta del i bygging av en rørledning for deponering av CO2 og komme tilbake med en sak til Stortinget.

Her har Fremskrittspartiet varslet at de ønsker å stemme for.

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre ble med 81 mot 71 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.25.15)

Presidenten: Forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet og Høyre, tas opp til votering. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge til rette for at Statkraft SF kan børsnoteres og delprivatiseres.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 108 mot 44 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.25.37)Komiteen hadde innstillet:

I

Stortinget ber Regjeringen snarest treffe tiltak for omgjøring av vilkårene i de tildelte utslippstillatelser for gasskraftverk. Behandlingen av omgjøringssakene og eventuelle utslippssøknader for nye gasskraftverk forutsettes å skje innenfor forurensningslovens rammer, og slik at følgende retningslinje legges til grunn:

Inntil et system for omsetning av utslippskvoter er lovregulert og satt i kraft stilles ikke strengere utslippskrav for klimagasser enn det som i dag er vanlig for gasskraftprodusenter i andre EØS-land.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes med 81 mot 71 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 20.26.05)Videre var innstillet:

II

Krav til utslippsreduksjoner av NOx kan søkes imøtekommet ved at søkerne påtar seg forpliktelser som innebærer NOx-reduserende tiltak i andre virksomheter, herunder i samferdselssektoren.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes med 81 mot 71 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 20.26.26)

Presidenten: Forslag nr. 16, fra Arbeiderpartiet og Høyre, tas opp til votering. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen snarest, og senest innen 1. juni 2000, komme tilbake med forslag til endring av forurensningsloven dersom det viser seg nødvendig for å gjennomføre innstillingens forslag til vedtak romertall I og II.»

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet og Høyre bifaltes med 104 mot 48 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 20.26.59)Videre var innstillet:

III

Stortinget legger til grunn at gasskraftverk som før Kyoto-protokollens første budsjettperiode deltar i internasjonale fondssystemer, kvoteordninger eller andre ordninger som Kyoto-protokollen legger opp til, blir forhåndskreditert dette. Stortinget anser det som viktig at en slik kreditering blir lovregulert i god tid før Kyoto-protokollens gjennomføringsperiode.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes med 105 mot 47 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 20.27.29)Videre var innstillet:

IV

Stortinget ber Regjeringen vurdere ulike ordninger for å drive frem ny renseteknologi for gasskraft, og legge frem konkrete forslag for Stortinget.

V

Stortinget ber Regjeringen utarbeide en helhetlig strategi for bruk av naturgass i Norge.

VI

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om incentiver slik at det store potensialet av utbedring og opprustning av eksisterende vannkraftverk kan utløses, samt incentiver som kan øke energigjenvinningen i industrien.

VII

St.meld. nr. 29 (1998-1999) – Om energipolitikken – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.

Presidenten: Da gjenstår forslag nr. 17, fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget forutsetter at forurensningsloven ikke svekkes som miljøpolitisk virkemiddel.»

Med henvisning til statsministerens innlegg i debatten om denne sak og den klargjøring han har kommet med om Regjeringens stilling til det som blir resultatet av voteringen over dette forslaget, vil presidenten la voteringen foregå ved navneopprop.

De som stemmer for forslaget, svarer ja. De som stemmer mot forslaget, svarer nei.

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre ble med 81 mot 71 stemmer ikke bifalt.De 81 representantene som stemte mot forslaget, var: Britt Hildeng, Inge Lønning, Rune E. Kristiansen, Annelise Høegh, Inger Lise Husøy, Tore Nordtun, Jan Johnsen, Oddbjørn Ausdal Starrfelt, Jan Petter Rasmussen, Kjell Opseth, Astrid Marie Nistad, Sverre J. Hoddevik, Sigvald Oppebøen Hansen, Gunn Olsen, Bent Hegna, Ingvald Godal, Bendiks H. Arnesen, Synnøve Konglevoll, Svein Ludvigsen, Bjarne Håkon Hanssen, Aud Gaundal, Gunhild Øyangen, Trond Giske, Børge Brende, Gunn Karin Gjul, Ola Røtvei, Siri Frost Sterri, Jørgen Kosmo, Ellen Gjerpe Hansen, Karin Lian, Dag Terje Andersen, Gunnar Skaug, Ane Sofie Tømmerås, Kjellaug Nakkim, Tom Thoresen, Signe Øye, Gunnar Halvorsen, Aud Blattmann, Ansgar Gabrielsen, Anneliese Dørum, Jan Petersen, Vidar Bjørnstad, Sonja Irene Sjøli, Kjell Engebretsen, Grethe Fossli, Jan Tore Sanner, Sverre Myrli, Thorbjørn Jagland, Kirsti Kolle Grøndahl, Frank Willy Larsen, Sigrun Eng, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Mimmi Bæivi, Sylvia Brustad, Erling Brandsnes, Eirin Faldet, Bjørn Hernæs, Grete Knudsen, Ranveig Frøiland, Oddvard Nilsen, Olav Akselsen, Erna Solberg, Leif Lund, Rita Tveiten, Laila Kaland, Asmund Kristoffersen, Petter Løvik, Hill-Marta Solberg, Torny Pedersen, Ivar Kristiansen, Bjørnar Olsen, Tomas Norvoll, Haakon Blankenborg, Berit Brørby, Torstein Rudihagen, Kjell Ivar Fossnes, Jens Stoltenberg, Per-Kristian Foss, Marit Nybakk, Kristin Krohn Devold, Bjørn Tore Godal.De 71 representantene som stemte for forslaget, var:Kristin Halvorsen, Dag Danielsen, Lars Rise, Siv Jensen, Helene Falch Fladmark, Erik Solheim, Einar Steensnæs, Jan Simonsen, Olaf Gjedrem, Øyvind Vaksdal, Gunnar Kvassheim, Hallgeir H. Langeland, Lars Gunnar Lie, Jorunn Ringstad, John I. Alvheim, Bror Yngve Rahm, Ivar Østberg, Øyvind Korsberg, Tor Nymo, Johan J. Jakobsen, Arne Lyngstad, Christopher Stensaker, Morten Lund, Øystein Djupedal, Per Ove Width, Elsa Skarbøvik, Per Erik Monsen, Øystein Hedstrøm, Odd Holten, Jørn L. Stang, Åse Gunhild Woie Duesund, Torbjørn Andersen, Anne Brit Stråtveit, Vidar Kleppe, Dagrun Eriksen, André Kvakkestad, Einar Holstad, Helge Høva, Rolf Reikvam, Terje Johansen, Anne Enger Lahnstein, Ulf Erik Knudsen, Finn Kristian Marthinsen, Olav Gunnar Ballo, Randi Karlstrøm, Ola D. Gløtvold, Åse Wisløff Nilssen, Karin Andersen, Are Næss, Hans J. Røsjorde, Anita Apelthun Sæle, Terje Knudsen, May Britt Vihovde, John Dale, Ingebrigt S. Sørfonn, Harald Hove, Lodve Solholm, Modulf Aukan, Jørgen Holte, Leif Helge Kongshaug, Harald T. Nesvik, Jan Sahl, Kenneth Svendsen, Inga Kvalbukt, Inge Myrvoll, Steinar Bastesen, Kari Økland, Marit Tingelstad, Rigmor Kofoed-Larsen, Fredrik Färber, Carl I. Hagen.Følgende 13 representanter var fraværende:Unn Aarrestad (forf.), Inger Stolt-Nielsen (forf.), Jon Olav Alstad (forf.), Per Sandberg (forf.), Ola T. Lånke (forf.), Liv Marit Moland (forf.), Trond Helleland (forf.), Per Roar Bredvold (forf.), Grethe G. Fossum (forf.), Ågot Valle (forf.), Anne Lise Lunde (forf.), Karita Bekkemellem Orheim (forf.), Gunnar Breimo (forf.).

Statsminister Kjell Magne Bondevik: Stortingets flertall, bestående av Arbeiderpartiet og Høyre, har nå forkastet et forslag om at forurensningsloven ikke skal svekkes som miljøpolitisk virkemiddel, forslag nr. 17.

Som jeg varslet før votering, kan ikke sentrumsregjeringen ta videre regjeringsansvar på et slikt grunnlag. Jeg vil derfor i morgen søke Hans Majestet Kongen om Regjeringens avskjed. Jeg vil gi Kongen det naturlige råd å henvende seg til den parlamentariske leder for det største parti i den gruppering av Arbeiderpartiet og Høyre som gjennom avstemningen har skapt denne situasjonen, altså Arbeiderpartiets Jens Stoltenberg.

Presidenten: På bakgrunn av statsministerens meddelelse om at han vil innlevere Regjeringens avskjedssøknad, vil presidenten foreslå at det kunngjorte ukeprogram for kommende uke utgår. – Det anses vedtatt.

Presidenten vil samtidig gjøre oppmerksom på at det seminaret som skal avholdes kommende mandag og tirsdag, vil gå som planlagt.

For øvrig vil Presidentskapet gi meddelelse om gjenopptakelse av Stortingets forhandlinger når det foreligger grunnlag for det.