Stortinget - Møte onsdag den 5. april 2000 kl. 10

Dato: 05.04.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 7

Karin Andersen (SV): Jeg vil stille følgende spørsmål til kommunal- og regionalministeren:

«Tomtemangel og høye tomtepriser er viktige årsaker til at nye boliger blir svært dyre og boligbehovet for folk med små eller ingen inntekt ikke blir løst. Staten er en stor eiendomsbesitter, og kan gjennom sin tomte- og eiendomspolitikk bidra til å få fart i den sosiale boligbygginga.

Vil statsråden ta initiativ til at staten går igjennom statlig tomteareal og eiendomsmasse for å kunne bruke disse som innsatsmidler i en boligsatsing for unge og vanskeligstilte?»

Statsråd Sylvia Brustad: Representanten Andersen reiser et viktig spørsmål, som Regjeringa i aller høyeste grad tar på alvor, og jeg vil med en gang si at jeg deler hennes bekymring i forhold til situasjonen for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er jo heller ingen tvil om at dagens tomtepriser og boligpriser er svært høye i deler av landet vårt, særlig i de største byene. I St. meld. nr. 14 for 1998-99 – som representanten helt sikkert kjenner til – Om verksemda til Den Norske Stats Husbank 1996-97 blir det dokumentert at dette fører til at Husbanken spiller en liten rolle i byene. Dette ønsker Regjeringa å endre, slik at Husbanken også kan spille en større rolle i våre store byer. I retningslinjene for boligtilskudd til utleieboliger er det forutsatt at kommunene bidrar med finansiering, f.eks. i form av rimelige tomter. Mange kommuner ønsker dessverre ikke å gjøre dette. Med bakgrunn i erfaringer med kjøp og opparbeiding av tomtearealer på 1980-tallet har de fleste kommuner valgt å opptre mer og mer i tråd med markedsmessige prinsipper og forlanger vanligvis markedspris ved salg av eiendommer og tomter.

Det er jo ingen tvil om at nettopp mangelen på tomter er en vesentlig årsak til at vi har så høye boligpriser som vi i dag har, spesielt i de sentrale strøk. Kommunene kan gjennom god arealplanlegging tilrettelegge for økt boligbygging, hvis de vil. Departementet har både gjennom rundskriv og i andre sammenhenger oppfordret kommunene til å lage lokale arealplaner og lokale handlingsprogram for å bygge ut flere boliger for disse gruppene. Gjennom et godt samarbeid med private utbyggere, boligkooperasjonen, Husbanken og grunneiere, som i høyeste grad også kan være staten, bør det være mulig å komme fram til gode løsninger. Regjeringa skal gjøre hva den kan for å bidra til at så skjer.

Jeg vil også orientere om at Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet samarbeider om et prosjekt for bedre arealutnyttelse i byer og tettsteder. Dette er et arbeid som vil bli sluttført i løpet av dette året, og vi venter da flere anbefalinger som vil gjelde tilgangen på tomter for boligformål. I denne sammenhengen vil departementet også vurdere det spørsmålet som representanten Andersen tar opp, spesielt i forhold til boligsituasjonen for unge og vanskeligstilte, som er en kjempeutfordring. Så svaret er: Ja, Regjeringa vil ta en gjennomgang av den boligmassen som staten sitter på, og også det tomteareal som vi har, for å se på om en del av det kan gjøres om til boliger for unge og vanskeligstilte.

Karin Andersen (SV): Jeg takker for svaret, som var positivt. Det er kanskje ikke så rart, fordi Arbeiderpartiet og SV har før fremmet forslag sammen om en slik gjennomgang. Nå er Arbeiderpartiet i regjering og har mulighet til å ta tak i dette temaet på egen kjøl, og jeg er glad for at de gjør det.

Statsråden sa at tomteprisene nå er svært høye – og det er riktig – og at kommunene nå selger til markedspris. Det er kanskje ikke så rart, fordi det er en viktig verdi som kommunene har, og kommunesektoren har som kjent et stort underskudd for tida.

Problemet er jo at staten oppfører seg på samme måten, ved også å selge til høystbydende. Og tomtene blir jo ikke særlig mye rimeligere av den grunn.

Mitt oppfølgingsspørsmål må bli: Når staten går igjennom eiendomsmassen og tomtearealene sine, er det med sikte på å kunne tilby disse tomtene eller eiendomsmassen billigere, under markedspris, slik at prisen på prosjektene blir lavere?

Kjell Engebretsen hadde her overtatt presidentplassen.

Statsråd Sylvia Brustad: Svaret er ja. Vi vil vurdere alle sider ved dette i vår bestrebelse på å skaffe langt flere rimelige, nøkterne utleieboliger for ungdom og for dem blant oss som har det aller vanskeligst. Og da er det klart at staten også må se på hvor mye man skal ta betalt.

Representanten Andersen er også kjent med at da spørsmålet om rikshospitaltomta var oppe, mente både Arbeiderpartiet og SV at en del av den burde kunne være forbeholdt nettopp boliger for unge og vanskeligstilte. Men dessverre, den regjeringa vi hadde den gang, hadde et annet syn på det, så vi fikk ikke til det. Så det er klart at dette tar vi på alvor. Vi skal fra statens side også gå gjennom det når vi har mulighet til det, for å se på hva vi kan gjøre for å bidra til å nå det målet som jeg oppfatter at Arbeiderpartiet og SV er enige om, nemlig at vi skal greie å framskaffe langt flere boliger til dette formål. Og da skal ikke noe være fredet i utgangspunktet. Vi skal gå gjennom og se på alle de mulighetene vi har, og det skal vi også følge konkret opp.

Karin Andersen (SV): Jeg vil igjen takke for det positive svaret. Det høres ut som det kanskje skal bli en ny giv i boligpolitikken. Det trengs sannelig, fordi den har nå smuldret bort helt siden begynnelsen på 1990-tallet.

Poenget med å fokusere på tomter er jo at det er en mangelvare. Når tomteprisen er høy, er det også stor omsetning av dem. Det er mange som er ute etter tomter i dag. Det betyr at hvis man ikke fra statens side nå ganske raskt får en slik gjennomgang på plass, og får på plass en ny holdning til dette i statlig sektor, kan mye av tomtearealene allerede være borte.

Er det slik at statsråden nå vil sette bom for at statlig areal skal avhendes og selges i perioden fram til man har fått denne gjennomgangen, slik at man ikke kvitter seg med det man kunne ha som innsatsfaktor i en slik boligsatsing?

Statsråd Sylvia Brustad: Det jeg kan love, er at den gjennomgangen som representanten Andersen har spurt meg om, skal skje raskt. Vi skal gå gjennom både tomte- og eiendomsmasse for å se om vi kan omgjøre deler av det til rimelige boliger for unge og vanskeligstilte. Akkurat hvor fort vi greier det, tør jeg ikke stå her og svare på, men jeg lover at det skal skje veldig raskt.

Hva som eventuelt skal skje i mellomtiden, kan jeg ikke svare på her og nå, også fordi det er flere enn meg i denne regjeringen som mener noe om det, ikke minst den ministeren som har hovedansvaret for akkurat tomter og statlig eiendomsmasse, og det er andre enn meg. Jeg hører hva som er sagt, og det skal jeg også bringe tilbake. Men jeg lover at den gjennomgangen skal vi prøve å få gjort så fort som overhodet mulig.