Stortinget - Møte onsdag den 5. april 2000 kl. 10

Dato: 05.04.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 6

Sverre J. Hoddevik (H): Jeg skal få lov til å stille følgende spørsmål til kommunal- og regionalministeren:

«Mandag 27. mars 2000 ble det offentliggjort en rapport som konkluderte med at norsk offshoreberedskap tilknyttet ulykker er svekket.

Hva er statsrådens syn på sikkerhetssituasjonen knyttet til norsk offshorevirksomhet?»

Statsråd Sylvia Brustad: I rapporten om norsk offshoreberedskap, som for øvrig er utarbeidet av offshorefartøynæringa, fremsettes det en rekke påstander vedrørende sikkerhet og beredskap på norsk kontinentalsokkel. Jeg kan ikke gå god for alle de påstander som fremsettes der. Hovedkonklusjonen av Oljedirektoratets tilsyn er at petroleumsvirksomheten skjer innenfor forsvarlige rammer og i samsvar med det regelverket som gjelder for virksomheten.

I de senere årene har vi imidlertid sett at olje- og gasselskapenes stadig økende krav til lønnsomhet og effektivitet, kombinert med en varierende oljepris og økte drifts- og vedlikeholdskostnader på eldre innretninger i Nordsjøen, har ført til et massivt press fra industrien for å bedre rammebetingelsene. For sikkerhets- og arbeidsmiljømyndighetene har dette gitt seg utslag i at industrien utfordrer oss med hensyn til valg av teknologiske og organisatoriske løsninger i forhold til helse-, miljø- og sikkerhetsregelverket.

Det jobbes nå i Olje- og energidepartementet med en stortingsmelding om olje- og gassvirksomheten, der det vil være et eget kapittel om arbeidsmiljø- og sikkerhetsforhold som omtaler nettopp disse problemstillingene.

På bakgrunn av de erfaringer som Oljedirektoratet har gjort gjennom tilsyn, og de synspunkter som har fremkommet gjennom diverse rapporter om risikonivået på sokkelen, har jeg bedt Oljedirektoratet om å foreta en gjennomgang av risikoforholdene i olje- og gassvirksomheten. Direktoratet er – etter det jeg er kjent med – allerede godt i gang med dette arbeidet, som vil pågå gjennom hele dette året.

Sverre J. Hoddevik (H): Jeg takker statsråden for svaret.

Jeg kan umiddelbart være enig i at det kan henge et lite stempel av bestillingsverk ved denne rapporten som jeg viste til. Men ikke desto mindre har man påpekt en del viktige ting som det ikke er så lett å feie under teppet på noen måte. Blant annet er det et viktig punkt der man i sterk grad har fokusert på sannsynlighetshemmende tiltak med hensyn til ulykker, og konsekvenshemmende tiltak har slik sett kommet i skyggen. Det gir en beklemmende følelse når disse tiltakene blir tatt bort. Vi har sett en gradvis utfasing her av stand by-fartøy, som denne næringen konkret er knyttet til, og det er også påpekt at i gitte kritiske situasjoner er helikoptertilgangen i 95 pst. av tilfellene uaktuell.

Deler statsråden denne beklemmende følelsen, og ser man med bekymring på at man får godkjent slike beredskapsplaner uten det som rapporten kaller dedikerte fartøy?

Statsråd Sylvia Brustad: Jeg kan ikke her og nå ta konkret stilling til hva som er best av de forslag som ligger på bordet i forhold til ulike beredskapsløsninger, i forhold til antall fartøy kontra helikopter osv., men det skal vi selvfølgelig vurdere.

Det er ingen tvil om at den rapporten som representanten Hoddevik her tar opp, er et av flere innspill i den gjennomgangen som vi nå har bedt Oljedirektoratet om å sette i gang, og som de allerede er i gang med, og som selvfølgelig er et av flere innspill i forhold til den saken som Regjeringa jobber med, som dreier seg om arbeidsmiljø og sikkerhet, for å se på nettopp sikkerheten i forhold til Nordsjøen når det gjelder det som her er tatt opp. Når vi gjør det, er det fordi vi har fått en del signaler som det er grunn til å ta på alvor. Det gjør Regjeringa, og det er også derfor vi har bedt Oljedirektoratet om å sette i gang med den jobben, og så vil vi selvfølgelig komme tilbake til Stortinget når tida er inne for det.

Sverre J. Hoddevik

(H): Jeg takker på nytt for svaret.

Det som har vist seg nylig – jeg viser til «Sleipner»-ulykken – er at tilstedeværelse av fartøy er veldig avgjørende i tilfeller der personer havner i sjøen. Og maritim kompetanse er ikke til å kimse av, verken på feltet eller i planleggingsfasen. Det som denne rapporten også påpeker, og som jeg ønsker at statsråden skal notere seg, er at det blir etterlyst maritim kompetanse også i Oljedirektoratet og i den prosessen som skjer mellom operatør og direktorat når planer skal godkjennes.

Vil statsråden notere seg dette som et viktig spørsmål? Og kanskje går det også an å få belyst et britisk eksempel, der man etter en samlet vurdering har avstått fra full godkjenning fra myndighetenes side nettopp for å holde på et varig ansvar hos operatørene, der man har et selvstendig ansvar i britisk sektor, uavhengig av godkjente dokument, nettopp for å begrense risikoen.

Statsråd Sylvia Brustad: Jeg kan ikke gi noe mer konkret svar her og nå enn det jeg allerede har gjort. Men det er klart at vi tar med oss alle innspill som kommer og som har kommet, og ideer til hva som kan gjøres, i den gjennomgangen som vi allerede er i gang med, og vi skal komme tilbake til Stortinget med noe når tida er inne for det.