Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Formalia

Presidenten: Representantene Fridtjof Frank Gundersen, Ola D. Gløtvold og Are Næss, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter har tatt sete:

For Oppland fylke: Kjell Ivar Fossnes

For Sør-Trøndelag fylke: Tove Kari Viken og Michael Momyr

Fra representanten Carl I. Hagen foreligger meddelelse om at den innvilgede permisjonssøknad for dagene 24. og 25. mai er trukket tilbake. – Denne meddelelse tas til etterretning.

Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

  • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Anders Hornslien i tiden fra og med 24. mai og inntil videre

  • fra den oppnevnte stortingsdelegasjon til Irland om permisjon, undertegnet av delegasjonens leder, Stortingets president Kirsti Kolle Grøndahl, i tiden fra og med 26. mai til og med 31. mai for representantene John I. Alvheim, Karin Andersen, Berit Brørby, Per-Kristian Foss og Lars Gunnar Lie

  • fra Stortingets delegasjon til NATO-parlamentarikerforsamlingens sesjon i Budapest om permisjon, undertegnet av delegasjonens leder, stortingsrepresentant Jan Petersen, i dagene fra og med 26. mai til og med 30. mai for representantene John Dale, Jon Lilletun, Lisbet Rugtvedt, Hans J. Røsjorde, Per Ove Width og Jan Petersen.

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Første vararepresentant for Hordaland fylke, Bjørg Hope Galtung, oppholder seg for tiden i utlandet og er av den grunn forhindret fra å møte på Stortinget under representanten John Dales permisjon i tiden fra og med 26. mai til og med 31. mai.

Fra første vararepresentant for henholdsvis Akershus og Vestfold fylke, Julie Christiansen og Jan Th. Langaard, foreligger søknader om å bli fritatt for å møte under henholdsvis representantene Jan Petersens og Per Ove Widths permisjoner i tiden fra og med 26. mai til og med 30. mai, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  • 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

For Vest-Agder fylke: Dagrun Eriksen

For Akershus fylke: Margaritha Rambøl

For Hedmark fylke: Helge Bjørnsen

For Hordaland fylke: Terje Søviknes og Magnar Lussand

For Oppland fylke: Kjell Ivar Fossnes

For Oslo: Anders C. Sjaastad, Kai Ekanger og Heikki Holmås

For Sogn og Fjordane fylke: Gunn Steinhovden

For Telemark fylke: Thorleif Vikre

For Vestfold fylke: Anders Anundsen

  • 3. Terje Søviknes, Magnar Lussand, Heikki Holmås og Anders Anundsen innvelges i Lagtinget for den tid de møter for representantene Hans J. Røsjorde, John Dale, Lisbet Rugtvedt og Per Ove Width.

Presidenten: Kai Ekanger er til stede og vil ta sete.

Statsråd Olav Akselsen overbrakte 6 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Valg av settepresidenter

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges settepresidenter for Stortingets møter i inneværende uke – og anser det som vedtatt.

Presidenten ber om forslag på settepresidenter.

John I. Alvheim (Frp): Jeg foreslår Per Ove Width, Øyvind Korsberg og Kenneth Svendsen.

Presidenten: Per Ove Width, Øyvind Korsberg og Kenneth Svendsen er foreslått som settepresidenter. – Andre forslag foreligger ikke, og Per Ove Width, Øyvind Korsberg og Kenneth Svendsen anses enstemmig valgt som settepresidenter for inneværende ukes møter.

Representanten Thore Aksel Nistad vil fremsette et privat forslag.

Thore Aksel Nistad (Frp): Jeg vil på vegne av Hans J. Røsjorde, Christopher Stensaker, Terje Knudsen og meg selv få lov til å legge fram et forslag om en alternativ seilingsled til Bergen havn.

Presidenten: Representanten Ursula Evje vil fremsette et privat forslag.

Ursula Evje (Frp): På vegne av representanten Ulf Erik Knudsen og meg selv vil jeg sette fram et forslag om valutakompensasjon for studenter som studerer i utlandet.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.