Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 16

Lars Rise (KrF): Jeg har følgende spørsmål til helseministeren:

«Oslo kommune foretar dramatiske kutt i sitt tilbud til mennesker med psykiske lidelser.

Kjenner Regjeringen Stoltenberg seg forpliktet på de enstemmige vedtak Stortinget har fattet om å trappe opp innsatsen innenfor psykiatri med 24 mrd. kroner fra 1999 til 2006?»

Statsråd Tore Tønne: Opptrappingsplanen for psykisk helse for 1999-2006 er basert på Stortingets vedtak fra 1998 i forbindelse med behandlingen av St. prp. nr. 63 for 1997-98. Opptrappingsplanen er utarbeidet på grunnlag av St. meld. nr. 25 for 1996-97, Åpenhet og helhet som beskriver svikt i alle ledd i tilbudene til personer med psykiske lidelser. Regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak slik at målene i opptrappingsplanen skal nås. Sosial- og helsedepartementet vil komme tilbake til gjennomføringen av opptrappingsplanen i forslag til statsbudsjett for 2001.

For 2000 er det over Sosial- og helsedepartementets budsjett bevilget ca. 1,75 milliarder kr til psykisk helsearbeid. De største postene er tilskudd til fylkeskommunale og kommunale tjenester med henholdsvis 627 mill. kr og 655 mill. kr, og tilskudd til investeringer i fylkeskommunale helseinstitusjoner med i alt 175 mill. kr. Satsingen fokuserer på kommunale tjenester og på desentraliserte spesialisthelsetjenester. Tiltak for barn og ungdom er høyt prioritert.

Det stilles som vilkår for utbetaling av statlige tilskuddsmidler for 2000 at de nyttes på en måte som gir reell kvalitetsforbedring og aktivitetsøkning. Videre kreves det tilfredsstillende rapportering for bruk av midlene i 1999 samt godkjent plan for gjennomføring av opptrappingsplanen.

Representanten Rise viser i sitt spørsmål til at Oslo foretar kutt i sine psykiatritilbud. Jeg finner det vanskelig å gå inn i en diskusjon om Oslo kommunes budsjettarbeid. Mitt departement vil imidlertid følge nøye opp hvordan Oslo kommune, og for den saks skyld andre kommuner og fylkeskommuner, benytter de øremerkede tilskuddene til psykisk helsearbeid og hvordan de realiserer målene i opptrappingsplanen. Oslo kommune har i likhet med de andre fylkeskommunene rapportert til departementet om bruk av øremerkede tilskudd til psykiatrisk spesialisthelsetjeneste for 1999. På linje med tidligere år vil departementet nå kontrollere at tilskuddsmidlene er nyttet i samsvar med forutsetningene.

Lars Rise (KrF): Jeg takker statsråden for svaret.

Det er fint at statsråden kan referere til hva som bevilges, men det er jo faktisk slik at Regjeringen må ha et ansvar for at det følges opp. Nesten hver uke får vi nå meldinger om store kutt og store utfordringer når det gjelder hjelp til mennesker med psykiske lidelser.

Det er helt spesielle problemer i Oslo, som har halvparten av landets rusmisbrukere og svært mange mennesker med psykiske lidelser. Og når Oslo kommune foretar dramatiske kutt i sitt tilbud og det er store kapasitetsproblemer på sykehusene innen psykiatrien, må også Regjeringen se sitt ansvar for dette.

Ifølge oppslag i Dagsavisen 11. april fremgikk det fra regjeringshold at intet var hellig når Regjeringen skulle finne inndekning for økte utgiftsbehov. Og siden man nå faktisk har kuttet på psykiatritilbudet i revidert nasjonalbudsjett, regner jeg med at det er i tråd med dette oppslaget. Vil statsråden sørge for at psykiatriplanen nå følges opp?

Statsråd Tore Tønne: Med fare for gjentakelse av mitt første svar vil jeg bare si at det er Regjeringens klare intensjon å følge opp Stortingets vedtak slik at målene i opptrappingsplanen blir nådd.

Jeg må også gjenta at det er vanskelig for meg herfra å gå inn i den konkrete budsjettbehandling som Oslo kommune nå foretar, men jeg kan igjen forsikre om at vi på vanlig måte vil følge opp at de øremerkede tilskudd til psykiatri blir benyttet i samsvar med de forutsetninger som de er bevilget ut fra.