Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 2

Presidenten: Dette spørsmålet, fra Sonja Irene Sjøli til statsministeren, vil bli besvart av helseministeren.

Sonja Irene Sjøli (H): Jeg har et spørsmål til statsministeren som altså blir besvart av helseministeren:

«Utbyggingen av nytt sentralsykehus i Akershus står i fare for å bli utsatt på grunn av uavklarte tomteforhold mellom staten og Akershus fylkeskommune.

Hvordan vil statsministeren koordinere Regjeringens arbeid mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet, slik at tomten kan klargjøres, og at fremdriften og utbyggingen av det nye sentralsykehuset kan fortsette som planlagt?»

Statsråd Tore Tønne: Jeg er orientert om det planleggingsarbeid som pågår i Akershus fylkeskommune og Helseregion Øst, om en utbygging av nytt sentralsykehus i Akershus. For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at dette arbeidet ennå ikke har kommet så langt at det foreligger en søknad til Sosial- og helsedepartementet om godkjenning i henhold til sykehusloven. Departementet har tidligere meddelt Akershus fylkeskommune at utbyggingsplanene må utredes og vurderes i et regionalt perspektiv, og man er beredt til å behandle de ulike spørsmål vedrørende godkjenning så snart det foreligger en konkret søknad.

Det forutsettes fra departementets side at fylkeskommunen som utbygger sørger for de nødvendige godkjenninger etter plan- og bygningsloven og andre forhold som gjelder lokalisering og forsvarlig bygging og drift. I denne forbindelse er det selvsagt også viktig at tomteforholdene blir avklart på en tilfredsstillende måte. I den utstrekning dette berører staten, vil det være forhold som er under arbeids- og administrasjonsministerens ansvarsområde.

Jeg har fra Akershus fylkeskommune fått opplyst at reguleringssaken nå er under utarbeidelse og vil bli oversendt til behandling i Lørenskog kommune, som er rette reguleringsmyndighet i dette tilfellet. Jeg har videre fått opplyst at tomtespørsmålene er til drøfting mellom fylkeskommunen og Statsbygg. Dersom det viser seg nødvendig, vil også Arbeids- og administrasjonsdepartementet bli trukket inn i disse drøftingene.

Det er ikke uvanlig at den type avklaringer det her er snakk om, kan ta tid. Det er imidlertid svært viktig at alle slike forhold blir tilfredsstillende avklart før det tas endelig stilling til et utbyggingsprosjekt og tilhørende fremdriftsplaner. Det er egentlig først etter en slik stillingtaken det kan være aktuelt å snakke om utsettelser.

Jeg finner på denne bakgrunn ingen grunn til at statsministeren nå skal fastlegge noen særskilt koordinering mellom de berørte departementer når det gjelder de forberedende arbeider med utbyggingen av nytt sentralsykehus i Akershus.

Sonja Irene Sjøli (H): Jeg synes dette var for defensivt. Man kjenner altså til planene og problemene, men lar byråkratiets mølle male istedenfor å handle. Helsedepartementet har jo lenge vært kjent med Akerhus fylkeskommunes planer om nytt sykehus i Akershus, og behovet er helt udiskutabelt. En utsettelse vil skape store problemer, ja, det vil være uansvarlig både i forhold til pasientene og de ansatte. Det kan faktisk føre til en utsettelse på to år, og det bør bekymre helseministeren, iallfall synes jeg det er uakseptabelt.

Jeg er innforstått med at det er flere departementer inne i bildet her, og derfor stilte jeg også spørsmålet til statsministeren, som altså har overlatt til helseministeren å svare. Men jeg håper helseministeren tar med seg tilbake at det er nødvendig å få avklart disse forholdene raskest mulig, og at det iallfall ikke skal være staten som gjør at denne saken utsettes enda mer.

Statsråd Tore Tønne: Jeg kan for så vidt bekrefte at det er alltid er grunn til bekymring når det meldes om utsettelser i planer for utbygging av nødvendig sykehuskapasitet, og jeg tror sånn sett ikke det er noen uenighet om det.

Ja, det er riktig at departementet i dette tilfellet er orientert om at det foregår planlegging av en sykehusutbygging. Men vi er altså ikke kjent med de konkrete planer, og det har vel også sammenheng med at de ennå ikke har kommet så langt at det er grunnlag for en søknad om godkjenning etter sykehusloven.

For øvrig kan jeg forsikre om at det er en god samordning mellom de berørte departementer i dette tilfellet, og at det sånn sett i hvert fall ikke er mangel på samordning som skal være årsaken til at saken eventuelt forsinkes. For øvrig vil jeg understreke betydningen av at disse forholdene blir avklart før det igangsettes ytterligere utbygging.

Presidenten: Vi går da til spørsmålene 15, 16 og 18.