Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(243)

  Tilleggsmelding til St.meld. nr. 8 (1999-2000). Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (St.meld. nr. 33 (1999-2000))

  Samr.: Blir send energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(244)

  Samanslåing av vaksenopplæringsinstitusjonane Norsk fjernundervisning, Norsk vaksenpedagogisk forskingsinstitutt og Statens ressurs- og vaksenopplæringssenter (St.prp. nr. 63 (1999-2000))

  Samr.: Blir send kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen.

 • 3.(245)

  Kommuneøkonomien 2001m.v. (St.prp. nr. 62 (1999-2000))

  Samr.: Blir send kommunalkomiteen.

 • 4.(246)

  Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende måloppnåelse i politi- og lensmannsetaten (Dokument nr. 3:10 (1999-2000))

 • 5.(247)

  Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og prosjektstyring i prosjektet EDB lokal forvaltning i Hæren og Heimevernet (Dokument nr. 3:11 (1999-2000))

  Samr.: Nr. 4 og 5 blir sende kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 6.(248)

  Reindriftsavtalen 2000-2001, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2000 (St.prp. nr. 65 (1999-2000))

  Samr.: Blir send næringskomiteen.

 • 7.(249)

  Avviklingen av sammenslåingen av Telenor AS og Telia AB (St.prp. nr. 59 (1999-2000))

 • 8.(250)

  Delvis bompengefinansiering av forsert kollektivutbygging i Oslo og Akershus (Oslopakke 2) (St.prp. nr. 64 (1999-2000))

 • 9.(251)

  Telenor (St.prp. nr. 66 (1999-2000))

  Samr.: Nr. 7, 8 og 9 blir sende samferdselskomiteen.

 • 10.(252)

  Handlingsplanen for eldreomsorgen etter 2 år (St.meld. nr. 34 (1999-2000))

  Samr.: Blir send sosialkomiteen.