Stortinget - Møte tirsdag den 13. juni 2000 kl. 12

Dato: 13.06.2000

Dokumenter: (Innst. S. nr. 212 (1999-2000), jf. St.prp. nr. 46 (1999-2000))

Sak nr. 17

Innstilling fra samferdselskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 148/1999 av 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII om transport

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3555)

Kirsti Kolle Grøndahl overtok her presidentplassen.

Votering i sak nr. 17

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 148/1999 av 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII om transport.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.