Stortinget - Møte fredag den 16. juni 2000 kl. 10

Dato: 16.06.2000

Sak nr. 10

Forslag fra stortingsrepresentant Kenneth Svendsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 84):
"Stortinget ber Regjeringen fremme lovforslag om å likestille børsnoterte og unoterte opsjoner når det gjelder den skattemessige behandling."

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3904)

Votering i sak nr. 10

Presidenten: Det voteres over forslag fra stortingsrepresentant Kenneth Svendsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2000:

«Stortinget ber Regjeringen fremme lovforslag om å likestille børsnoterte og unoterte opsjoner når det gjelder den skattemessige behandling.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 76 mot 33 Stemmetallene skal være 75 mot og 34 for forslaget, se korrigering neste side. stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 19.04.57)