Stortinget - Møte fredag den 16. juni 2000 kl. 10

Dato: 16.06.2000
President: Kirsti Kolle Grøndahl

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1.

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg av et varamedlem til styret for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter ((Innst. S. nr. 221 (1999-2000)))

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg av varamedlemmer til Norges Banks representantskap ((Innst. S. nr. 255 (1999-2000)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2000 ((Budsjett-innst. S. II (1999-2000), jf. St.meld. nr. 2 (1999-2000)))

 • Sak nr. 4

  Innstilling fra finanskomiteen om omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2000 ((Innst. S. nr. 220 (1999-2000), jf. St.prp. nr. 61 (1999-2000)))

 • Sak nr. 5

  Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Terje Knudsen om salg av statens eierandeler i AS Olivin ( (Innst. S. nr. 244 (1999-2000), jf. Dokument nr. 8:67 (1999-2000)))

 • Sak nr. 6

  Innstilling fra finanskomiteen om Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 1999 ((Innst. S. nr. 199 (1999-2000), jf. St.meld. nr. 3 (1999-2000)))

 • Sak nr. 7

  Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Andersen, Per Erik Monsen, Vidar Kleppe, Øyvind Korsberg, Per Sandberg og Lodve Solholm om å gjeninnføre ordningen med at selskapsskatten skal tilfalle de kommunene hvor selskapene er etablert ((Innst. S. nr. 198 (1999-2000), jf. Dokument nr. 8:40 (1999-2000)))

 • Sak nr. 8

  Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Bjørn Hernæs og Kjellaug Nakkim om å frita kabelkraner for investeringsavgift ((Innst. S. nr. 197 (1999-2000), jf. Dokument nr. 8:61 (1999-2000)))

 • Sak nr. 9

  Innstilling frå finanskomiteen om statens eierskap i Kreditkassen ((Innst. S. nr. 245 (1999-2000), jf. St.meld. nr. 38 (1999-2000)))

 • Sak nr. 10

  Forslag fra stortingsrepresentant Kenneth Svendsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 84):
  "Stortinget ber Regjeringen fremme lovforslag om å likestille børsnoterte og unoterte opsjoner når det gjelder den skattemessige behandling."

 • Sak nr. 11

  Forslag fra stortingsrepresentant Kenneth Svendsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 84):
  "Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag til endringer i beskatningen av opsjoner i arbeidsforhold slik at fordelen av tildelte aksjeopsjoner beregnes ved utøvelse. Det gis imidlertid adgang til å utsette beskatningen til aksjene selges."

 • Sak nr. 12

  Forslag fra stortingsrepresentant Kenneth Svendsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 84):
  "Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag til endringer i beskatningen av opsjoner slik at fordelen av opsjonen beregnes forholdsmessig over den perioden den opparbeides. Dette innebærer at arbeidsgiveravgift og skatt beregnes som om fordelen av opsjonen ble utbetalt jevnt over opsjonens løpetid og ikke bare i det inntektsåret opsjonen utøves."

 • Sak nr. 13

  Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Djupedal på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 84):
  "Stortinget ber Regjeringen fremme ny sak om opsjoner i arbeidsforhold, der de samfunnsmessige og bedriftsmessige forhold belyses."

 • Sak nr. 14

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 84):
  "Stortinget ber om at Regjeringa, i samband med statsbudsjettet for 2001, legg fram ei vurdering av eventuell endring i opsjonsskattlegginga for ytterlegare å forsterke opsjonar som verkemiddel for å fremje sunn næringslivsutvikling og medeigarskap."

 • Sak nr. 15

  Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til tiltredelse til Europarådets avtale av 1. mai 1999 som oppretter gruppen av stater mot korrupsjon (GRECO) (Innst. S. nr. 240 (1999-2000), jf. St.prp. nr. 56 (1999-2000) (Endret konklusjon))

 • Sak nr. 16

  Forslag fra stortingsrepresentant John I. Alvheim på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 88):
  "Stortinget ber Regjeringen medvirke til en omdannelse av alle offentlige sykehus til aksjeselskap."

 • Sak nr. 17

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 88):
  "Stortinget ber Regjeringen utarbeide forslag til endringer i lov om fylkeskommunale sykehusselskaper slik at tilknytningsformen fylkeskommunalt sykehusselskap også kan benyttes for sykehus som har to eller flere fylkeskommuner som eiere."

 • Sak nr. 18

  Forslag fra stortingsrepresentant Per Sandberg på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 97):
  "Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med en melding hvor en lik utbetaling erstatter dagens lovgivning vedrørende fødsels- og adopsjonspenger."

 • Sak nr. 19

  Forslag fra stortingsrepresentant Ågot Valle på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 97):
  "Stortinget ber Regjeringa fremme forslag til endringer i folketrygdlovens kapittel 14, slik at mor og far likestilles i forhold til retten til fødselspenger. Dette innebærer at en yrkesaktiv far skal ha rett til fødselspenger ut fra egen opptjent rett etter folketrygdloven, uavhengig av mors disposisjoner før og etter fødselen."

 • Sak nr. 20

  Forslag fra stortingsrepresentant Trond Helleland på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 98):
  "Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til å gjøre om de offentlige tjenestepensjonsordningene til nettoordninger slik at eventuelle endringer i folketrygden får betydning for alle."

 • Sak nr. 21

  Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 92):
  "Stortinget ber Regjeringen utarbeide og iverksette et tilbud til domfelte seksualforbrytere under soning/sikring om frivillig kjemisk kastrering, og gi retningslinjer for hvordan slik behandling kan skje."

 • Sak nr. 22

  Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 92):
  "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om at overgrep mot barn skal medføre tap av stilling som innebærer kontakt med barn."

 • Sak nr. 23

  Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 92):
  "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag som medfører at det for personer som er dømt for alvorlige seksuelle overgrep mot mindreårige kan stilles krav om medisinsk behandling (kastrering) før de slipper ut fra fengsel etter endt soning/forvaring."

 • Sak nr. 24

  Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 92):
  "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om nødvendige lovendringer eller gjennomføre forskriftsendringer slik at personer som er dømt for alvorlige seksuelle overgrep mot mindreårige mister adgangen til permisjoner fra fengsel dersom de ikke er underlagt medisinsk behandling."

 • Sak nr. 25

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 92):
  "Stortinget ber Regjeringen legge fram resultatet av utredningen om behovet for behandling av personer som er dømt for grovere seksuallovbrudd, og herunder foreta en evaluering av forsøk med frivillig hormonbehandling for seksualforbrytere som er dømt for de mest alvorlige formene for seksuelle overgrep."

 • Sak nr. 26

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 92):
  "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om at overgrep mot barn som hovedregel skal føre til tap av stilling som innebærer kontakt med barn."

 • Sak nr. 27

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 92):
  "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om forbud mot i ervervsøyemed offentlig å stille ut nakenbilder eller kjønnslige skildringer, som er egnet til å vekke anstøt."

 • Sak nr. 28

  Forslag fra stortingsrepresentant Arne Lyngstad på vegne av Kristelig Folkeparti, Høyre, Senterpartiet og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 89):
  "Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag til korreksjonsordning med sikte på å skape større forutsigbarhet for kommunen ved etablering av privatskoler."

 • Sak nr. 29

  Forslag fra stortingsrepresentant Ursula Evje på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 89):
  "Stortinget ber Regjeringen legge frem en melding om endringer i lærerutdanningen. Endringene skal omhandle kunnskap om å forebygge uro ved bruk av forskjellige metoder ut fra det enkelte barns egenart. Det skal også utarbeides metodekunnskap om å løse uenigheter som fører til bruk av voldelige metoder i skolen.
  Det forutsettes at de nye fagdimensjoner er av en slik beskaffenhet at de ved enkle midler kan evalueres og endres dersom evalueringen åpenbarer svakheter i forhold til legitimitet basert på etikk og troverdighet."

 • Sak nr. 30

  Forslag fra stortingsrepresentant Ursula Evje på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 89):
  "Stortinget ber Regjeringen om snarest å implementere menneskerettighetene i norsk lovgivning om opplæring, for på den måten å ivareta Norges internasjonale forpliktelser og Grunnlovens 110 c."

 • Sak nr. 31

  Forslag fra stortingsrepresentant Ursula Evje på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 89):
  "Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag om en samlet opplæringslov som hjemler frihet og likestilling ved å kunne etablere og benytte alternative kvalitative opplæringstilbud uavhengig av livssyn og alternativ pedagogikk. Det bærende element må være Norges ønske om å etterleve og implementere Menneskerettighetene i all norsk lovgivning."

 • Sak nr. 32

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 89):
  "Stortinget ber Regjeringen legge til grunn at staten skal fullfinansiere merkostnadene for fylkeskommunene knyttet til voksnes rett til videregående opplæring."

 • Sak nr. 33

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 13. juni 2000 (Jf. Innst. O. nr. 89):
  "Stortinget ber Regjeringen legge fram en sak der en drøfter årsakene til og konsekvensene av skolenedleggelse. I denne saken bør det fremmes tiltak for å støtte opp under grendeskolen i livskraftige lokalmiljø."

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 19.15