Stortinget - Møte onsdag den 20. oktober 1999 kl. 10

Dato: 20.10.1999

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 25

Olaf Gjedrem (KrF): «Bruk av naturgass vil kunna medføra bygging av gassferjer og andre transportmiddel og dermed gi verfts- og leverandørindustrien viktige oppdrag.

Kva er statsråden si holdning til bruk av nasjonal og miljøvenleg naturgass, som er spesielt nedfelt i prosjektet Naturgassveien?»

Statsråd Marit Arnstad: Bruk av naturgass i Norge er et emne som Stortinget har diskutert ved flere anledninger. I 1996 ble det behandlet en stortingsmelding om bruk av gass, den står fortsatt ved lag og danner et viktig grunnlag for arbeidet med å ta gass i bruk i Norge.

Den mest aktuelle bruken av gass til industri- og energiformål er å finne i tilknytning til nærområdene til de tre ilandføringsstedene for petroleum langs kysten. Utvikling av infrastruktur for å kunne utvide bruken av gass krever fleksible løsninger med tanke på at det tar tid å bygge opp markedet for gass. Det er også viktig at bruken av gass skjer på en mest mulig miljøvennlig måte. Både innen transport og som alternativ til forbrenning av olje er bruk av naturgass et meget godt alternativ.

Transport, distribusjon og bruk av naturgass bør skje på forretningsmessig basis. Ansvaret for å få satt i gang utbygging av infrastruktur bør derfor ligge hos næringslivet, og det er også næringslivet sjøl som må bære risikoen ved dette. Myndighetene kan imidlertid gi økonomisk støtte for å fremme investeringer i selve gassprosjektene. Det er imidlertid viktig at de prosjektforslag som søker om støtte, er konkrete, gjennomførbare og følger det sett med kriterier som ligger til grunn for de støtteordningene som finnes. Også kommunene kan legge til rette for bruk av gass gjennom kommunal planlegging og i sine egne aktiviteter.

Bruk av naturgass til stasjonære formål har klare grenseflater mot andre sektorer, i første rekke samferdselssektoren. Prosjektet Naturgassveien er et eksempel på dette. Prosjektet vurderes nå i flere departement og koordineres i dette tilfellet av Samferdselsdepartementet. Fordi saken er til behandling, vil det ikke være riktig av meg å gi noen konkrete vurderinger av nettopp dette spesifikke prosjektet.

Olaf Gjedrem (KrF): Eg takkar statsråden for eit greitt svar.

Eg er glad for resultata av St.meld. nr. 44 for 1994-95, som eg, som representant, var med og tok initiativet til.

Gass er ein av våre viktigaste nasjonale ressursar. Difor er det viktig at staten, med olje- og energiministeren som pådrivar, tek rette initiativ og gjev nødvendig støtte til miljøvenlege og økonomisk lønsame bruksmåtar.

På mange måtar er Noreg ennå i ein startfase for utnytting av gassressursar. Etter mi vurdering nødvendiggjer dette ei aktiv, initierande og koordinerande rolle frå olje- og energiministeren. Vil statsråden ha ei positiv og aktiv haldning til bruk av naturgass? Meiner statsråden at integrering og bruk av naturgass i Noreg går for seint, eller er ho tilfreds med tempoet?

Statsråd Marit Arnstad: Som sagt: Generelt sett er naturgass et godt alternativ til transportformål, også der det kommer som et alternativ til olje.

Jeg tror imidlertid at det å ta i bruk naturgass i Norge kommer til å ta tid, ikke minst fordi en har et marked som må bygges opp fra grunnen av. Vi har ingen historie i å bruke naturgass verken i husholdninger eller i næringsliv, og vi må derfor bruke tid på å bygge opp markedet.

Det kan være ulike oppfatninger av hva som er nødvendig støtte fra myndighetenes side. Jeg er enig i at en bør kunne støtte prosjekter, men det bør i første rekke være investeringsstøtte til de ulike prosjekter. Næringslivet må også sjøl bidra med støtte, i likhet med det enhver annen søker må gjøre i forhold til statlige støtteordninger.

Olaf Gjedrem (KrF): Eg takkar statsråden for eit positivt svar spesielt når det gjeld vilje til å sjå på investeringsstøtte til ein del av infrastrukturen. Mange av desse tiltaka er avhengige av behandling i andre departement og direktorat, f.eks. Samferdselsdepartementet, Administrasjonsdepartementet, Næringsdepartementet og Miljødepartementet.

Vil statsråden sjå til at prosjektet som fører til bruk av naturgass, vil bli gjeve prioritet når miljøomsyn og økonomiske omsyn gjev grunnlag for det?

Statsråd Marit Arnstad: Det aktuelle prosjektet, er, som jeg sa i mitt svar, et prosjekt med grenseflater over til transportsektoren, og det er i dag Samferdselsdepartementet som koordinerer den henvendelsen som har kommet.

Det finnes, som representanten peker på, ulike støtteordninger som det er mulig å søke. En av dem er det såkalte Miljøfondet, og vi har støtteordningene etablert under Olje- og energidepartementet i NVE. Men for disse støtteordningene gjelder det helt bestemte kriterier, også for gassprosjekt: En må ha en god kvalitet på søknaden og bidra med egenfinansiering, i tillegg til den statlige investeringsstøtten som det kan søkes om.