Stortinget - Møte onsdag den 20. oktober 1999 kl. 10

Dato: 20.10.1999

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 3

Presidenten: Dette spørsmålet, fra representanten Øystein Hedstrøm til nærings- og handelsministeren, vil bli besvart av justisministeren på vegne av nærings- og handelsministeren.

Øystein Hedstrøm (Frp): Jeg har et spørsmål til justisministeren på vegne av nærings- og handelsministeren:

«Både energibransjen og forbrukerne ønsker en lov som sikrer fullgod kontroll av strømmålere fordi gjeldene regelverk er ufullstendig og truer forbrukernes sikkerhet. Bedriften Energimåling AS har funnet feil ved 20 pst. av kontrollerte strømmålere.

Vil statsråden ta et initiativ slik at det kan etableres en lovpålagt kontrollordning på nivået som gjelder i Europa, og som ivaretar forbrukernes interesser?»

Statsråd Odd Einar Dørum: Det finnes anslagsvis 2,4 mill. elektrisitetsmålere utplassert i Norge. Det har hittil ikke vært noen lovpålagt kontrollordning for disse målerne. De fleste andre EØS-land har kontrollordninger for slike målere. Så vidt vi kjenner til, planlegges det ikke innført noen obligatorisk kontrollordning for elektrisitetsmålere innenfor EU-systemet. Et foreslått EU-direktiv, måleinstrumentdirektivet, regulerer kun de tekniske kravene som skal settes til ulike måleinstrumenter, bl.a. elektrisitetsmålere, dersom det nasjonalt innføres krav om godkjennings- eller kontrollordninger for den aktuelle instrumenttypen.

I Nærings- og handelsdepartementet pågår det allerede en vurdering av spørsmålet om en kontrollordning for elektrisitetsmålere skal innføres, og vi har i den forbindelse hatt kontakt med og fått innspill fra berørte parter på leverandør- og forbrukersiden samt andre myndigheter.

Formålet med en eventuell kontrollordning for elektrisitetsmålere må etter Nærings- og handelsdepartementets syn være å sørge for at forbrukerne gis tilstrekkelig sikkerhet for at elektrisitetsmålerne viser riktig resultat, til minst mulig kostnad for både leverandør og forbruker og med færrest mulig byråkratiske rutiner. Om dette eventuelt best løses ved pålegg i lov er det for tidlig å si noe om. Men jeg skjønner selvfølgelig godt at med den nødvendige og riktige liberaliseringen vi har fått i den nye energiloven, er nettopp påliteligheten av målingen svært avgjørende for de enkelte forbrukerne.

Nærings- og handelsdepartementet ser det som nødvendig å komme til en snarlig konklusjon om det er behov for å innføre en kontrollordning for elektrisitetsmålere i Norge og eventuelt hvordan denne best mulig kan organiseres.

Øystein Hedstrøm (Frp): Jeg takker statsråden for svaret.

Jeg regner med at en snarlig konklusjon er en snarlig konklusjon, i og med at både forbrukersiden og energisiden er veldig opptatt av spørsmålet og venter på en avklaring.

Forbrukerrådet mener mange feil kunne vært unngått ved at man fikk en bedre kontroll av strømmålerne. Jeg håper at det blir tillagt vekt i det arbeidet som gjøres i departementet. Forbrukermyndighetene sier at ansvarsforholdene er uklare både når det gjelder måling og avregning, og vil ha justerplikt på både strømmålere og kontrollutstyr. I dag er det opp til elverkene eventuelt å sjekke måleren for å påse at den fungerer som den skal. Men det finnes ingen regler som er gode. Og hvor mange har eksempelvis fått kontrollert måleren de siste fem årene? Den enkelte abonnent som vil klage på det han mener er en for høy strømregning, kan ikke selv få koblet ut strømmåleren og få sendt den til en uavhengig kontrollinstans.

Mener ikke statsråden det ville være fordelaktig om en forbruker kunne sende klagen til en uavhengig instans som foretok kontrollen, så man slapp dagens bukken som passer havresekken-opplegg?

Statsråd Odd Einar Dørum: Nærings- og handelsdepartementet ser det som fordelaktig at forbruker kan få prøve sin klage i en uavhengig klageinstans. Det at elverkene selv er ansvarlig for all kontroll, har ført til at bransjen har opprettet en klageinstans. I 1991 opprettet Energiforsyningens Fellesorganisasjon og Forbrukerrådet Elklagenemnda. Det er kun klager på husstandsmålere som behandles her. Nemndas avgjørelser er kun rådgivende, men i de aller fleste tilfellene retter partene seg etter nemndas beslutning.

Tvister som ikke løses mellom partene, eller for husstandskunder gjennom behandling i Elklagenemda, er henvist til rettsapparatet. Om det er hensiktsmessig å videreføre denne ordningen slik den fungerer i dag, vil bli vurdert i forbindelse med den hovedvurderingen som jeg refererte i det første svaret til representanten Hedstrøm.

Øystein Hedstrøm (Frp): Jeg takker statsråden for svaret. Jeg er glad for at man nå fokuserer på denne problematikken i departementet. Det trengs.

Jeg vil komme inn på et antatt EU-direktiv, som det har vært jobbet med nå i ca. åtte år, for å samordne ulike typer målere. Det ser ut til at det kan ta en god stund før dette direktivet blir iverksatt, men andre land har innført ordninger som omfattes av rammene for et eventuelt direktiv, selv om det ikke er iverksatt. Vil statsråden i forbindelse med det arbeidet som finner sted i departementet, nå kunne gå inn for å få laget en midlertidig ordning innenfor rammene av dette direktivet som skal iverksettes, slik det gjøres i en del andre europeiske land? Jeg håper da – jeg kommer tilbake til dette med en snarlig vurdering – at det kan gjøres i løpet av noen måneder i departementet, slik at vi kan få en avklaring på dette.

Statsråd Odd Einar Dørum: Vi må i Norge først ta stilling til om det er behov for å innføre kontrollordninger for elektrisitetsmålere. Dette vil skje uavhengig av den pågående europeiske harmoniseringen på området. Som det fremgikk av mitt første svar, inneholder det foreslåtte måleinstrumentdirektivet ikke en harmonisering med hensyn til om medlemslandene skal innføre kontrollordninger for elektrisitetsmålere og i tilfelle til hvilke bruksområder. Dette er det opp til den enkelte nasjon å bestemme. Forslaget regulerer kun de tekniske kravene som skal settes til ulike instrumenter når det er innført krav om godkjennings- og kontrollordninger for den aktuelle instrumenttypen. Det er vanskelig å si noe sikkert om hvor lang tid det vil ta å etablere en kontrollordning for elektrisitetsmålere i Norge, men jeg sa jo i det første svaret at det er liberaliseringen i vårt energimarked, som Regjeringen selvfølgelig står bak, som også tilsier at vi må se på forbrukerinteressene.

Jeg har ikke noe annet å tilføye nå, men jeg gjentar at Nærings- og handelsdepartementet er innstilt på å få en snarlig avgjørelse i denne saken.

Presidenten: Da går vi til spørsmål 9.