Stortinget - Møte tirsdag den 26. oktober 1999 kl. 10

Dato: 26.10.1999

Dokumenter: (Innst. S. nr. 5 (1999-2000), jf. St.prp. nr. 94 (1998-1999))

Sak nr. 1

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens avgjerd nr. 53/99 av 30. april 1999 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen om finansielle tenester

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 250)

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget gir samtykke til godkjenning av EØS- komiteens avgjørelse nr. 53/99 av 30. april 1999 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen om finansielle tjenester.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.