Stortinget - Møte torsdag den 16. desember kl. 10

Dato: 16.12.1999

Dokumenter: (Innst. S. nr. 74 (1999-2000), jf. St.prp. nr. 23 (1999-2000))

Sak nr. 4

Innstilling fra justiskomiteen om billighetserstatninger av statskassen

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1553)

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstillet:

I

Klagen fra følgende tas til følge og innvilges billighetserstatning:

Sak nr. 22 NN kr 60 000

II

Klagen fra følgende tas ikke til følge:

Sak nr. 1. NN

Sak nr. 2. NN

Sak nr. 3. NN

Sak nr. 4. NN

Sak nr. 5. NN

Sak nr. 6. NN

Sak nr. 7. NN

Sak nr. 8. NN

Sak nr. 9. NN

Sak nr. 10. NN

Sak nr. 11. NN

Sak nr. 12. NN

Sak nr. 13. NN

Sak nr. 14. NN

Sak nr. 15. NN

Sak nr. 16. NN

Sak nr. 17. NN

Sak nr. 18. NN

Sak nr. 19. NN

Sak nr. 20. NN

Sak nr. 21. NN

Sak nr. 23. NN

Sak nr. 24. NN

Sak nr. 25. NN

Sak nr. 26. NN

Sak nr. 27. NN

Sak nr. 28. NN

Sak nr. 29. NN

Sak nr. 30. NN

Sak nr. 31. NN

Sak nr. 32. NN

Sak nr. 33. NN

Sak nr. 34. NN

III

Beløpene føres til utgift over kap. 2309 Tilfeldig utgifter, post 01.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.