Stortinget - Møte torsdag den 15. mars 2001 kl. 10

Dato: 15.03.2001

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(177)

  Endringer på statsbudsjettet for 2001 under Miljøverndepartementet som følge av opprydningsaksjonene etter forlisene av «Green Ålesund» og «John R» (St.prp. nr. 47 (2000-2001))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(178)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen og Ågot Valle om maksimalgrenser for oppholdsbetaling i barnehage og skolefritidsordning, og rett til barnehageplass for alle (Dokument nr. 8:62 (2000-2001))

 • 3.(179)

  Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg (St.meld. nr. 25 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 4.(180)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Per Erik Monsen, Kenneth Svendsen og Torbjørn Andersen om å gjøre momskompensasjonsordningen for kommuner og fylkeskommuner generell (Dokument nr. 8:68 (2000-2001))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5.(181)

  Gjør din plikt – krev din rett Kvalitetsreform av høyere utdanning (St.meld. nr. 27 (2000-2001))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 6.(182)

  Endringer på statsbudsjettet for 2001 i forbindelse med overføring av ansvaret for Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen fra Kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet (St.prp. nr. 54 (2000-2001))

 • 7.(183)

  Forslag fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum om å gjennomgå lover, forskrifter og praksis for å sikre forfulgte kvinner bedre beskyttelse (Dokument nr. 8:67 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes kommunalkomiteen.

 • 8.(184)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim, Gunnar Kvassheim og Leif Helge Kongshaug om nye virkemidler for støtte til forsking og utvikling i skipsbyggingsindustrien (Dokument nr. 8:64 (2000-2001))

 • 9.(185)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Ågot Valle og Hallgeir H. Langeland om økologisk landbruk (Dokument nr. 8:65 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes næringskomiteen.

 • 10.(186)

  Forslag fra stortingsrepresentant Siv Jensen om tillegg til forskrift til samferdselsloven vedrørende organiseringen av drosjevirksomhet (Dokument nr. 8:63 (2000-2001))

 • 11.(187)

  Virksomheten til Posten Norge BA (St.meld. nr. 26 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes samferdselskomiteen.

 • 12.(188)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Annelise Høegh og Børge Brende om likebehandling av private og offentlige røntgeninstitutter (Dokument nr. 8:66 (2000-2001))

 • 13.(189)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kristin Halvorsen og Ågot Valle om strakstiltak for å bedre den økonomiske situasjonen for fattige barnefamilier (Dokument nr. 8:69 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 12 og 13 sendes sosialkomiteen.

 • 14.(190)

  Forelegg for Stortinget av bistandsavtaler som trådte i kraft i 1999

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.

 • 15.(191)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Per Roar Bredvold om at kulturministeren anmodes om å holde en redegjørelse for Stortinget om situasjonen i Norsk Rikskringkasting AS (NRK) (Dokument nr. 8:61 (2000-2001))

  Enst.: Avvises.