Stortinget - Møte torsdag den 29. mars 2001 kl. 10

Dato: 29.03.2001

Sak nr. 6

Forslag fra stortingsrepresentant Karin Andersen på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 22. mars 2001 (Jf. Innst. O. nr. 58):
«Stortinget ber Regjeringen endre retningslinjene til folketrygden § 10-7 slik at arbeidsgivers egenandel på 1/2 G ved tilrettelegging av forhold på arbeidsplassen for funksjonshemmede bortfaller.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 2529)

Votering i sak nr. 6

Presidenten: Det voteres over forslag fra stortingsrepresentant Karin Andersen på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte den 22. mars 2001:

«Stortinget ber Regjeringen endre retningslinjene til folketrygden § 10-7 slik at arbeidsgivers egenandel på ½ G ved tilrettelegging av forhold på arbeidsplassen for funksjonshemmede bortfaller.»

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble mot 6 stemmer ikke bifalt.