Stortinget - Møte torsdag den 29. mars 2001 kl. 10

Dato: 29.03.2001

Dokumenter: (Innst. S. nr. 182 (2000-2001), jf. St.prp. nr. 49 (2000-2001))

Sak nr. 7

Innstilling fra kommunalkomiteen om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 97/2000 av 27. oktober 2000 om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtala (direktiv om arbeidstid på skip)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 2530)

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget gjev samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 97/2000 av 27. oktober 2000 om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtala (direktiv om arbeidstid på skip).

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.