Stortinget - Møte tirsdag den 8. mai 2001 kl. 10

Dato: 08.05.2001
President: Hans J. Røsjorde

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Redegjørelse av nærings- og handelsministeren om IT-politikk

 • Sak nr. 2

  Fiskeriministerens redegjørelse i Stortingets møte 3. mai 2001 om ulovligheter i fiskerinæringen

 • Sak nr. 3

  Forslag fra stortingsrepresentant Jon Lilletun på vegne av Kristelig Folkeparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 26. april 2001 (Jf. Innst. O. nr. 73):
  «Stortinget ber Regjeringen om å gjennomføre en grundig evaluering av gjeldende ordning med enhetskvoter. Konsekvenser i forhold til vedtatte mål for fiskeripolitikk og bosetting må legges fram for Stortinget før en eventuell utvidelse av ordningen med enhetskvoter til å gjelde for båter under 28 meter.»

 • Sak nr. 4

  Utviklingsministerens redegjørelse i Stortingets møte 24. april 2001 om utviklingspolitikk

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet slutt kl. 15.