Stortinget - Møte onsdag den 5. desember 2001 kl. 10

Dato: 05.12.2001

Formalia

Dessuten forelå følgende

Presidenten: Representanten Rolf Terje Klungland vil fremsette et privat forslag.

Rolf Terje Klungland (A): På vegne av Sylvia Brustad, Olav Akselsen og meg selv vil jeg sette fram forslag om økt satsing på energigjenvinning i industrien.

Presidenten: Representanten Åslaug Haga vil fremsette et privat forslag.

Åslaug Haga (Sp): På vegne av Eirin Faldet, May Hansen og meg sjøl vil jeg legge fram forslag om strukturendringer og rammebetingelser for NRK.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

I henhold til vedtak i det lukkede møtet som nylig ble avholdt i Stortinget, er sak nr. 2 på dagsordenen for det lukkede møtet vedtatt ført opp på tilleggsdagsorden for dette møtet. Presidenten vil foreslå at sak nr. 1 på dagsorden nr. 22 og saken på tilleggsdagsordenen, nr. 23, behandles sammen. – Ingen innvendinger er kommet mot dette forslaget, og det anses vedtatt.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten foreslå at formiddagsmøtet – om nødvendig – fortsetter utover den reglementsmessige tid, kl. 15, til dagens kart er ferdigbehandlet. – Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag, og det anses vedtatt.