Stortinget - Møte fredag den 13. desember 2002 kl. 9

Dato: 13.12.2002

Dokumenter: (Innst. S. nr. 51 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II)

Sak nr. 3

Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2002 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstillet:

I statsbudsjettet for 2002 gjøres følgende endringer:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter:
1H.M. Kongen og H.M. Dronningen
50Hofforvaltningen økes med 1 370 000
fra kr 83 250 000 til 84 620 000
2H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen
50H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. økes med 70 000
fra kr 4 860 000 til kr 4 930 000
1500Arbeids- og administrasjonsdepartementet
21Spesielle driftsutgifter nedsettes med 5 000 000
fra kr 108 773 000 til kr 113 773 000
1520Statskonsult
1Driftsutgifter økes med 4 300 000
fra kr 98 279 000 til kr 102 579 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 4 300 000
fra kr 21 224 000 til kr 16 924 000
1522Statens forvaltningstjeneste
1Driftsutgifter, økes med 36 250 000
fra kr 237 547 000 til kr 273 797 000
21Spesielle driftsutgifter, økes med 3 900 000
fra kr 26 631 000 til kr 30 531 000
22Fellesutgifter for R-kvartalet, økes med 1 000 000
fra kr 47 100 000 til kr 48 100 000
1542Tilskudd til Statens Pensjonskasse
1Driftsutgifter, nedsettes med 444 780 000
fra kr 6 555 099 000 til kr 6 110 319 000
70For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, nedsettes med 3 880 000
fra kr 81 223 000 til kr 77 343 000
1544Boliglån til statsansatte
90Lån, nedsettes med 1 053 000 000
fra kr 4 272 000 000 til kr 3 219 000 000
1546Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, økes med 31 700 000
fra kr 36 800 000 til kr 68 500 000
1581Eiendommer til kongelige formål
1Driftsutgifter, nedsettes med 5 000 000
fra kr 22 609 000 til kr 17 609 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, økes med 5 000 000
fra kr 6 693 000 til kr 11 693 000
1582Utvikling av Fornebuområdet
30Investeringer på Fornebu, nedsettes med 34 500 000
fra kr 125 510 000 til kr 91 010 000
2445Statsbygg
30Igangsetting av byggeprosjekter, nedsettes med 10 000 000
fra kr 35 065 000 til kr 25 065 000
Inntekter:
4522Statens forvaltningstjeneste
2Diverse inntekter, økes med 37 500 000
fra kr 0 til kr 37 500 000
4Inntekter – Norsk lysingsblad, økes med 3 650 000
fra kr 50 096 000 til rk 53 746 000
4547Gruppelivsforsikring
1Premieinntekter gruppelivsforsikring, økes med 1 965 000
fra kr 23 035 000 til kr 25 000 000
4583Salg av eiendom i Pilestredet Park
39Salg av eiendom, nedsettes med 57 300 000
fra kr 115 300 000 til kr 58 000 000
5607Renter av boliglånsordningen til statsansatte
80Renter, nedsettes med 4 160 000
fra kr 775 090 000 til kr 770 930 000
Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.