Stortinget - Møte onsdag den 12. februar 2003 kl. 10

Dato: 12.02.2003

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 26

Øyvind Korsberg (FrP): «Etter utvidelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark har 40 hytter ved Snøfjellstjønnin fått begrensede atkomstmuligheter. Hytteeierne nektes bl.a. å vedlikeholde en gammel atkomstvei, da det fryktes at den skal brukes mer. Dette er Oppdal kommune uenig i. Veien er normalt stengt for uvedkommende. Hytteeierne får nå begrenset glede av hyttene og naturen i området.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at vernearbeidet tilpasses eksisterende bruk?»

Statsråd Børge Brende: Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ble opprettet 3. mai i fjor som en utvidelse av tidligere Dovrefjell nasjonalpark. Ved utvidelsen ble området ved Snøfjellstjønnin innlemmet i parken, et område hvor det ligger flere hytter.

Begrunnelsen for å ha dette området med i nasjonalparken er særlig hensynet til villreinen, som også er et av motivene for utvidelsen av nasjonalparken. Det aktuelle hyttefeltet ligger vest for Soløyfjell, som har stor betydning som beiteområde og vinterbeite for bukker. Viktige trekkveger til og fra Soløyfjellet går også gjennom Snøfjelltjønnområdet.

De fleste hyttene var i utgangspunktet oppført som små jakt- og fiskebuer, men er senere blitt utvidet til enkle hytter. Det har vært en gradvis utvikling av kjøresporet til hyttene, fra enkel traktorstandard på slutten av 1980-tallet, til at vegen i dag kan kjøres med firehjulstrekker. Bilvegen lenger ned i Dindalen er låst med bom, og det er kun folk med nøkkel som kan kjøre inn, dvs. grunneiere, rettighetshavere og hyttefolk.

Veg- og hytteforeningen har søkt om tillatelse til utbedring av kjøresporet på visse strekninger innenfor nasjonalparken. Søknaden behandles nå som dispensasjonssak etter verneforskriften. Fylkesmannen har avslått søknaden, bl.a. under henvisning til at saken ville bli vurdert i forvaltningsplanen som skal utvikles.

Fylkesmannens vedtak er påklaget til Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet har sendt svar til hytteforeningen med ønske om en befaring i området før saken ferdigbehandles. Veg- og hytteforeningen har svart positivt på dette, og befaringen skal gjennomføres på forsommeren 2003.

Så lenge denne saken ligger til klagebehandling i direktoratet, vil det ikke være riktig av meg å kommentere saken videre.

Rent generelt vil jeg likevel si at det ved utformingen av nasjonalparkforskriften er lagt vekt på i rimelig grad å imøtekomme en etablert praksis. Selv om hytteområdet nå ligger innenfor nasjonalparken, betyr ikke det at det ikke skal være anledning til å benytte motorisert transport inn i området. Forvaltningsmyndigheten skal fortsatt kunne gi tillatelse til nødvendig transport av ved, proviant, materialer mv., som representanten er opptatt av, etter eksisterende kjørespor til hyttene inne ved Søndre Snøfjelltjønn. Kombinert med mulighetene for scootertransport på vinterføre innebærer dette at hyttefolket fortsatt skal få dekket behovet for nyttetransport.

Øyvind Korsberg (FrP): Jeg takker statsråden for svaret, som var delvis positivt, så langt jeg kunne tolke det.

Det er klart at brukerne av disse områdene er opptatt av to ting: Det ene er å få vedlikeholde den veien de har. Det andre er selvsagt å kunne bruke den, i og med at man har fått vedlikeholde den, også til transport av dem som har hytter der, for det er snakk om et betydelig stykke vei, og en del av de eldre brukerne har vært vant til å kjøre inn og bruke området. Er det ikke rimelig at veianlegg som allerede er etablert og tidligere vedlikeholdt, også skal kunne vedlikeholdes og brukes i framtiden?

Statsråd Børge Brende: Som jeg sa, er vedtaket fra fylkesmannen påklaget til Direktoratet for naturforvaltning, så jeg kan ikke gå noe mer konkret inn i saken utover å si at vedlikehold av vegen er noe annet enn opprustning av vegen. Representanten nevnte vedlikehold av vegen. Det har jeg merket meg. Rent generelt synes jeg også at når det har vært etablert en enkel traktorveg inn, når man tidligere har hatt anledning til å kjøre inn ved og også har hatt anledning til annen nyttetransport – jeg nevnte proviant – ser jeg ingen grunn til at det skal stikkes kjepper i hjulene for dem som bruker hyttene.

Litt annerledes blir det selvsagt med ren persontransport inn. Når det gjelder f.eks. funksjonshemmede eller eldre mennesker, synes jeg det skal kunne ses på med litt andre øyne. Det var punkt én. Som punkt to må man også være klar over at det vel er noen kilometer fra selve nasjonalparkgrensen inn til hyttene, og at det der kan være et annet regime enn på det området som ikke er omfattet av nasjonalparken.

Øyvind Korsberg (FrP): Jeg takker statsråden for svaret.

For oss er det viktig at man lytter til lokaldemokratiet. Jeg må vise til at Oppdal kommune er positiv til vedlikehold av denne veien, og de øvrige myndighetene bør iallfall vektlegge at lokaldemokratiet stiller seg positivt til både vedlikehold og bruk av denne veien, som det har vært tradisjon for. Jeg antar at statsråden vil legge vekt på hva lokaldemokratiet også mener i denne saken.

Statsråd Børge Brende: Jeg har merket meg de innspillene, i tillegg til det andre, og har i og for seg ikke noe mer å tilføye.