Stortinget - Møte tirsdag den 1. april 2003 kl. 10

Dato: 01.04.2003

Dokumenter: (Innst. S. nr. 110 (2002-2003), jf. St.meld. nr. 55 (2000-2001) og St.meld. nr. 33 (2001-2002))

Sak nr. 1

Innstilling fra kommunalkomiteen om samepolitikken

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram fire forslag. Det er

  • forslag nr. 1, fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet

  • forslag nr. 2, fra Karin Andersen på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet

  • forslag nr. 3, fra Torbjørn Andersen på vegne av Fremskrittspartiet

  • forslag nr. 4, fra Ivar Østberg på vegne av Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti

Forslagene nr. 1–3 er inntatt i innstillingen, mens nr. 4 er omdelt i salen.

Det voteres først over forslag nr. 3, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen avvikle lov av 12. juni 1987 nr. 56, sameloven, med den konsekvens at Sametinget nedlegges.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 83 mot 18 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.47.30)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 2, fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen vurdere behovet for rikspolitiske retningslinjer for samiske spørsmål til planarbeidet i kommuner og fylkeskommuner.»

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble med 80 mot 21 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.47.50)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen snarest, og senest i Revidert nasjonalbudsjett 2003, om å gi en samlet gjennomgang og vurdering av rovvilttapene i reindriften.»

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med 70 mot 32 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.48.08)Komiteen hadde innstillet:

I

St.meld. nr. 55 (2000-2001) og St.meld. nr. 33 (2001- 2002) vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.Videre var innstillet:

II

Stortinget ber Regjeringen om å trekke Hellemofjorden i sin helhet ut av verneplanarbeidet for Tysfjord- Hellemo-området.

Presidenten: Her foreligger det et avvikende forslag, forslag nr. 4, fra Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen medvirke til at verneplanarbeidet for Tysfjord/Hellemobotn blir en nasjonal prosess med direkte kontakt mellom Miljøverndepartementet og Sametinget. Organiseringen av arbeidet skal skje i samråd med Sametinget, og sikre at det ikke blir fattet avgjørelse om vern av Tysfjord/Hellemo-området uten at lulesamiske interesser er utredet og ivaretatt.»

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti bifaltes forslaget med 52 mot 50 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 14.48.46)Videre var innstillet:

III

Stortinget ber Regjeringen sette i verk verdiskapingsprogram for samiske områder med utgangspunkt i den tradisjonelle samiske næringsaktivitet innen jordbruk, reindrift, fiske og tradisjonelt håndverk alene eller i kombinasjon.

Presidenten: Presidenten regner med at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble med 56 mot 46 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.49.19)