Stortinget - Møte torsdag den 15. mai 2003 kl. 10

Dato: 15.05.2003

Formalia

Minnetaler over tidligere stortingsrepresentanter Roald Åsmund Bye, Ola H. Kveli og Olai Ingemar Eikeland.

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

De tidligere stortingsrepresentantene Roald Åsmund Bye, Ola H. Kveli og Olai Ingemar Eikeland er avgått ved døden.

Det var med sorg vi mottok meldingen om at tidligere stortingsrepresentant Roald Bye er død, knapt 75 år gammel.

Roald Bye ble født 7. november 1928 i Malvik i Sør-Trøndelag. Både det levende politiske miljøet i Hommelvik og det forhold at han var dattersønn av tidligere statsminister Johan Nygaardsvold, inspirerte ham til tidlig politisk engasjement og arbeid. Roald Bye var meget aktiv både i kommunepolitikken, i partipolitisk arbeid og som kulturformidler.

Roald Bye kom tidlig med i arbeidet her på Stortinget. Allerede som 26-åring i 1961 møtte han i lange perioder som vararepresentant for Arbeiderpartiet. Det var derfor en erfaren politiker som i 1969 ble valgt inn som fast representant for Sør-Trøndelag fylke.

Roald Bye var opptatt av sosialpolitiske spørsmål og hadde et sterkt sosialt engasjement hele livet. I alle sine tre perioder på Stortinget var han medlem av sosialkomiteen. Han var svært opptatt av å bedre levekårene for folk flest, og det bar hans arbeid i sosialkomiteen preg av. Han var sterkt opptatt av saker som dreide seg om barnetrygd, krigspensjon, dagpenger og sykepenger og hadde budsjettansvar for disse sakene.

I sitt arbeid her på Stortinget var han også bl.a. saksordfører for viktige trygdesaker som nedsettelse av pensjonsalderen fra 70 til 67 år, sykepengereformen, som gav full lønn under sykdom, og for opprettelsen av Likestillingsrådet. Han arbeidet også aktivt for at det ble bygd ut et godt helsestasjonstilbud til alle barn i Norge.

Da Roald Bye forlot Stortinget i 1981, gledet han seg til å komme hjem til Hommelvik – til formannsjobben i tiltaksnemnda, til å videreføre sitt arbeid i Framfylkingen og til bygdebokskriving. Han var også i hele sitt liv en drivende kraft som manusforfatter og regissør for lokalrevyen i Hommelvik.

Roald Bye var en humørfylt og svært omgjengelig person. Han hadde et brennende engasjement og var en varm forkjemper for de svakeste i samfunnet. Det bar hans arbeid preg av, både i rikspolitikken og på lokalplanet.

Tidligere stortingsrepresentant Ola H. Kveli døde i sitt hjem 22. april, dagen før han skulle ha fylt 82 år. Han var stortingsrepresentant for Venstre og Nord-Trøndelag i to perioder, fra 1965 til 1973. Det siste året meldte han seg over i Det Nye Folkepartiet. Senere var han i to år gruppesekretær for partiets representant Ole Myrvoll. Senere kom han tilbake til sitt gamle parti.

Også på andre poster gjorde Kveli en stor samfunnsinnsats, bl.a. som ordfører i Lierne kommune i 14 år, mangeårig representant i Statens Naturvernråd og fylkesmann i Nord-Trøndelag i 12 år – frem til oppnådd pensjonsalder. Hans innsats er kronet med HM Kongens fortjenstmedalje i gull.

Kveli var aktiv til det siste – flere mil på ski dagen før han overraskende døde. Uken før møtte han i utvalg for rullering av arealdelen av kommuneplanen for Lierne. Han ble av alle beskrevet som en meget behagelig person, ofte med et lunt smil, stor vennlighet og en god kommentar.

Kveli startet sin yrkeskarriere som skogsarbeider og som skogoppkjøper for det svenske selskapet Kramfors. Som 30-åring i 1951 ble han kjent i offentligheten da han som listetopp for Venstre gikk rett inn i ordførerstolen i hjembygda Lierne. Han var før dette utdannet på Mære Landbruksskole. Han ble en samfunnsbygger av format, bl.a. i saker om skoleutbygging og kraftforsyning.

I perioden 1961–1969 var Kveli varamann til Stortinget, og rykket inn da Bjarne Lyngstad ble landbruksminister fra 1965. I 1969 toppet Kveli selv Venstres liste i Nord-Trøndelag. Han ble valgt til en rekke utredningsverv på det kommunalpolitiske området, og var ikke redd for å gå nye veier. Det vakte oppsikt da han fikk sin kommune til å sette utbygging av en vei ut på entreprise – lenge før det ble en vanlig tanke. Han var en sterk talsmann for Distrikts-Norge.

Ola H. Kveli var ikke den store taler eller agitator. Hans form var den rolige og saklige. Når han tok ordet, var det gjennomtenkt, og det ble lyttet. Han likte ikke høylytt strid, og var selv diplomatisk og løsningsorientert.

Kveli mistet sin kjære hustru, Gudrun, for noen år siden. Sammen hadde de tre barn, og han hadde familien hos seg i påsken – hjemme i Kvelia. Andre påskedag gikk han fredfylt og stillferdig bort.

Tidligere stortingsrepresentant for Senterpartiet Olai Ingemar Eikeland er avgått ved døden, 87 år gammel.

Eikeland ble født i Vennesla. Alt som 18-åring reiste han til Hillerød i Danmark for å ta landbruksutdanning, og han overtok farsgården da han kom tilbake.

Eikeland kom tidlig med i politisk arbeid. Han ble valgt inn i kommunestyret i Vennesla 32 år gammel, og dette var starten på over 30 års deltakelse i ulike politiske tillitsverv.

Eikeland representerte Senterpartiet på Stortinget fra 1961 til 1965, og var vararepresentant perioden før. På Stortinget var han medlem av landbrukskomiteen, og utviklingen i landbruket opptok Eikeland gjennom hele livet. Han la ned en meget betydningsfull innsats for Bondelaget, bl.a. som leder av fylkeslaget i Vest-Agder i nesten 30 år. Han ble utnevnt til æresmedlem i Norges Bondelag i 1983.

Eikeland hadde mange interesser. Han nedla et omfattende arbeid for Den evangelisk lutherske frikirke. Kulturen var også svært viktig for Eikeland, og han opptrådte gjerne med sang og dikt.

Eikeland hadde et stort samfunnsengasjement, og han hadde omsorg for mennesker han møtte. Han var optimist, samarbeidsvillig, og med et strålende humør, noe som skaffet ham svært mange venner.

Vi minnes Roald Åsmund Bye, Ola H. Kveli og Olai Ingemar Eikeland med dyp respekt og takknemlighet og lyser fred over deres minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetaler.

Presidenten: Representanten André Kvakkestad, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

  • fra Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteen og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, undertegnet av delegasjonens leder, stortingsrepresentant Morten Høglund, om permisjon for representantene Vidar Bjørnstad, Julie Christiansen, Morten Høglund og Ivar Østberg i dagene 20. og 21. mai for å delta i møter i EØS-parlamentarikerkomiteen i Ålesund

  • fra representanten Haakon Blankenborg om permisjon i tiden fra og med 20. mai til og med 22. mai for å delta i møter i Europarådets parlamentariske forsamling i Sarajevo

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  • 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden: For Akershus fylke: Sverre Myrli, Mette Korsrud og Harald Espelund For Oppland fylke: Reidun GravdahlFor Troms fylke: Leif Christian Johansen

  • 3. Mette Korsrud og Leif Christian Johansen innvelges i Lagtinget for den tid de møter for representantene Julie Christiansen og Ivar Østberg.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte tirsdag 20. mai – og anser det som vedtatt.

Presidenten ber om forslag på settepresident.

Oddvard Nilsen (H): Jeg foreslår Finn Martin Vallersnes.

Presidenten: Finn Martin Vallersnes er foreslått som settepresident. – Andre forslag foreligger ikke, og Finn Martin Vallersnes anses enstemmig valgt som settepresident for tirsdag 20. mai.