Stortinget - Møte torsdag den 6. november 2003 kl. 10

Dato: 06.11.2003

Dokumenter: (Innst. S. nr. 9 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 85 (2002-2003))

Sak nr. 2

Innstilling fra kommunalkomiteen om endring i statsbudsjettet for 2003 om strakstiltak for pionerdykkerne i Nordsjøen

Talere

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Etter ønske fra kommunalkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver gruppe og 5 minutter til statsråden.

Videre vil presidenten foreslå at det ikke blir gitt anledning til replikker etter de enkelte innlegg, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Per Sandberg (FrP) (ordfører for saken): Det er en tilfreds, enstemmig og samstemt komite som står bak innstillingen. St.prp. nr. 85 for 2003–2004 har kommet i kjølvannet av et tidligere vedtak i Stortinget, der Regjeringen har fått fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak for å bistå pionerdykkerne med råd og hjelp i økonomiske forhold i påvente av Regjeringens forslag til Stortinget med grunnlag i NOU 2003:5 Pionerdykkerne i Nordsjøen. Den saken er nå til behandling i komiteen, så den store debatten tas ikke i dag. Men det er vel grunnlag for å si at det som har skjedd siden saken dukket opp i 1999, og fram til i dag, er veldig bra – alle partier står bak de nødvendige tiltakene som må til for at pionerdykkerne skal få honnør for og erstatning som følge av den jobben som er gjort.

Jeg skal ikke gå noe nærmere inn på St.meld. nr. 47 for 2002–2003. Jeg vil bare kort få vise til at Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin, NEM, i lengre tid har arbeidet med forsøksdykk i Nordsjøen som sak, og at man allerede i februar vil arrangere et seminar om dykking og forskning. I den sammenhengen vil jeg gjerne også få vise til et program på NRK for ikke så lenge siden, der man virkelig fikk innsikt i de skadene som disse dykkerne har pådratt seg som følge av dykkene, og det presset de virkelig følte seg utsatt for for å få disse dykkene gjennomført.

Jeg viser også til at Knut Ruyter, som er sekretariatsleder i NEM, uttalte følgende:

«På grunnlag av den dokumentasjonen som ble lagt frem for forskningsetiske komiteer den gang, og det vi nå vet om senskader ved dykking, kan man i ettertid si at dykk nummer 2 og 3 ikke skulle vært gjennomført.»

Med dette har jeg kanskje forskuttert noe av det som ligger i behandlingen av St.meld. nr. 47. Det denne saken gjelder, er at vi raskt kom på banen i forhold til å avhjelpe situasjonen for disse pionerdykkerne på et tidlig tidspunkt, og så får vi håpe at man ved behandlingen av St.meld. nr. 47 også får satt på plass det disse pionerdykkerne fortjener.

Peter Skovholt Gitmark (H): Denne saken omhandler en straksbevilgning på 10 mill. kr for å hjelpe pionerdykkerne, som har gjort en fenomenal innsats for vår verdiskapning, i en akutt og prekær økonomisk situasjon. Jeg ønsker å rose statsråden for den handlekraft som statsråden har vist i denne saken ved å løfte dette ut av en behandling. Jeg ønsker å vente med den politiske behandlingen til St.meld. nr. 47 kommer til behandling i Stortinget. Jeg vil bare si at det for pionerdykkerne er svært viktig at vi får denne saken til behandling i Stortinget, og en enstemmig komite konstaterer det med tilfredshet.

Heikki Holmås (SV): Vi er fornøyd med at Stortinget nå kommer til å vedta å bevilge disse pengene til dykkerne – det strakstiltaket som går på at man kan utbetale inntil 200 000 kr til hver enkelt pionerdykker. Det synes vi er veldig bra.

Jeg vil ikke akkurat slutte meg til det Peter Skovholt Gitmark fra Høyre nettopp sa i forhold til behandlingen av helheten i saken. Nå skal vi få en skikkelig og grundig gjennomgang i forbindelse med behandlingen av meldingen. Jeg kan vise til at Stortinget på mandag skal ha høringer, der mye kompetent fagpersonell skal inn og snakke – i tillegg til alle berørte parter.

For oss er det veldig viktig å få en grundig og nøye gjennomgang av hele saken, men vi synes jo at det fra Regjeringens side er lagt opp til et litt spesielt løp når de ikke har mannet seg opp til å komme med en klar innstilling til Stortinget i forhold til helheten i kompensasjonsordningen. Men det stiller ekstra krav til oss som stortingsrepresentanter, og vi er nødt til å få hørt alle, være i dialog med både regjeringspartiene og alle de andre berørte parter, slik at vi kan få en lykkelig utgang på denne saken.

Anita Apelthun Sæle (KrF): Dei nordsjødykkarane som i denne saka skal få inntil 200 000 kr, er vel unt kvar krone. Dei har som få andre gjort ein innsats for det moderne Noreg. Dei har dessverre betalt med si eiga helse og arbeidskraft, og det er trist. Det som er gledeleg, er at dei no får påskjøning og oppreising også av Stortinget.

Men helsa kan aldri verta erstatta. Eit liv kan ein aldri leva om igjen. Skadar kan berre delvis kompenserast økonomisk, sjølv om det hjelper å verta teken på alvor, og det hjelper å rydda økonomiske problem av vegen.

Formålet med denne saka er å forskottera ei erstatning som Regjeringa er innstilt på skal koma seinare. Det er ingen grunn til å tru at Stortinget vil trenera dette. Og det er bra at storting og regjering har evne til å handla når dei innser at det hastar. Det er ikkje ofte at ei løyving på 10 mill. kr vert behandla såpass raskt.

Men det skulle berre mangla. Eg håper at strakstiltaka og gjeldsrådgjeving vil gjera at våre pionerar i Nordsjøen forstår at landets øvste styresmakter no tek saka deira på alvor.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) (leiar i komiteen):St.prp. nr. 85 for 2002-2003 omhandlar strakstiltak for pionerdykkarar. I løpet av dei fire siste åra er det dokumentert at staten burde teke eit større ansvar overfor dei fyrste dykkarane frå pionertida i Nordsjøen.

Senterpartiet vil, som den øvrige komiteen, koma tilbake til dei ulike sidene ved dette ansvaret ved behandlinga av St.meld. nr. 47. Lat meg berre understreka følgjande: Vi visste, då vi i regjering i 1999 tok initiativ til ei ny vurdering av avslag på uføretrygd til dei som bad om det, til tilvising til Haukeland for seinskadar og til utbetaling av kompensasjon, at vi tok tak i ei sak som kunne medføra ny innsikt og dermed ytterlegare vurdering av oppreising og økonomisk kompensasjon.

Vi er tilfredse med at Regjeringa har sett i verk strakstiltak for dei pionerdykkarane som er i ein prekær og akutt vanskeleg økonomisk situasjon. Vi er òg fornøgde med at kontakttelefonen for pionerdykkarar er oppretta og er godt i gang. Den har vist seg å ha ein svært viktig funksjon.

Komiteen skal fyrstkomande måndag, 10. november, ha høyring i forhold til St.meld. nr. 47. Det er mitt håp at ho vil gi eit godt grunnlag for ei grundig oppfølging av eit vanskeleg, men svært viktig sakskompleks, og at Stortinget gjennom eit samarbeid på tvers av partia skal få setja eit verdig punktum i forhold til pionerdykkarane.

Statsråd Victor D. Norman: Jeg er veldig glad for at det er allmenn oppslutning om forslaget om midler til strakstiltak, og har bare lyst til å opplyse at det hittil er brukt 5,9 mill. kr til de dykkerne som er i den mest prekære situasjonen. Vi har inntrykk av at det i hvert fall hjelper litt i en veldig vanskelig fase.

Jeg er også glad for at komiteen slutter seg til Regjeringens forslag om at vi kan bruke inntil ½ mill. kr av midlene til gjeldsrådgivning i regi av stiftelsen. Dette er veldig viktig for å hjelpe folkene.

Jeg skal, i likhet med representantene, ikke gå inn på realiteten i den større saken. Men jeg har lyst til å be om at vi, når Stortinget nå går inn i den større saken, også i høringene, forsøker å bestrebe oss på å stå mest mulig samlet. Det kan være meningsforskjeller, men det at man forsøker å komme frem til en samlet løsning, er hovedgrunnen til at Regjeringen har valgt ikke å komme med et konkret forslag. Vi tror det her er nødvendig med et bredt samarbeid av hensyn til de personene det gjelder. Vi står overfor en gruppe som har gjort en innsats for samfunnet langt utover det man kan vente at noen skal gjøre, som har vært utsatt for belastninger som er så store at – jeg hadde nær sagt heldigvis – det i samtiden ikke var noen som skjønte hvor store belastninger det var tale om. Vi snakker om en gruppe som har fått svært alvorlige senskader og som enkeltpersoner er usedvanlig sårbare.

Jeg er glad for at det er allmenn oppslutning i Stortinget om at vi må behandle denne gruppen på en verdig måte, at det uansett hva man måtte mene utover det, også er enighet om at vi har et helt klart politisk og moralsk ansvar overfor gruppen. Og så håper jeg at selve saksbehandlingen i Stortinget vil skje på en måte som ikke legger ytterligere sten til byrden for gruppen.

Signe Øye (A): Arbeiderpartiet er, i likhet med de andre partiene, glad for at vi nå kan fatte et vedtak om en straksutbetaling til de pionerdykkerne som har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon. Men dette er en stor sak. Når komiteen nå tar tak i St.meld. nr. 47 og går inn i alle de vanskelige sakskompleksene, krever det at man må bruke noe mer tid. Her må man vise grundighet, slik at vi får et godt og oversiktlig bilde av denne vanskelige saken, der også Stortinget til slutt må ta sitt ansvar i forhold til den jobben disse pionerdykkerne har gjort.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.

(Votering, se side 358)

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstillet:

I statsbudsjettet for 2003 gjøres følgende endring:

Kap.PostFormålKroner
1500Arbeids- og administrasjonsdepartementet:
70 (ny)Bidrag pionerdykkerne bevilges med 10 000 000
Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.