Innstilling fra kommunalkomiteen om endring i statsbudsjettet for 2003 om strakstiltak for pionerdykkerne i Nordsjøen

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Arbeids- og administrasjonsdepartementet foreslår at det i statsbudsjettet for 2003 bevilges 10 mill. kroner under kap. 1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet ny post 70. Bevilgningen muliggjør iverksettelsen av strakstiltak for pionerdykkere som er i en prekær og akutt økonomisk situasjon.

Strakstiltakene innebærer at det kan utbetales inntil 200 000 kroner til hver enkelt pionerdykker etter individuell vurdering. Det ble forutsatt at utbetalingene går til fratrekk i en eventuell kompensasjonsordning, jf. St.meld. nr. 47 (2002-2003).

Regjeringen har ved disse strakstiltakene ikke forskuttert Stortingets behandling av meldingen. Tiltakene er ment som hjelp til enkelte av pionerdykkerne, for å hindre uopprettelig skade for disse før behandlingen av stortingsmeldingen.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet ga 27. juni 2003 Den Norske Sjømannsmisjon tilsagn om tilskudd på 1,5 mill. kroner til opprettelse av stiftelsen Kontakttelefon for Pionerdykkere. Samtidig ble det ved Kongelig resolusjon 27. juni 2003 stilt midler til disposisjon, slik at det kunne ytes inntil 200 000 kroner til pionerdykkere som er i en prekær og akutt økonomisk situasjon.

Stiftelsen ble opprettet 29. juni 2003. Stiftelsen har god kunnskap om hvem som er pionerdykkere, og deres livssituasjon. Stiftelsen ble, i forbindelse med sin økonomiske rådgivning, bedt om å innstille overfor departementet hvem som skal ytes inntil 200 000 kroner som et strakstiltak.

I enkelte tilfeller har stiftelsen også lagt sosialmedisinske kriterier til grunn i fortolkningen av begrepet "prekær og akutt" økonomisk situasjon. Dette er akseptert av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Departementet ser det også som hensiktsmessig at stiftelsen får fullmakt til å gi gjeldsrådgivning ut over det som har vært nødvendig for å løse akutte gjeldsproblemer. Stiftelsen antar at dette gjelder i overkant av ti dykkere, og at det er nødvendig å få stilt 500 000 kroner til disposisjon for dette.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sigvald Oppebøen Hansen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Aud Viken og Signe Øye, fra Høyre, Peter Skovholt Gitmark, Hans Kristian Hogsnes og Kari Lise Holmberg, fra Fremskrittspartiet, Torbjørn Andersen og Per Sandberg, fra Sosialistisk Venstreparti, Karin Andersen og Heikki Holmås, fra Kristelig Folkeparti, Anita Apelthun Sæle og Ivar Østberg, og fra Senterpartiet, lederen Magnhild Meltveit Kleppa, viser til at det ved kongelig resolusjon 27. juni 2003 ble vedtatt å utgiftsføre inntil 10 mill. kroner uten bevilgning for å iverksette strakstiltak for pionerdykkere som er i en prekær og akutt økonomisk situasjon. Komiteen registrerer med tilfredshet at strakstiltakene ble iverksatt samtidig med fremleggelsen av St.meld. nr. 47 (2002-2003) Gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen. Komiteen viser til at det fremgår av stortingsmeldingen at Regjeringen i tråd med Stortingets ønske, mener det bør etableres en kompensasjonsordning for pionerdykkerne i Nordsjøen. Komiteen er tilfreds med, og ser det som helt nødvendig at Regjeringen i påvente av Stortingets behandling av meldingen, iverksetter strakstiltak overfor pionerdykkerne. Komiteen viser her til at Stortinget i forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2003 traff følgende vedtak:

"Stortinget samtykker i at Regjeringen får fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak for å bistå pionerdykkerne med råd og hjelp i økonomiske forhold i påvente av Regjeringens forslag til Stortinget med grunnlag i NOU 2003: 5 Pionerdykkerne i Nordsjøen".

Komiteen registrerer at strakstiltakene innebærer at det kan utbetales inntil 200 000 kroner til hver enkelt pionerdykker etter individuell vurdering. Komiteen viser videre til at utbetalingene vil gå til fratrekk i en eventuell kompensasjonsordning, jf. St.meld. nr. 47 (2002-2003). Komiteen samtykker i dette.

Komiteen vil understreke at det ikke eksisterer tvil vedrørende pionerdykkernes rettmessige krav til en kompensasjonsordning, eller noen tvil om at det bør iverksettes strakstiltak.

Komiteen har ingen ytterligere merknader, og støtter at det i statsbudsjettet for 2003 bevilges 10 mill. kroner under kap. 1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet ny post 70.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og til det som står foran og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak

I statsbudsjettet for 2003 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1500

Arbeids- og administrasjonsdepartementet:

70 (ny)

Bidrag pionerdykkerne bevilges med

10 000 000

Oslo, i kommunalkomiteen, den 16. oktober 2003

Magnhild Meltveit Kleppa

leder

Per Sandberg

ordfører