Stortinget - Møte tirsdag den 4. mai 2004 kl. 10

Dato: 04.05.2004

Referatsaker

Referat

 • 1.(198)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Vaksdal og Øyvind Korsberg om å lage samlet plan for eventuell bygging av vindkraftanlegg i Norge (Dokument nr. 8:70 (2003-2004))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(199)

  Endring av medlemskap i Statens Pensjonskasse (St.prp. nr. 56 (2003-2004))

 • 3.(200)

  Pensjonar frå statskassa (St.prp. nr. 57 (2003-2004))

 • 4.(201)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth og Ulf Erik Knudsen om midlertidig utsettelse av gjennomføringen av monopol på drift av gevinstautomater, for å sikre de frivillige organisasjoners inntekter inntil ESA har avsluttet saken (Dokument nr. 8:69 (2003-2004))

 • 5.(202)

  Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for budsjettåret 2003 (Dokument nr. 9 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 2–5 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 6.(203)

  Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2003 (St.meld. nr. 3 (2003-2004))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 7.(204)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 32/2004 av 19. mars 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekt og levekår (St.prp. nr. 55 (2003-2004))

 • 8.(205)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 176/2003 av 5. desember 2003 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/51/EF av 18. juni 2003 om endring av direktiv om årsrekneskapar og konsoliderte rekneskapar for visse selskapsformer, bankar og andre finansinstitusjonar og forsikringsselskap (St.prp. nr. 58 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 9.(206)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Audun Bjørlo Lysbakken, Heidi Grande Røys, Magnar Lund Bergo og Kjetil Bjørklund om tiltak for å hindre en ny gjeldskrise (Dokument nr. 8:66 (2003-2004))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for finanskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 10.(207)

  Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2003 (Dokument nr. 2 (2003-2004))

 • 11.(208)

  Riksrevisjonens undersøkelse om Samferdselsdepartementets og Jernbaneverkets styring av BaneTele AS og departementets saksbehandling av statslånet til selskapet (Dokument nr. 3:10 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 12.(209)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Åsa Elvik og Inge Ryan om etablering av et verdiskapingsprogram for fiskerinæringa (Dokument nr. 8:67 (2003-2004))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 13.(210)

  Virksomheten til Avinor AS (St.meld. nr. 36 (2003-2004))

 • 14.(211)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Henrik Rød, Øystein Hedstrøm, Arne Sortevik og Thore A. Nistad om forbud mot å transportere skolebarn og ungdom stående i skolebuss (Dokument nr. 8:68 (2003-2004))

 • 15.(212)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Heidi Sørensen, Inga Marte Thorkildsen og Siri Hall Arnøy om likestilling i transportsektoren (Dokument nr. 8:71 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 13–15 sendes samferdselskomiteen.

 • 16.(213)

  Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2002

 • 17.(214)

  Felles kamp mot fattigdom. En helhetlig utviklingspolitikk (St.meld. nr. 35 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes utenrikskomiteen.