Stortinget - Møte tirsdag den 4. mai 2004 kl. 10

Dato: 04.05.2004
President: Inge Lønning

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Redegjørelse av kultur- og kirkeministeren om allmennkringkastaroppdraget til Norsk rikskringkasting

 • Sak nr. 2

  Interpellasjon fra representanten Ingvild Vaggen Malvik til nærings- og handelsministeren:
  "Norsk prosessindustri kan bli verdensledende innenfor ny miljøteknologi og rene energiprosesser. Det krever en strategi som ser rammevilkår og virkemidler i sammenheng. Tre eksempler: Prosessindustriens Landsforening og Enova har avdekket et potensial på 5,3 TWh ved å satse på enøk og gjenvinning av spillvarme i prosessbedriftene. Solcelleindustri har åpnet nye muligheter på tradisjonsrike industristeder som Glomfjord, Narvik og Herøya. Skrapjernkjeden er Norges største gjenvinningsvirksomhet, men samtidig en stor utslippskilde gjennom bl.a. det statlige biloppsamlingssystemet og Fundias stålverk. Ved å se industrielle verdikjeder i sammenheng, og finne de gode løsningene, kan vi skape framtidsrettede industriarbeidsplasser basert på industriell-økologiske prinsipper.
  Hvilken strategi har Regjeringa for å stimulere til en bærekraftig industriutvikling med sikte på å gjøre Norge verdensledende på dette området?"

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 11.20.