Stortinget - Møte onsdag den 9. juni 2004 kl. 10

Dato: 09.06.2004
President: Jørgen Kosmo

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for budsjettåret 2003 ( (Innst. S. nr. 193 (2003-2004), jf. Dokument nr. 9 (2003-2004)))

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om økonomiske rammebetingelser for filmproduksjon ((Innst. S. nr. 228 (2003-2004), jf. St.meld. nr. 25 (2003-2004)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Karita Bekkemellem Orheim, Reidar Sandal, Trond Giske og Knut Storberget om lovfestet tilbud om krisesentre ((Innst. S. nr. 227 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:17 (2003-2004)))

 • Sak nr. 4

  Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Inga Marte Thorkildsen, May Hansen og Heikki Holmås om tiltak for å ivareta ofre for incest ((Innst. S. nr. 226 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:31 (2003-2004)))

 • Sak nr. 5

  Innstilling fra sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Bjarne Håkon Hanssen om tilrettelegging av fastlegers mulighet til å tilby legemiddelassistert rehabilitering ((Innst. S. nr. 211 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:56 (2003-2004)))

 • Sak nr. 6

  Forslag fra stortingsrepresentant John I. Alvheim på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 11. mai 2004 (jf. Innst. O. nr. 71):
  "Stortinget ber Regjeringen innen utgangen av 2004 legge frem sak for Stortinget på egnet måte om oppnevning av spesialnemnd for behandling av søknader om dispensasjon fra lov om bioteknologi knyttet opp til 2-14 og forslag til forskrifter."

 • Sak nr. 7

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 11. mai 2004 (jf. Innst. O. nr. 71):
  "Stortinget ber Regjeringen om å utrede opprettelse av biobanker for navlestrengsblod og legge fram saken for Stortinget i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2005."

 • Sak nr. 8

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 3. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 80):
  "Stortinget ber Regjeringen gjennomgå og legge frem en oversikt over og en evaluering av regelverket for friinntektsordningene knyttet til de ulike trygde- og stønadsordninger basert på folketrygden."

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.15.